Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.6

Mga intensity zone

Tumutulong ang paggamit ng mga intensity zone para sa pag-eehersisyo na gabayan ang pag-usad ng iyong fitness. Binabatak ng bawat intensity zone ang iyong katawan sa iba’t ibang paraan, na humahantong sa iba’t ibang epekto sa iyong pisikal na fitness. Mayroong limang iba’t ibang zone, may bilang na 1 (pinakamababa) hanggang 5 (pinakamataas), na binibigyang-kahulugan bilang mga hanay ng porsyento batay sa iyong maximum heart rate (max HR), sa pace o power.

Mahalagang magsanay nang isinasaisip ang intensity at unawain kung ano ang pakiramdam ng intensity na iyon. At huwag kalimutang dapat kang maglaan ng panahon para mag-warm up bago mag-ehersisyo, anuman ang pinlano mong pagsasanay.

Ang limang iba’t ibang intensity zone na ginamit sa Suunto Spartan Sport Wrist HR ay:

Zone 1: Madali

Ang pag-eehersisyo sa zone 1 ay madali para sa iyong katawan sa relatibong paraan. Kung tungkol sa pagsasanay para sa fitness, nangangahulugan na mahalaga ang intensity na ganito kababa pangunahin na para sa pagsasanay para isauli ang dating antas at pahusayin ang iyong basic fitness kapag nagsisimula ka pa lang mag-ehersisyo, o pagkatapos ng mahabang paghinto. Ehersisyo araw-araw – paglalakad, pag-akyat sa mga hagdan, pagbibisikleta papunta sa trabaho, atbp. – ay kadalasan nang kasama sa intensity zone na ito.

Zone 2: Katamtaman

Ang pag-eehersisyo sa zone 2 ay epektibong nagpapahusay sa iyong antas ng basic fitness. Madali lang sa pakiramdam ang pag-eehersisyo sa intensity na ito, pero ang mga workout na matagalan ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto. Ang karamihan ng pagsasanay sa cardiovascular na pagkokondisyon ay dapat isagawa sa zone na ito. Nagtatatag ang pagpapahusay sa basic fitness ng pundasyon para sa ibang ehersisyo at inihahanda nito ang iyong sistema para sa higit pang mas nangangailangan ng enerhiya na aktibidad. Ang mga matagalang workout sa zone na ito ay kumokonsumo ng maraming enerhiya, lalo na mula sa nakaimbak na taba ng iyong katawan.

Zone 3: Mahirap

Ang pag-eehersisyo sa zone 3 ay magsisimulang talagang nangangailangan ng enerhiya at mukhang talagang mahirap. Papahusayin nito ang abilidad mong gumalaw nang mabilis at mas ekonomiko. Sa zone na ito, magsisimulang mabuo ang lactic acid sa iyong sistema, pero kaya pa rin itong lubusang alisin ng iyong katawan. Dapat kang magsanay sa intensity na ito nang hindi hihigit sa dalawang beses bawat linggo, dahil matindi nitong binabatak ang iyong katawan.

Zone 4: Napakahirap

Ang pag-eehersisyo sa zone 4 ay maghahanda sa iyong sistema para sa mga kumpitisyon na mga uri ng event at mataas na antas ng bilis. Ang mga workout sa zone na ito ay maaaring isagawa alinman sa pare-parehong bilis o bilang interval na pagsasanay (mga kombinasyon ng maiikling yugto ng pagsasanay na may mga paghinto). Pinapahusay ng high-intensity na pagsasanay ang iyong antas ng fitness sa mabilis at epektibong paraan, pero ang pagsasagawa nito nang napakadalas o sa napakataas na intensity ay maaaring humantong sa labis-labis na pagsasanay (overtraining), na maaaring maging dahilan upang huminto ka nang matagal mula sa iyong training program.

Zone 5: Pinakamataas

Kung ang iyong heart rate kapag nagwo-workout ay umabot sa zone 5, magiging napakahirap sa pakiramdam ng pagsasanay. Magiging mas mabilis nang mabuo ang lactic acid sa iyong sistema kaysa sa kaya nitong alisin, at mapipilitan kang huminto pagkatapos ng hindi hihigit sa ilang labingdalawang minuto. Isinasama ng mga atleta ang mga maximum-intensity workout na ito sa kanilang training program sa napakakontroladong paraan, hindi talaga kailangan ng mga fitness enthusiast ang mga ito.

Mga heart rate zone

Ang mga heart rate zone ay binibigyang-kahulugan bilang mga hanay ng porsyento batay sa iyong maximum heart rate (max HR).

Ang iyong max HR ay kinakalkula, bilang default, gamit ang karaniwang equation: 220 - ang edad mo. Kung alam mo ang iyong eksaktong max HR, dapat mong i-adjust ang default na value nang naaayon.

