Säkerhet

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

Säkerhet

Säkerhet

Olika typer av säkerhetsåtgärder

Varning:

används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

VARNING:

används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.

OBS:

används för att understryka viktig information.

TIPS:

används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDER. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

ENDAST FÖR FRITIDSANVÄNDNING.

Varning:

FÖRLITA DIG INTE HELT PÅ GPS:EN ELLER BATTERIETS LIVSLÄNGD. ANVÄND ALLTID KARTOR OCH ANDRA REFERENSMATERIAL FÖR DIN EGEN SÄKERHET.

VARNING:

APPLICERA INTE INSEKTSMEDEL PÅ PRODUKTEN DÅ DETTA KAN SKADA YTAN.

VARNING:

KASTA INTE PRODUKTEN I VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL. SORTERA PRODUKTEN SOM ELEKTRONISKT AVFALL FÖR ATT SKYDDA MILJÖN.