Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Suunto RGBM

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky modelu dr. Bruce Wienkeho – takzvaný bublinový model RGBM. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto přístroje znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

  • Monitorování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
  • Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
  • Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
  • Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin
  • Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony plynů

Model Suunto RGBM je schopen předpovědi jak rozpuštěného, tak volného plynu v krvi a tkáních potápěče. To je značným posunem od klasických Haldanových modelů, které volný plyn nepředvídají. Výhodou modelu Suunto RGBM je také dodatečná bezpečnost díky jeho schopnosti adaptace širokému rozpětí různých situací.

Bezpečnost při potápění

Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápěče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci. Experimentálně bylo prokázáno, že dekompresní limity lidského těla se mění v závislosti na pravidelnosti a četnosti potápění. Z toho důvodu potápěčský počítač umožňuje nastavení osobních přizpůsobení pro zkušené potápěče, kteří jsou ochotni přijmout zvýšené riziko.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy používejte totožné hodnoty osobního a výškového přizpůsobení pro plánování ponoru a ponor samotný. Zvýšení hodnot osobních nebo výškových přizpůsobení oproti plánu může vést k delším intervalům dekomprese a tudíž vyšším nárokům na objem plynu. Pokud hodnoty osobních přizpůsobení po plánování ponoru zvýšíte, hrozí nebezpečí předčasného vyčerpání vzduchu v lahvi.

Vysokohorský ponor

Atmosférický tlak ve vyšších nadmořských výškách je nižší, než na hladině moře. Po výstupu do vyšších nadmořských výšek budete mít v těle více dusíku v porovnání s rovnovážným stavem ve vaší obvyklé nadmořské výšce. Postupem času se tento „přebytečný“ dusík uvolňuje a dojde opět k dosažení rovnovážného stavu. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň tři hodiny.

Před potápěním ve vyšších nadmořských výškách je zapotřebí upravit nastavení potápěčského počítače tak, aby měření zohledňovala specifika dané nadmořské výšky. Maximální hodnoty parciálního tlaku dusíku, které povoluje matematický model potápěčského počítače, jsou sníženy s ohledem na nižší hodnoty tlaku vzduchu.

Následkem toho jsou značně sníženy povolené hodnoty bezdekompresních limitů.

VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ VÝŠKOVÉ PŘIZPŮSOBENÍ! Při potápění v nadmořských výškách přesahujících 300 m (1000 stop) je nutné tuto výšku přesně nastavit v potápěčském počítači, aby byly zajištěny přesné výpočty dekompresních mezí. Tento potápěčský počítač není určený pro použití v nadmořských výškách převyšujících 3000 m (10 000 stop). Nastavení nesprávných hodnot nadmořské výšky nebo potápění nad maximální povolenou nadmořskou výšku vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Působení kyslíku

Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech.

Potápěčský počítač provádí separátní výpočty pro celkovou otravu centrálního nervového systému (CNS) a plicní otravu kyslíkem. Ta se měří pomocí jednotek tolerance ke kyslíku (OTU).

Oba zlomky jsou upraveny tak, aby maximální hodnota odpovídala 100 %.

Suunto Vyper Novo nezobrazuje separátně CNS% nebo OTU%, ale zobrazuje vyšší z naměřených hodnot v poli OLF% (Limitní podíl kyslíku). Hodnota OLF% (Limitní podíl kyslíku) vyjadřuje procentuální limitní podíl kyslíku neboli procentuální otravu organismu kyslíkem.

Pokud je například maximální povolená toxicita pro CNS 85 % a plicní toxicita 80 %, bude hodnota OLF% (Limitní podíl kyslíku) ukazovat vyšší z uvedených hodnot, tedy 85 %.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru.

VAROVÁNÍ:

POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. Pokud po výstraze CNS/OTU nedojde k opatření pro snížení působení kyslíku, rychle se zvyšuje riziko nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.

Table of Content