Suunto Spartan Sport Wrist HR ay may mga default at partikular sa aktibidad na HR zone. Ang mga default na zone ay maaaring gamitin para sa lahat ng aktibidad, pero sa mas advanced na pagsasanay, maaari mong gamitin ang mga partikular na HR zone para sa mga aktibidad na pagtakbo at pagbibisikleta.

Itakda ang max HR

Itakda ang iyong maximum HR sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Default zones.

 1. I-tap ang max HR (pinakamataas na value, bpm) o pindutin ang middle button.
 2. Piliin ang bago mong max HR sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Default Max HR

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Para lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.
PAALALA:

Maaari mo ring itakda ang iyong maximum HR mula sa mga setting sa ilalim ng General » Personal.

Itakda ang default na mga HR zone

Itakda ang iyong default na mga HR zone mula sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Default zones.

 1. Mag-scroll pataas/pababa at i-tap o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang HR zone na gusto mong baguhin.
 2. Piliin ang bago mong HR zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Default HR zone

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Upang lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.

  PAALALA:

  Ang pagpili sa Reset sa view ng mga HR zone ay magre-reset sa mga HR zone sa default na value.

Itakda ang mga HR zone na partikular sa aktibidad

Itakda ang iyong mga HR zone na partikular sa aktibidad mula sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Advanced zones.

 1. I-tap ang aktibidad (pagtakbo o pagbibisikleta) na gusto mong i-edit o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang aktibidad.
 2. Pindutin ang middle button para i-toggle ang mga HR zone sa naka-on.
 3. Mag-scroll pataas/pababa at i-tap o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang HR zone na gusto mong baguhin.
 4. Piliin ang bago mong HR zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Advanced HR Zone

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Para lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.

Paggamit ng mg HR zone kapag nag-eehersisyo

Kapag nag-record ka ng isang ehersisyo (tingnan ang Pag-record ng isang ehersisyo), at pinili mo ang heart rate bilang target na intensity (tingnan ang Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo), ipinapakita ang isang HR zone gauge, na nahahati sa limang seksyon, sa palibot sa dulong gilid ng display ng sport mode (para sa lahat ng sport mode na sumusuporta sa HR). Isinasaad ng panukat kung saang HR zone ka kasalukuyang nagsasanay sa pamamagitan ng pagpapailaw sa katugmang seksyon. Isinasaad ng maliit na arrow sa panukat kung nasaan ka sa loob ng zone range.

Zone gauge

Aalertuhan ka ng iyong relo kapag naabot mo na ang pinili mong target zone. Habang nag-eehersisyo ka, sasabihan ka ng relo na bilisan o bagalan ang galaw, kung wala sa piniling target zone ang iyong heart rate.

Guidance SpeedUp Spartan

Isa pa, may nakalaang display para sa mga HR zone sa default na display ng sport mode. Ipinapakita ng zone display ang kasalukuyan mong mga HR zone sa middle field, gaano ka na katagal sa zone na iyon, at gaano ka kalayo sa susunod na mga zone pataas o pababa sa mga tibok bawat minuto. Isinasaad din ng kulay sa background ng bar kung saang HR zone ka nagsasanay.

Zone display

Sa buod ng ehersisyo, makakakita ka ng detalye tungkol sa kung ilang oras ang ginugol mo sa bawat zone.

Mga pace zone

Gumagana ang mga pace zone na gaya ng mga HR zone pero ang intensity ng iyong pagsasanay ay batay sa bilis mo at hindi sa iyong heart rate. Ipinapakita ang mga pace zone bilang metric man o imperial na value depende sa iyong mga setting.

Suunto Spartan Sport Wrist HR ay may limang default na pace zone na maaari mong gamitin o maaari kang magtakda ng sarili mo.

Available ang mga pace zone para sa pagtakbo.

Itakda ang mga pace zone

Itakda ang iyong mga pace zone na partikular sa aktibidad mula sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Advanced zones.

 1. I-tap ang Running o pindutin ang middle button.
 2. Mag-swipe o pindutin ang lower button at piliin ang mga power zone.
 3. Mag-swipe pataas/pababa o pindutin ang upper o lower button at pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang pace zone na gusto mong baguhin.
 4. Piliin ang bago mong pace zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas/pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper o lower button.

  Advanced PaceZones

 5. Pindutin ang middle button para piliin ang value ng bagong pace zone.

 6. Mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button para lumabas sa view ng mga pace zone.

Paggamit ng mga pace zone kapag nag-eehersisyo

Kapag nag-record ka ng isang ehersisyo (tingnan ang Pag-record ng isang ehersisyo), at pinili mo ang pace bilang target na intensity (tingnan ang Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo) ipinapakita ang isang pace zone gauge, na nahahati sa limang seksyon. Ipinapakita ang limang seksyong ito sa palibot sa dulong gilid ng display ng sport mode. Ipinapakita ng gauge ang pace zone na napili mo bilang target na intensity sa pamamagitan ng pagpapailaw sa kaugnay na seksyon. Isinasaad ng maliit na arrow sa panukat kung nasaan ka sa loob ng zone range.

