Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство - 2.1

Table of Content
Table of Content

Запис на тренировка

В допълнение към денонощното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате тренировъчните си сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензор за сърдечен ритъм (по желание).
 2. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 3. Докоснете иконата за тренировка или докоснете средния бутон.

  Exercise icon Spartan

 4. Плъзгайте нагоре или надолу, за да превъртате през спортните режими, и докоснете този, който желаете да използвате. Като алтернатива можете да превъртате с горния и долния бутон и да избирате със средния.

 5. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво използвате заедно със спортния режим (като например сърдечен ритъм и свързан GPS). Иконата със стрелка (свързан GPS) мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато намери сигнал. Иконата със сърцето (пулс) мига в сиво по време на търсене и когато се намери сигнал, тя се превръща в цветно сърце, прикрепено към колан, ако използвате сензор за сърдечен ритъм. Ако използвате оптичния сензор за сърдечен ритъм, тя се превръща в цветно сърце без колана.

  Ако използвате сензор за сърдечен ритъм, но иконата само стане зелена (като за активен сензор за оптично измерване на сърдечния ритъм), проверете дали сензорът за сърдечен ритъм е сдвоен, вижте Сдвояване на POD и сензори, и изберете спортния режим отново.

  Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или да стартирате записа веднага когато искате, като натиснете средния бутон.

  Running mode start

  След като стартира записът, избраният източник на сърдечна честота се заключва и не може да бъде променен по време на текущата тренировка.

 6. Докато записвате, можете да сменяте дисплеите със средния бутон или като използвате сензорния екран, ако е включен.

 7. Натиснете горния бутон, за да поставите записа на пауза. Можете да спрете и съхраните данните с долния бутон или да продължите с горния бутон.

  Recording paused Spartan

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции, като например задаване на цел, свързана с продължителността, можете да регулирате и тях, преди да започнете записа, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон. Можете също така да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

подшушвам:

По време на запис можете да докоснете екрана, за да изскочи съобщение, което показва часа и нивото на батерията.

Ако използвате режим за няколко спорта, задръжте горния бутон натиснат, за да преминавате между спортовете.

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите на въпроса или да го пропуснете. (Вижте Усещане) След това ще получите резюме на активността, което можете да разгледате чрез сензорния екран или бутоните.

Ако сте направили запис, който не искате да запазвате, можете да го изтриете от лога, като превъртите до долу цялото резюме и натиснете бутона за изтриване. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete

Използване на цели при тренировка

Възможно е да зададете различни цели с вашия Suunto 9, когато тренирате.

Ако спортният режим, който сте избрали, има задаване на цели като опция, можете да ги регулирате, преди да започнете записа, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон.

Sportmode Targets Spartan

За да тренирате с обща цел:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Докоснете Targets или натиснете средния бутон.
 3. Включете General.
 4. Изберете Duration или Distance.
 5. Изберете целта си.
 6. Плъзнете надясно, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Когато имате активирани общи цели, на всеки дисплей за данни се вижда измерител на целта, който показва вашия напредък.

ZoneDisplay Progress Spartan

Също така ще получите известия, когато сте достигнали 50% от целта си, и когато избраната цел е изпълнена.

За да тренирате с цел висока интензивност:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Докоснете Targets или натиснете средния бутон.
 3. Включете Intensity.
 4. Изберете Heart rate, Pace или Power.
  (Опциите зависят от избрания спортен режим и дали имате сдвоено устройство Power POD с часовника.)
 5. Изберете целевата зона.
 6. Плъзнете надясно, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Навигиране по време на тренировка

Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.

Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или Good (Добра), то когато избирате маршрут или POI точността на GPS се променя на Best (Най-добра).

За навигация по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут или POI във вашия онлайн акаунт и синхронизирайте часовника си, ако все още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS, след което плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите. Като алтернативен вариант първо започнете записването и след това дръжте средния бутон натиснат, за да отворите опциите на спортния режим.
 3. Превъртете до Navigation и докоснете настройката или натиснете средния бутон.
 4. Плъзнете нагоре или надолу и натиснете горния и долния бутон, за да изберете опция за навигация, след което натиснете средния бутон.
 5. Изберете маршрута или POI, до която искате да навигирате, и натиснете средния бутон. След това натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.

Ако все още не сте стартирали записа на тренировката, последната стъпка ви отвежда обратно към опциите на спортния режим. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.

В хода на тренировката плъзнете надясно и натиснете средния бутон, за да превъртите до дисплея за навигация, където ще видите маршрута или POI, която сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация, вижте Навигиране до POI и Маршрути.

Докато сте в този дисплей, можете да плъзнете нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите опциите за навигиране. От опциите за навигация можете например да изберете различен маршрут или POI, да проверите координатите на текущото ви местоположение, както и да прекратите навигацията, като изберете Breadcrumb.

Table of Content