Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Módy ponoru

Suunto Vyper Novoobsahuje následující módy ponoru:

 • Air (Air): pro potápění s běžným vzduchem
 • Nitrox (Nitrox): pro potápění s obohacenými plynovými směsmi Nitrox
 • Gauge (Gauge): pro použití počítače jako časomíry doby strávené u dna
 • Free (Freedive): pro freediving
 • Off (Vypnuto) pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto režimu nebude automaticky přepínat do režimu ponoru a režim plánování ponoru bude skrytý.

Ve výchozím nastavení se po přechodu do módu ponoru aktivuje režim Air (Air). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

Pro změnu módů ponoru:

 1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete Dive Mode.
 3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek UP a DOWN, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý mód ponoru obsahuje specifická nastavení, která je nutné před použitím módu provést.

Pro změnu specifických nastavení módu ponoru:

 1. V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítky DOWN a UP procházejte jednotlivými nastaveními.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Některá nastavení nelze změnit, pokud od ponoru neuplynulo alespoň 5 minut.

Mód Air

Mód Air slouží k potápění se vzduchem a nabízí následující nastavení:

Mód Nitrox

Mód Nitrox slouží k potápění s plynovými směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s nitroxem umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně plynové směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Suunto Vyper Novovám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

Mód Nitrox umožňuje následující nastavení

Před použitím módu Nitrox je zapotřebí do počítače Suunto Vyper Novo zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.

To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální hloubky ponoru (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.

Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2%) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (PO2) 1,4 baru (20 psi).

Plynové směsi lze označit jako Primary (Primární), Secondary (Sekundární) nebo Off (Vypnuto). Jedna ze směsí je vždy označena jako Primary (Primární), ostatní mohou mít libovolný status. Výpočet dekomprese vychází ze směsí označených jako Primary (Primární).

Pro nastavení plynových směsí:

 1. V módu Nitrox podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Nitrox (plynové směsi).
 3. Přejděte na položku Mix1 (Směs 1), Mix2 (Směs 2) nebo Mix3 (Směs 3) a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Zvolenou položku směsi označte jako Primary (Primární), Secondary (Sekundární) nebo Off (Vypnuto) pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte tlačítkem SELECT.

nitrox setting VyperNovo

 1. Nastavte blikající hodnotu O2 pomocí tlačítek DOWN a UP tak, aby odpovídala procentuálnímu podílu kyslíku v lahvi, a potvrďte tlačítkem SELECT.
 2. Nastavte blikající hodnotu PO2 (Parciální tlak kyslíku) pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Nastavte další hodnoty směsi dle potřeby.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Pokud je podíl kyslíku ve směsi nastaven na 22 % nebo vyšší, zůstane tato hodnota zachována. Nezmění se zpět na 21 % automaticky.

Změna plynů při ponorech s více plyny

Suunto Vyper Novo umožňuje měnit plyn v průběhu ponoru v případě, že při ponoru používáte více plynových směsí.

Ponor je vždy zahájen se směsí Mix1 (Směs 1). Směs můžete změnit na jinou, která se nachází v povoleném rozmezí nastaveného parciálního tlaku kyslíku. Výpočet tlaku v tkáních během ponoru vychází ze směsí označených jako Primary (Primární).

Pro změnu směsi během ponoru:

 1. Podržte stisknuté tlačítko UP.
 2. Procházejte jednotlivými směsmi pomocí tlačítek UP a DOWN. Požadovanou směs vyberete stisknutím tlačítka SELECT.
POZNÁMKA:

Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, přejde počítač zpět do zobrazení informací o ponoru a směs zůstane nezměněna.

Při procházení směsmi budou u každé směsi zobrazeny příslušné hodnoty O2% a PO2. Pokud je překročen limit PO2, hodnota PO2 se rozbliká. V takovém případě nelze danou směs zvolit. Směs bude v seznamu zobrazena, ale nebude možné ji zvolit.

Při výstupu vás Suunto Vyper Novo upozorní na potřebu změny směsi, jakmile bude překročena nastavená hodnota PO2 indikující vhodnou směs pro příslušnou hloubku.

Mód Gauge

V módu Gauge (Gauge) lze Suunto Vyper Novo použít jako časomíru doby strávené u dna.

V prostřední části displeje je zobrazena délka ponoru v minutách a sekundách, která se počítá od začátku ponoru. Celkový čas potápění v minutách je uveden v pravém dolním rohu.

Časomíra v prostřední části displeje může být použita jako stopky stisknutím tlačítka SELECT.

Stisknutím tlačítka SELECT resetujete hlavní časomíru a přidáte záložku do záznamu ponoru. Předchozí časový interval je zobrazen pod hlavní časomírou.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Mód Gauge (Gauge) umožňuje následující nastavení:

Mód Gauge slouží pouze jako časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné výpočty a informace o dekompresi.

Freedive mód

V módu Free (Freedive) lze počítač Suunto Vyper Novo použít jako pomůcku pro freediving. Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a sekundách.

Měření freedive ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupání nad 0,9 m (3 stopy).

Mód Free (Freedive) umožňuje následující nastavení:

Upozornění na hloubku

Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik. Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí.

Pro nastavení upozornění na hloubku:

 1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Depth Notify (Upozornění na hloubku).
 3. Pomocí tlačítek DOWN a UP procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte požadované stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 5. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 6. Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka MODE.

Odpočítávání času na hladině

Během freedivingu lze odpočítávání času na hladině použít jako pomůcku při přípravě na další ponor. Suunto Vyper Novo spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 1,2 metru (4 stopy).

Postup nastavení odpočítávání času na hladině:

 1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Pomocí tlačítka UP přejděte na položku Surf. Time Notify (Upozornění na dobu na hladině).
 3. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro zapnutí odpočítávání a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content