Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Fitness Podręcznik użytkownika

Zgodność

Znak CE

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodność sprzętu radiowego typu OW175 z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

Zgodność z przepisami FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że spełnia ono warunki ujęte w przepisach FCC i może być używane w warunkach domowych lub biurowych.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w wyraźny sposób przez Suunto mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego urządzenia zgodnie z normami FCC.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią15. przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może wytwarzać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt generuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących sposobów:

  • Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
  • Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłączenie sprzętu do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

IC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie musi akceptować wszystkie zakłócenia z zewnątrz — w tym takie, które powodują niepożądane działanie urządzenia.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

KC

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Thailand-NBTC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EAC

EAC