Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

 • Wysokościomierz/barometr

Wysokościomierz/barometr

W trybie Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) można wyświetlić aktualną wysokość lub ciśnienie atmosferyczne. Naciśnij przycisk Next w trybie Time (Czas), aby wyświetlić ekran ALTI & BARO.

Ekran Alti-baro (wysokościomierza/barometru) można wyświetlić/ukryć w menu startowym w Displays (Ekrany) » Alti-Baro (Wysokościomierz/barometr). Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Next.

Można korzystać z różnych widoków w zależności od aktywowanego profilu, naciskając przycisk View.

Dostępne są trzy profile: Automatic (Automatyczny), Barometer (Barometr) i Altimeter (Wysokościomierz). Informacje na temat ustawiania profili — patrz Dostosowanie profilu do uprawianej dyscypliny.

Po włączeniu funkcji GPS dostępny jest widok wschodu i zachodu słońca. Jeśli funkcja GPS nie jest aktywna, godziny wschodu i zachodu słońca są oparte na ostatnich zarejestrowanych danych GPS.

Uzyskanie prawidłowych odczytów

Urządzenie Suunto Ambit3 Peak nieustannie mierzy bezwzględne ciśnienie atmosferyczne za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Na podstawie tego pomiaru oraz wartości odniesienia w urządzeniu obliczana jest wysokość lub ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.

pressure sensor Ambit3 Peak

PRZESTROGA:

Należy zadbać, żeby wokół czujnika nie było kurzu ani piasku. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów czujnika.

W przypadku uprawiania dyscypliny, w której potrzebna jest dokładna wartość ciśnienia na poziomie morza lub wysokość, najpierw należy skalibrować urządzenie Suunto Ambit3 Peak, wprowadzając aktualną wysokość miejsca swojego pobytu lub aktualne ciśnienie na poziomie morza.

PORADA:

Na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wysokości w danym miejscu można uzyskać ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego i znanej wartości ciśnienia na poziomie morza można uzyskać wysokość.

Wysokość w danym miejscu można znaleźć na większości map topograficznych lub w serwisie Google Earth. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w danym miejscu można odszukać w lokalnych serwisach pogodowych.

Jeśli funkcja Suunto FusedAltiTM jest włączona, odczyt wysokości jest poprawiany automatycznie przy użyciu funkcji FusedAlti oraz kalibracji wysokości i ciśnienia na poziomie morza. Więcej informacji na ten temat — patrz FusedAlti.

Zmiany lokalnych warunków pogodowych będą mieć wpływ na odczyt wysokości. Jeśli lokalne warunki pogodowe zmieniają się zbyt często, należy często resetować aktualną wartość odniesienia wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem podróży, gdy są dostępne wartości odniesienia. Dopóki pogoda jest stabilna, nie ma konieczności ustawiania wartości odniesienia.

Aby ustawić wartość ciśnienia na poziomie morza i wartość odniesienia wysokości:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Reference (Odniesienie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Dostępne są następujące opcje ustawień:
 4. FusedAlti (FusedAlti): Odbiornik GPS zostanie włączony, a zegarek rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti.
 5. Manual altitude (Wysokość ręczna): Ustawianie wysokości ręcznie.
 6. Sea level pressure (Ciśnienie na poziomie morza): Ręczne ustawianie wartości odniesienia ciśnienia na poziomie morza.
 7. Ustaw wartość odniesienia za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zaakceptuj nowe ustawienie przyciskiem Next.

setting reference values Ambit3 Peak

PORADA:

Dostęp do ustawienia Reference (Odniesienie) można uzyskać, przytrzymując przycisk View w trybie Alti-Baro.

Ustawianie wysokości jest też możliwe podczas treningu, patrz Ustawianie wysokości podczas treningu.

Dostosowanie profilu do uprawianej dyscypliny

Profil Altimeter (Wysokościomierz) należy wybrać wtedy, gdy użytkownik przemieszcza się w terenie o zmiennej wysokości (np. wędrówka w górach).

Profil Barometer (Barometr) należy wybrać wtedy, gdy użytkownik przemieszcza się bez zmiany wysokości (np. gra w piłkę nożną, żeglowanie, pływanie kajakiem).

Aby uzyskać prawidłowe odczyty, należy dostosować profil do uprawianej dyscypliny. Profil taki może być wybrany automatycznie przez urządzenie Suunto Ambit3 Peak lub można go wybrać ręcznie.

UWAGA:

Profil można zdefiniować w serwisie Movescount lub w urządzeniu Suunto Ambit3 Peak jako część ustawień trybu sportowego.

Aby ustawić profil Alti & Baro:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Profile (Profil).
 4. Przejdź do profilu (Automatic (Automatycznie), Altimeter (Wysokościomierz), Barometer (Barometr)) za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock. Wybierz profil za pomocą przycisku Next.

setting profile

Przykład: Ustawianie wartości odniesienia wysokości

Drugi dzień dwudniowej pieszej wycieczki. Zdajesz sobie sprawę, że wyruszając rano w dalszą drogę, zapomniałeś przełączyć urządzenie z profilu Barometer (Barometr) na profil Altimeter (Wysokościomierz). Wiesz, że obecne odczyty wysokości podawane przez urządzenie Suunto Ambit3 Peak są nieprawidłowe. W związku z tym udajesz się do najbliższego miejsca pokazanego na mapie topograficznej, którego wysokość jest znana. Korygujesz odpowiednio wartość odniesienia wysokości w urządzeniu Suunto Ambit3 Peak i zmieniasz profil Barometer (Barometr) na Altimeter (Wysokościomierz). Odczyty wysokości ponownie są prawidłowe.

