Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Навигация с POI

Добавяне на вашето местонахождение като точка на интерес (POI)

Suunto Ambit2 S ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да дефинирате някое местонахождение като POI. Винаги можете да стартирате навигация до запазено POI, например по време на тренировка.

Можете да съхраните до 100 POI в часовника. Имайте предвид, че маршрутите също влизат в този брой. Например, ако имате маршрут с 60 маркера, можете да съхраните още 40 POI в часовника.

Можете да изберете тип POI (икона) и име на POI от предварително дефиниран списък, или да дадете име по избор на POI в Movescount.

За да запазите местонахождение като POI:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) със Start Stop и влезте с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Location (Местонахождение).
 4. Изберете CURRENT (ТЕКУЩА) или DEFINE (ДЕФИНИРАНЕ), за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете Start Stop, за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящ тип POI за местонахождението. Превъртайте през типовете POI със Start Stop или Light Lock. Изберете тип POI с Next.
 7. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртайте през опциите за имена със Start Stop или Light Lock. Изберете име с Next.
 8. Натиснете Start Stop, за да запишете POI.

adding POI

подшушвам:

Можете да създавате POI в Movescount, като изберете местонахождение на картата или въведете координатите му. POI във вашия Suunto Ambit2 S и в Movescount винаги се синхронизират, когато свържете часовника с Movescount.

Навигиране до точка на интерес (POI)

Suunto Ambit2 S включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като POI.

бележка:

Можете също така да навигирате, докато записвате тренировка; вижте Навигиране по време на тренировка.

За да навигирате до POI:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) със Start Stop и влезте с Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (Точки на интерес) с Light Lock и изберете с Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате, със Start Stop или Light Lock, и изберете с Next.
 5. Натиснете Next, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате. За повече информация вижте Калибриране на компаса. След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), когато намери сигнал.
 6. Започнете да навигирате към POI. Часовникът показва следната информация:
 7. индикатор за посоката към целта ви (вижте допълнително обяснение по-долу)
 8. разстоянието ви от целта
 9. Часовникът ви уведомява, когато пристигнете при целта.

navigating POI Ambit2

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

navigating POI stationary Ambit2

Когато се движите (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Ambit2

Изтриване на точка на интерес (POI)

За да изтриете POI:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до navigation (навигация) със Start Stop и влезте с Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (Точки на интерес) с Light Lock и изберете с Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, която желаета да изтриете, със Start Stop или Light Lock, и я изберете с Next.
 5. Превъртете до Delete (Изтриване) със Start Stop. Изберете с Next.
 6. Натиснете Start Stop, за да потвърдите.

deleting POI

бележка:

Когато изтриете POI в Movescount и синхронизирате своя Suunto Ambit2 S, същата POI ще се изтрие от часовника, но ще остане в Movescount като деактивирана.

Table of Content