Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

По време на тренировка

Suunto Ambit2 R ви предоставя допълнителна информация по време на тренировка. Допълнителната информация зависи от избрания спортен режим; вижте Спортни режими. Ще получавате повече информация и ако използвате колан за сърдечен ритъм и GPS по време на тренировка.

Suunto Ambit2 R ви позволява да изберете каква информация искате да се вижда на дисплея. За информация относно персонализирането на дисплеите вижте Персонални спортни режими.

Ето някои идеи за това как да използвате часовника по време на тренировка:

 • Натиснете Next, за да видите допълнителни дисплеи.
 • Натиснете View, за да видите допълнителни изгледи.
 • За да предотвратите неумишлено спиране на записването или правене на нежелани обиколки, заключете бутоните, като задържите Light Lock натиснат.
 • Натиснете Start Stop, за да паузирате записването. Паузата ще се показва в лога като маркировка за обиколка. За да подновите записването натиснете Start Stop отново.

Записване на пътища

В зависимост от избрания спортен режим, вашият Suunto Ambit2 R ви позволява да записвате разнообразна информация по време на тренировка.

Ако използвате GPS по време на записване, Suunto Ambit2 R ще запише и вашия път, който после можете да видите в Suunto app. Когато записвате пътя си, иконите за записване и GPS се показват в горната част на дисплея.

Правене на обиколки

По време на тренировка можете да правите обиколки или ръчно, или автоматично, като зададете автоматичен интервал за обиколка в Movescount. Когато правите обиколки автоматично, Suunto Ambit2 R записва обиколките въз основа на разстоянието, посочено в Movescount.

За да правите обиколки ръчно, натиснете Back Lap по време на тренировка.

Suunto Ambit2 R ви показва следната информация:

 • горен ред: общо време досега (времетраене от началото на лога)
 • среден ред: номер на обиколка
 • долен ред: време за обиколката

laps Ambit2

бележка:

Обобщението на тренировката винаги показва поне една обиколка, вашата тренировка от старта до финала. Обиколките, направени по време на тренировката, се показват като допълнителни обиколки.

Записване на надморска височина

Вашият Suunto Ambit2 R съхранява всичките ви движения спрямо надморската височина между началното и крайното време на лога. Ако извършвате дейност, при която надморската ви височина се променя, можете да записвате промените й и по-късно да разгледате съхранената информация.

За да записвате надморската височина:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Натиснете Next, за да изберете Exercise (Тренировка).
 3. Превъртете спортните режими със Start Stop или Light Lock и изберете подходящ режим с Next.
 4. Изчакайте часовника да ви извести, че сигналът за сърдечен ритъм и/или GPS са намерени, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Часовникът продължава да търси сигнала за сърдечен ритъм/GPS. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате лога.

recording altitude

бележка:

Suunto Ambit2 R използва GPS, за да измерва надморската височина.

Използване на компас по време на тренировка

Можете да активирате компаса и да го добавите до персонален спортен режим по време на тренировка.

За да използвате компаса по време на тренировка:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Activate (Активиране) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Превъртете до Compass (Компас) с Light Lock и изберете с Next.
 4. Компасът се показва като последния дисплей на персоналния спортен режим.

using compass during exercise Ambit2

За да деактивирате компаса, върнете се в Activate (Активиране) в менюто с опции и изберете End compass (Край на компаса).

Използване на таймер с интервали

Можете да добавите таймер с интервали към всеки персонален спортен режим в Movescount. За да добавите таймера с интервали към спортния режим, изберете спортния режим и отидете в Advanced settings (Разширени настройки). Следващия път, когато свържете своя Suunto Ambit2 R към профила си в Movescount, таймерът с интервали ще се синхронизира с часовника.

Можете да посочите следната информация в таймера с интервали:

 • типове интервали (high (висок) и low (нисък) интервал)
 • времетраене или разстояние за двата типа интервали
 • броя пъти, в който се повтарят интервалите
бележка:

Ако не зададете броя повторения на интервалите в Movescount, таймерът с интервали ще продължи, докато се повтори 99 пъти.

За да активирате/деактивирате таймера с интервали:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до activate (активиране) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Превъртете до Interval (Интервал) със Start Stop и го изберете с Next.
 4. Натиснете Start Stop или Light Lock, за да настроите таймера с интервали да е On/Off (Вкл/Изкл) и потвърдете с Next. Когато таймерът с интервали е активен, иконата за интервали се показва в горната част на дисплея.

using interval timer

Навигиране по време на тренировка

Ако искате да бягате по маршрут или до точка на интерес (POI), можете да изберете съответния спортен режим по подразбиране (Бягане по маршрут, Бягане до POI) от менюто Exercise (Тренировка), за да започне навигацията незабавно.

Можете също така да навигирате по маршрут или до POI по време на тренировка в други спортни режими с активиран GPS.

За навигация по време на тренировка:

 1. Докато сте в спортен режим с активиран GPS, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете navigation (навигация).
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (Точки на интерес) или Routes (Маршрути) с Light Lock и изберете с Next.
  Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.

navigating during exercise Ambit2

За да деактивирате навигацията, върнете се в Navigation (Навигация) в менюто с опции и изберете End navigation (Край на навигация).

Връщане към началната точка по време на тренировка

Suunto Ambit2 R автоматично запазва началната точка на вашата тренировка, ако използвате GPS. По време на тренировка Suunto Ambit2 R ви насочва към началната точка (или местонахождението, където за пръв път е уловен GPS сигнал) с функцията Find back (Връщане).

За да се върнете към началната точка по време на тренировка:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете navigation (навигация).
 3. Превъртете до Find back (Връщане) със Start Stop и го изберете с Next. Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.

finding back

Използване на обратно проследяване

С функцията Track back (Обратно проследяване) можете да проследите маршрута си от всяка една точка по време на тренировка. Suunto Ambit2 R създава временни маркери, с които ви насочва към началната ви точка.

За обратно проследяване по време на тренировка:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете Navigation (Навигация).
 3. Превъртете до Track back (Обратно проследяване) със Start Stop и го изберете с Next.

using track back

Сега можете да стартирате навигация по пътя, по който сте дошли с навигацията по маршрут. За повече информация относно навигацията по маршрут вижте По време на навигация .

Track back (Обратно проследяване) може да се използва и от бележника с логове с тренировки, които включват GPS. Следвайте същата процедура като при Навигиране по маршрут. Превъртете до Logbook (Бележник с логове), вместо до Routes (Маршрути), и изберете лог, за да започнете навигацията.

Автопауза

Автоматичната пауза спира записването на тренировката ви, когато скоростта ви е под 2 км/ч. Когато скоростта ви се увеличи над 3 км/ч, записването автоматично продължава.

Можете да включвате/изключвате автопаузата за всеки спортен режим в Movescount. Можете също така да активирате автопаузата по време на тренировка.

За да включите/изключите автопаузата по време на тренировка:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Activate (Активиране) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Превъртете до Autopause (Автопауза) със Start Stop и я изберете с Next.
 4. Натиснете Start Stop или Light Lock, за да настроите автопаузата на On/Off (Вкл/Изкл) и потвърдете с Next.

autopause Ambit2

Table of Content