Zone gauge

Aalertuhan ka ng iyong relo kapag naabot mo na ang pinili mong target zone. Habang nag-eehersisyo ka, sasabihan ka ng relo na bilisan o bagalan ang galaw, kung wala sa piniling target zone ang iyong bilis.

Guidance SpeedUp Spartan

Isa pa, may nakalaang display para sa mga pace zone sa default na display ng sport mode. Ipinapakita ng zone display ang kasalukuyan mong pace zone sa middle field, gaano ka na katagal sa zone na iyon, at gaano ka kalayo sa pace sa susunod na mga zone pataas o pababa. Iilaw din ang middle bar, na nagpapakitang nagsasanay ka sa tamang pace zone.

ZoneDisplay Pace Spartan

Sa buod ng ehersisyo, makakakita ka ng detalye tungkol sa kung ilang oras ang ginugol mo sa bawat zone.

Mga power zone

Sinusukat ng power meter ang antas ng pisikal na lakas na kailangan para isagawa ang isang partikular na aktibidad. Sinusukat ang pagsisikap sa watts. Ang pangunahing bentaha mula sa power meter ay ang precision. Inilalahad ng power meter nang eksakto kung gaano talaga katinding pagsisikap ang binuhos mo at ang antas ng power na nagawa mo. Madali ring tingnan ang pagsulong mo kapag sinusuri ang mga watts.

Maaaring makatulong sa iyo ang mga power zone na magsanay gamit ang tamang power output.

Suunto Spartan Sport Wrist HR ay may limang default na power zone na maaari mong gamitin o maaari kang magtakda ng sarili mo.

Available ang mga power zone sa lahat ng default na sport mode para sa pagbibisikleta, indoor na pagbibisikleta at pagbibisikleta sa bundok. Para sa pagtakbo at pagtakbo sa trail, kailangan mong gumamit ng partikular na mga “Power” na sport mode para makakuha ng mga power zone. Kung gumagamit ka ng mga custom na sport mode, siguruhing gumagamit ang iyong mode ng isang power POD upang makakuha ka rin ng mga power zone.

Itakda ang mga partikular sa aktibidad na power zone

Itakda ang iyong mga power zone na partikular sa aktibidad mula sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Advanced zones.

 1. I-tap ang aktibidad (pagtakbo o pagbibisikleta) na gusto mong i-edit o pindutin ang button sa gitna kapag naka-highlight na ang aktibidad.
 2. Mag-swipe pataas o pindutin ang button sa ibaba at piliin ang mga power zone.
 3. Mag-swipe pataas/pababa o pindutin ang button sa kanang bahagi sa itaas o kanang bahagi sa ibaba at piliin ang power zone na gusto mong i-edit.
 4. Piliin ang bago mong power zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas/pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper o lower button.

  Advanced PowerZones

 5. Pindutin ang middle button para piliin ang bagong power value.

 6. Mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang button sa gitna para lumabas sa view ng mga power zone.

Paggamit sa mga power zone kapag nag-eehersisyo

Kailangan mong maipares ang isang power pod sa iyong relo para makagamit ng mga power zone kapag nag-eehersisyo, tingnan ang Pagpares sa mga POD at sensor.

Kapag nag-record ka ng isang ehersisyo (tingnan ang Pag-record ng isang ehersisyo), at pinili mo ang pace bilang target na intensity (tingnan ang Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo) ipinapakita ang isang power zone gauge, na nahahati sa limang seksyon. Ipinapakita ang limang seksyong ito sa palibot sa dulong gilid ng display ng sport mode. Ipinapakita ng gauge ang power zone na napili mo bilang target na intensity sa pamamagitan ng pagpapailaw sa kaugnay na seksyon. Isinasaad ng maliit na arrow sa panukat kung nasaan ka sa loob ng zone range.

Zone gauge

Aalertuhan ka ng iyong relo kapag naabot mo na ang pinili mong target zone. Habang nag-eehersisyo ka, sasabihan ka ng relo na bilisan o bagalan ang galaw, kung wala sa piniling target zone ang iyong power.

Guidance SpeedUp Spartan

Bilang karagdagan, may nakalaang display para sa mga power zone sa default na display ng sport mode. Ipinapakita ng zone display ang kasalukuyan mong power zone sa middle field, gaano ka na katagal sa zone na iyon, at gaano ka kalayo sa power sa susunod na mga zone pataas o pababa. Iilaw din ang middle bar, na nagpapakitang nagsasanay ka sa tamang pace zone.

ZoneDisplay Power Spartan

Sa buod ng ehersisyo, makakakita ka ng detalye tungkol sa kung ilang oras ang ginugol mo sa bawat zone.

Table of Content