Nieprawidłowe odczyty

Jeśli profil Altimeter (Wysokościomierz) jest włączony przez dłuższy czas, urządzenie jest nieruchome w jednym miejscu, a lokalna pogoda się zmienia, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Jeśli profil Altimeter (Wysokościomierz) jest włączony i pogoda często się zmienia przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Jeśli profil Barometer (Barometru) jest włączony przez dłuższy czas przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie zakłada, że użytkownik stoi w miejscu i zinterpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza. W związku z tym uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza.

Korzystanie z profilu Altimeter (Wysokościomierz)

Profil Altimeter (Wysokościomierz) umożliwia obliczenie wysokości na podstawie wartości odniesienia. Wartością odniesienia może być ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza lub wysokość referencyjna. Gdy jest aktywny tryb Altimeter (Wysokościomierz), na ekranie jest wyświetlana ikona wysokościomierza.

Gdy jest aktywny profil Altimeter (Wysokościomierz), można korzystać z następujących widoków:

 • wiersz górny: aktualna wysokość
 • wiersz środkowy: wykres zmian wysokości z ostatnich 24 godzin (interwał pomiaru 15 minut)
 • wiersz dolny: można dokonywać zmian za pomocą przycisku View, aby wyświetlać godzinę, temperaturę, wschód/zachód słońca lub wartość ciśnienia na poziomie morza

altimeter profile Ambit3 Peak

UWAGA:

Jeśli nosisz urządzenie Suunto Ambit3 Peak na ręku, musisz je zdjąć, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, ponieważ temperatura ciała ma wpływ na odczyt.

Korzystanie z profilu Barometer (Barometr)

Profil Barometer (Barometr) pokazuje bieżące ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Odczyt ten opiera się na wartościach odniesienia, które są wprowadzone w ustawieniach, oraz na nieustannie mierzonym bezwzględnym ciśnieniu atmosferycznym.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza przedstawiono graficznie w środkowym wierszu wyświetlacza.

Gdy jest aktywny tryb Barometer (Barometr), na ekranie jest wyświetlana ikona barometru.

Gdy jest aktywny profil BarometerBarometr, urządzenie Suunto Ambit3 Peak prezentuje następujące informacje dotyczące ciśnienia:

 • wiersz górny: aktualne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • wiersz środkowy: wykres zmian ciśnienia na poziomie morza z ostatnich 24 godzin (interwał pomiaru 15 minut)
 • wiersz dolny: można dokonywać zmian za pomocą przycisku View, aby wyświetlać godzinę, temperaturę, wschód/zachód słońca lub wartość odniesienia wysokości

barometer profile Ambit3 Peak

Wartość odniesienia wysokości jest wysokością, która była ostatnio używana w trybie Alti & Baro. Może to być:

 • wysokość ustawiona jako wysokość odniesienia w profilu Barometer (Barometr)
 • lub ostatnia zarejestrowana wysokość w trybie Automatic (Automatyczny) przed zmianą trybu na Barometer (Barometr).
UWAGA:

Jeśli nosisz urządzenie Suunto Ambit3 Peak na ręku, musisz je zdjąć, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, ponieważ temperatura ciała ma wpływ na odczyt.

Korzystanie z profilu Automatic (Automatyczny)

Profil Automatic (Automatyczny) przełącza się pomiędzy profilem Altimeter (Wysokościomierz) a profilem Barometer (Barometr) w zależności od Twoich ruchów. Kiedy jest aktywny profil Automatic (Automatyczny), urządzenie automatycznie zmienia sposób interpretacji zmian ciśnienia atmosferycznego i odczytuje je jako zmiany wysokości lub zmiany pogody.

automatic profile

Nie ma możliwości jednoczesnego pomiaru zmian pogody i wysokości, ponieważ oba te czynniki powodują zmianę zmierzonej wartości ciśnienia atmosferycznego. Urządzenie Suunto Ambit3 Peak wykrywa ruch w pionie i w razie potrzeby przełącza się w tryb pomiaru wysokości. Wyświetlana wysokość jest następnie aktualizowana przynajmniej co 10 sekund.

Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (zmiana wysokości w ciągu 12 minut nie przekroczyła 5 metrów), urządzenie Suunto Ambit3 Peak zinterpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany pogodowe. Pomiar jest dokonywany co 10 sekund. Odczyt wysokości nie zmienia się, a jeśli zmieni się pogoda, zmiany zostaną odzwierciedlone w odczycie ciśnienia na poziomie morza.

Jeżeli natomiast przemieszczasz się w pionie (zmiana wysokości w ciągu 3 minut przekracza 5 metrów), urządzenie Suunto Ambit3 Peak interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany wysokości.

W zależności od włączonego profilu można uzyskać dostęp do widoków profilu Altimeter (Wysokościomierz) lub Barometer (Barometr), używając przycisku View.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z profilu Automatic (Automatyczny), na wyświetlaczu nie będzie ikony barometru ani wysokościomierza.

Spis treści