Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | 45-DAY FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Režimy potápění

Suunto DX obsahuje následující režimy potápění:

 • Air (Air): pro potápění s běžným vzduchem
 • Mixed (Mixed): pro potápění s obohacenými vzduchovými a heliovými směsmi
 • CCR (CCR): pro potápění s rebreatherem
 • Gauge (Gauge): pro použití počítače jako časomíry doby strávené u dna
 • Off (Off): pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto režimu nebude automaticky přepínat do režimu ponoru a mód plánování ponoru bude skrytý

Ve výchozím nastavení se po přechodu do módu ponoru aktivuje mód Air (Air). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

Pro změnu módu potápění:

 1. V módu Time stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT přejdete do módu Dive Mode (Mód Dive).
 3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek UP a DOWN, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý mód ponoru obsahuje specifická nastavení, které je zapotřebí před použitím módu provést.

Pro změnu specifických nastavení módu:

 1. V příslušném módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítky DOWN a UP procházejte jednotlivými nastaveními.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Některá nastavení nelze změnit, pokud od ponoru neuplynulo alespoň 5 minut.

Mód Air

Mód Air slouží k potápění se vzduchem a nabízí následující nastavení:

Mód Mixed

Suunto DX obsahuje mód potápění Mixed pro ponor se směsí kyslíku anebo helia v otevřeném okruhu.

Mixed umožňuje následující nastavení:

V módu Mixed je výchozím nastavením standardní vzduch (21 % O2 a 0 % He) s parciálním tlakem kyslíku (PO2) 1,4 baru (20 psi).

Výchozím nastavením maximálního parciálního tlaku kyslíku je 1,4 baru (20 psi). Rozpětí povolených hodnot je 0,5–1,6 baru (7–23 psi).

Změna plynů při ponorech s více plyny

Suunto DX umožňuje měnit plyn v průběhu ponoru v případě, že při ponoru používáte více plynových směsí.

Ponor je vždy zahájen se směsí Mix1 (Směs 1). Směs můžete změnit na jinou, která se nachází v povoleném rozmezí nastaveného parciálního tlaku kyslíku. Výpočet tlaku v tkáních během ponoru vychází ze směsí označených jako Primary (Primární).

Pro změnu směsi během ponoru:

 1. Podržte stisknuté tlačítko UP.
 2. Procházejte jednotlivými směsmi pomocí tlačítek UP a DOWN. Požadovanou směs vyberete stisknutím tlačítka SELECT.
POZNÁMKA:

Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, přejde počítač zpět do zobrazení informací o ponoru a směs zůstane nezměněna.

Při procházení směsmi budou u každé směsi zobrazeny příslušné hodnoty O2% a PO2. Pokud je překročen limit PO2, hodnota PO2 se rozbliká. V takovém případě nelze danou směs zvolit. Směs bude v seznamu zobrazena, ale nebude možné ji zvolit.

Při výstupu vás Suunto DX upozorní na potřebu změny směsi, jakmile bude překročena nastavená hodnota PO2 indikující vhodnou směs pro příslušnou hloubku.

Mód CCR

Mód CCR je určený pro potápění s rebreatherem.

Mód CCR umožňuje následující nastavení:

V módu CCR lze definovat až tři diluent plyny a až osm plynových směsí pro nouzový výstup. Nastavte hodnoty setpoint pro definování horních a spodních hodnot setpoint a limity pro přechody mezi jednotlivými hloubkovými úrovněmi (viz Hodnoty setpoint).

Plynové směsi v uzavřeném okruhu

Ponor s rebreatherem vyžaduje minimálně dvě plynové směsi v uzavřeném okruhu – jedna lahev s kyslíkem a jedna pro diluent.

Správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v diluent lahvích je zapotřebí vždy zadat do počítače (nebo prostřednictvím DM5) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Diluent plyny pro potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky CC gases (směsi CC) v hlavní nabídce.

Nastavení diluent plynů

 1. V režimu CCR stisknutím a podržením tlačítka DOWN otevřete nastavení.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT přejděte do nastavení CC Gases (plynové směsi CC).
 3. Diluent 1 (Ředící směs 1) se zobrazí na displeji a nelze jej vypnout.
 4. Stisknutím tlačítka SELECT přejděte k nastavení kyslíku.
 5. Nastavte požadovanou procentuální hodnotu kyslíku pomocí tlačítek DOWN a UP, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 6. Pokračujte nastavením procentuálního podílu helia a hodnoty PO2.
 7. Po stisknutí tlačítka SELECT potvrzujícím nastavení hodnoty PO2 stiskněte tlačítko UP a přejděte k další diluent směsi.
 8. Opakujte kroky 4 a 5 pro každý diluent.
 9. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Plynové směsi v otevřeném okruhu

Stejně jako v případě plynů v uzavřeném okruhu, i v tomto případě je zapotřebí nastavit správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu.

Pro nastavení plynových směsí v otevřeném okruhu platí stejný postup, jako v případě plynových směsí CC, pouze v nastavení OC Gases (směsi OC).

Po zadání hodnot pro Mix1 (Směs 1) lze vytvořit další směsi –Mix2 (Směs 2) až Mix8 (Směs 8). Každou z těchto směsí lze nastavit jako primární, sekundární nebo ji lze deaktivovat. Mix1 (Směs 1) je vždy nastavena jako primární.

