Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Tlak v lahvi

Po připojení sondy Suunto Wireless Transmitter bude v dolním levém rohu displeje zobrazen tlak v lahvi.

Po zahájení ponoru začne výpočet zbývajícího vzduchu v lahvi. Po 30-60 vteřinách se v prostřední levé části displeje zobrazí první odhad zbývajícího času vzduchu.

Výpočet vždy vychází z poklesu tlaku v lahvi a je automaticky přizpůsoben objemu lahve a aktuální spotřebě vzduchu.

tank pressure VyperNovo

Záznam změny spotřeby vzduchu je založen na pravidelném měření tlaku v jednosekundových intervalech v průběhu 30-60 sekund. Zatímco zvýšení spotřeby vzduchu snižuje zbývající čas rychle, snížení spotřeby zvyšuje zbývající čas pozvolna. Tímto způsobem počítač zabraňuje příliš optimistickému odhadu zbývajícího vzduchu v lahvi při dočasném snížení spotřeby vzduchu.

Výpočet zbývajícího času vzduchu zahrnuje bezpečnostní rezervu 35 barů (500 psi). To znamená, že v okamžiku, kdy ukazatel dosáhne hodnoty 0, v lahvi stále zbývá malá rezerva.

POZNÁMKA:

Naplnění kompenzátoru vztlaku ovlivní výpočet zbývajícího času z důvodu dočasného zvýšení spotřeby vzduchu.

Zbývající čas vzduchu se nezobrazí v případě, že jsou aktivovány bezpečnostní zastávky nebo horní mez dekomprese. Zbývající čas vzduchu lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka DOWN.

Teplotní výkyvy ovlivňují tlak v lahvi a následně také výpočet zbývajícího času vzduchu.

Varování nízkého tlaku vzduchu

Potápěčský počítač varuje dvěma (2) pípnutími a rozblikáním ukazatele tlaku, jakmile tlak v lahvi klesne pod 50 barů (700 psi).

Dvě (2) pípnutí se rozezní také v případě, že tlak v lahvi klesne pod nastavenou hodnotu alarmu a jakmile zbývající čas dosáhne hodnoty 0.

Bezdrátový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat ze snímače tlaku v lahvi do počítače Suunto Vyper Novo je nutné:

 1. Instalace sondy Suunto Wireless Transmitter na regulátor lahve.
 2. Párování snímače s počítačem Suunto Vyper Novo.
 3. Zapnutí bezdrátového přenosu v nastavení počítače Suunto Vyper Novo.

V případě, že tlak v lahvi se po více než pěti (5) minutách nezmění, přejde sonda do úsporného režimu s pomalejším přenosem dat.

Sonda upozorní na nízkou kapacitu baterie (batt) v případě, že bude nutné baterii vyměnit. Toto upozornění bude přerušovaně blikat namísto ukazatele tlaku. Po zobrazení tohoto upozornění nebude možné sondu bez výměny baterie používat.

Instalace a párování sondy pro bezdrátový přenos

Po zakoupení sondy Suunto Wireless Transmitter důrazně doporučujeme jeho úvodní instalaci svěřit do rukou servisního pracovníka Suunto.

Sonda musí po instalaci podstoupit tlakový test, který typicky vyžaduje provedení kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Pro příjem dat je zapotřebí sondu a Suunto Vyper Novo spárovat.

K aktivaci sondy dojde poté, co tlak v lahvi stoupne nad 15 barů (300 psi). Sonda poté začne odesílat údaje o tlaku v lahvi spolu s kódovým označením.

Jakmile se Suunto Vyper Novo nachází ve vzdálenosti do 0,3 m (1 stopy) od sondy, přijme a uloží kód přenosu. Sonda je nyní spárována s počítačem Suunto Vyper Novo. Suunto Vyper Novo následně zobrazí údaj o tlaku v lahvi. Používání kódového přenosu zabraňuje nechtěnému přijmu dat od jiných potápěčů, kteří používají stejnou Suunto sondu pro bezdrátový přenos.

POZNÁMKA:

Párování je obvykle nutné provést jen jednou. Pokud však náhodou další potápěč ve skupině používá stejný kód, je nutné párování opakovat.

Pro přiřazení nového kódu přenosu:

 1. Pomalu otevřete ventil lahve, aby se systém natlakoval.
 2. Poté ventil opět uzavřete.
 3. Rychle odtlakujte regulátor tak, aby tlak klesl pod 10 barů (145 psi).
 4. Vyčkejte přibližně 10 vteřin a pomalu otáčejte ventilem lahve pro opětovné natlakování nad 15 barů (300 psi).

Dojde k automatickému přiřazení nového kódu přenosu. Pro opakování párování sondy s počítačem Suunto Vyper Novo:

 1. V módu ponoru (s výjimkou módů Free (Freedive) nebo Gauge (Gauge)) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Tank Press Pairing (Párování sondy) a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Ujistěte se, že je funkce Tank Press Pairing (Párování sondy) nastavena na On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Zobrazí se kód přenosu. Stisknutím tlačítka UP kód potvrdíte.
 5. Stiskněte SELECT.
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Jakmile systém natlakujete nad 15 barů (300 psi), přibližte počítač Suunto Vyper Novo k sondě. Po úspěšném dokončení párování se na potápěčském počítači zobrazí nový kód přenosu a aktuální tlak v lahvi.

Indikátor bezdrátového přenosu se na displeji zobrazí po každém přijetí platného signálu.

Transmitted data

After pairing, your Suunto Vyper Novo receives tank pressure data from the transmitter.

Any time the Suunto Vyper Novo receives a signal, one of the following symbols is shown in the lower left corner of the display.

DisplayIndication
Cd:–No code stored, the dive computer is ready for pairing with the transmitter.
Cd:10Current code number. Code number can be from 01 to 40.
- - -The flash symbol is blinking. Pressure reading exceeds allowed limit (over 360 bar (5220 psi)).
Last pressure reading followed by no connTank pressure data has not been updated for 1 minute. See below for solutions.
- - - followed by no connTank pressure data has not been updated for 5 minutes. See below for solutions.
no conn

Text no conn is displayed when the unit receives no data from the transmitter.

The pressure reading has not been updated for over a minute. The last received pressure blinks on and off. The flash symbol is not displayed.

This state may be caused by the :

 1. Transmitter being out of range (>1.2 m (4 ft))

 2. Transmitter is in power saving mode

 3. Transmitter is using a different code. To correct this:

Activate the transmitter by breathing off the regulator. Bring the dive computer closer to the transmitter and check if the flash symbol appears. If it does not, re-pair the transmitter to get a new code.

battPressure transmitter battery voltage is low. Change the transmitter battery!

Alarm tlaku v lahvi

Počítač má dva alarmy tlaku v lahvi. První je pevně daný na 50 barech (700 psi) a nelze jej změnit. Druhý alarm je uživatelsky nastavitelný. Lze jej zapnout nebo vypnout a je možné jej nastavit v rozmezí 10–200 barů (200–3000 psi). Pro nastavení hodnoty alarmu tlaku v lahvi:

 1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Tank Press Alarm (Alarm tlaku v lahvi) a stiskněte SELECT.
 3. Stisknutím tlačítka UP alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Nastavte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content