Pro minimalizaci rizika v průběhu ponoru vysoce doporučujeme seřazení směsí ve správném pořadí. To znamená, že se zvyšujícím se číslem označení směsi roste také podíl kyslíku. Toto pořadí se obvykle používá. Před ponorem aktivujte pouze ty směsi, které máte skutečně k dispozici v lahvích. Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu správnosti nastavených hodnot.

Výpočet doby výstupu je založený na předpokladu, že zahájíte výstup dle zadaného profilu okamžitě a všechny primární plynové směsi jsou postupně měněny hned, jakmile to maximální hloubka ponoru umožní. Takto dojde k výpočtu optimálního rozvržení výstupu pomocí plynových směsí označených jako primární.

Pro zobrazení nejpesimističtějšího scénáře výstupu, tedy takového, kdy nedojde k žádné změně plynové směsi, je možné nastavit plynové směsi jako sekundární. Čas, který poté bude zapotřebí k dokončení dekomprese pomocí aktuální plynové směsi bude zobrazen jako doba výstupu.

Zobrazení nejpesimističtějšího scénáře výstupu v průběhu dlouhého ponoru může způsobit, že doba výstupu překročí maximální možnou hodnotu pole a na displeji se zobrazí „––“.

POZNÁMKA:

Při nastavování plynových směsí si povšimněte, že se v horním poli nachází výpočet maximální hloubky ponoru. Dokud této hloubky nedosáhnete, nebude možné na příslušnou plynovou směs přejít.

Hodnoty setpoint

V módu CCR můžete nastavit dvě hodnoty setpoint – spodní a horní. Většinou není nutné výchozí nastavení cílových bodů měnit. Změnu nastavení však můžete provést podle potřeby prostřednictvím DM5 nebo v nabídce nastavení módu CCR.

 • Spodní hodnota setpoint: 0,4 – 0,9 (výchozí: 0,7)
 • Horní hodnota setpoint: 1,0 – 1,6 (výchozí: 1,3)

Pro nastavení hodnot setpoint:

 1. V módu CCR podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP přejděte na položku Setpoint (setpoint) a stiskněte SELECT.
 3. Tlačítky DOWN a UP zvolte Low Setpoint (spodní setpoint) a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Pomocí tlačítek DOWN a UP nastavte požadovanou hodnotu PO2, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. V případě potřeby opakujte kroky 2–4 u položky High Setpoint (horní setpoint).
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
Přepínání setpointů

Setpointy lze přepínat automaticky nebo ručně. Hloubka pro automatické přepnutí na spodní setpoint je 4,5 m (15 stop) a hloubka pro přepnutí na horní setpoint je 21 m (70 stop).

Automatické přepínání setpointů je ve výchozím nastavení vypnuto pro spodní hodnotu setpoint a zapnuto pro hodnotu horní.

Pro změnu přepínání setpointů:

 1. V módu CCR podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP přejděte na položku Switch High (Horní hranice) a stiskněte SELECT.
 3. Pomocí tlačítek DOWN a UP přepínejte mezi nastaveními On/Off (zapnuto/vypnuto), a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Poté tlačítky DOWN a UP nastavte hodnotu Switch High (Horní hranice) v metrech (m).
 5. Stisknutím tlačítka SELECT hodnotu uložte
 6. V případě potřeby opakujte kroky 2–4 u položky Switch Low (Dolní hranice).
 7. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
Změna hodnot setpoint v průběhu ponoru

Maximální, minimální a uživatelské (ručně definované) hodnoty setpoint lze měnit i během ponoru.

Pro změnu hodnot setpoint v průběhu ponoru:

 1. V módu CCR podržte stisknuté tlačítko UP.
 2. Přejděte na hodnotu, kterou chcete upravit, pomocí tlačítek UP a DOWN.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
 4. Pomocí tlačítek DOWN a UP nastavíte příslušnou hodnotu.
 5. Stisknutím tlačítka SELECT hodnotu uložíte.
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Změna plynů

Suunto DX umožňuje v módu CCR změnu nastavení cílových bodů i plynových směsí v průběhu ponoru.

Pro nastavení diluentu:

 1. Podržte stisknuté tlačítko UP.
 2. Přejděte pomocí tlačítek UP a DOWN na položku CC Diluent (CC diluent) a stiskněte tlačítko SELECT.
 3. Seznamem procházejte pomocí tlačítek UP a DOWN. Položku Diluent (ředění) zvolte stisknutím tlačítka SELECT.

Změny plynových směsí v otevřeném okruhu se provádějí stejným způsobem a ve stejné chvíli při změně ponoru z uzavřeného okruhu (CC) na otevřený (OC). Tato funkce je užitečná v nouzových situacích.

Hyperoxické a hypoxické směsi

Suunto DX zobrazí text HYPER (HYPEROXICKÁ SMĚS) v případě, že je hodnota PO2 používané směsi v současné hloubce vyšší, než 1,6. zobrazí text HYPOX (HYPOXICKÁ SMĚS) v případě, že je hodnota PO2 používané směsi v současné hloubce nižší, než 0,18.

Gauge mode

With Gauge mode, you can use Suunto DX as a bottom timer.

The timer in the center of the display shows dive time in minutes and seconds and activates at the start of the dive. The total running dive time, in minutes, is in the lower right corner.

The timer in the center of the display can be used as a stopwatch by pressing SELECT during the dive.

Pressing SELECT resets the main timer and adds a bookmark to the dive log. The previously-timed interval is displayed below the main timer.

gauge mode timer Dseries

Gauge mode has the following settings

Gauge mode is a bottom timer only and thus includes no decompression information or calculations.

Table of Content