Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Gabay sa User - 2.0

Warranty

LIMITADONG WARRANTY NG SUUNTO

Tinitiyak ng Suunto na sa Haba ng Warranty, aayusin ng Suunto o ng isang Awtorisadong Service Center ng Suunto (mula dito ay tatawaging Service Center), ayon sa sarili nitong kapasiyahan, ang mga depekto sa materyales o pagkakagawa nang walang bayad sa pamamagitan ng alinman sa a) pagkukumpuni, o b) pagpapalit, o c) pagsasauli sa bayad, alinsunod sa mga patakaran at kondisyon ng Limitadong Warranty na ito. Ang Limitadong Warranty na ito ay may-bia lamang sa bansang pinagbilhan, maliban kung iba ang hinihingi ng lokal na batas.

Haba ng Warranty

Ang Limitadong Haba ng Warranty ay nagsisimula sa petsa ng orihinal na pagbili. Ang Haba ng Warranty ay dalawang (2) taon para sa mga device ng display. Ang Haba ng Warranty ay isang (1) taon para sa mga aksesorya, kabilang na, ngunit hindi limitado sa, mga POD at mga transmitter ng heart rate, pati na sa lahat ng pyesang nauubos o nagagamit.

Ang kakayahan ng mga rechargeable battery ay bumababa habang tumatagal. Kung sakaling may di-pangkaraniwang pagbaba sa husay ng baterya, sinasagot ng warranty ng Suunto ang pagpalit sa baterya ng 1 taon o para sa maximum ng 300 na pag-charge, alinman ang mauna.

Mga Hindi Kabilang at Limitasyon

Hindi kasama sa Limitadong Warantiyang ito ang:

    1. karaniwang pagkaluma at pagkasira dahil sa paggamit, b) mga depektong dulot ng hindi maingat na paghawak, o c) mga depekto o pinsalang dulot ng maling paggamit na salungat sa itinakda o inirerekomendang paggamit;
  1. mga manwal ng gumagamit o anumang mga bagay ng ikatlong-partido;
  2. mga depekto o di-umanong depekto dulot ng paggamit kasama ng ibang produkto, aksesorya, software at/o serbisyo na hindi gawa o ibinigay ng Suunto;

Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi maipapatupad kapag ang bagay ay:

  1. nabuksan nang lampas sa itinakdang paggamit;
  2. nakumpuni gamit ang mga di-awtorisadong parte; binago o kinumpuni ng di-awtorisadong Service Center;
  3. natanggal, binago o ginawang hindi na mababasa sa anumang paraan ang serial number, ayon sa tanging pagpapasya ng Suunto;
  4. nababad sa mga kemikal kabilang na ngunit hindi limitado sa mga panlaban sa lamok.

Hindi ginagarantiyahan ng Suunto na ang paggana ng Produkto ay hindi maaantala o walang pagkakamali, o na gagana ang Produkto kasama ng anumang hardware o software na nagmumula sa isang ikatlong partido.

Paggamit sa serbisyo ng Suunto warranty

Dapat ay mayroon kang katibayan ng pagbili para magamit mo ang serbisyo sa warranty ng Suunto. Para sa mga tagubilin sa kung paanong makakakuha ng serbisyo, bumisita sa www.suunto.com/support. Kung mayroon kang mga katanungan o pagdududa, may komprehensibong sakop ng mga babasahing pangsuporta ang makukuha roon, o maaari kang direktang mag-post ng katanungan sa Suunto Contact Center. Maaari ring makipag-ugnayan sa Contact Center ng Suunto sa numero ng telepono na nakalista sa huling pahina ng dokumentong ito. Tutulungan ka ng kwalipikadong kawani sa customer support ng Suunto at, kung kinakailangan ay, i-troubleshoot ang iyong produkto sa tawag din na iyon.

Limitasyon ng Pananagutan

Hanggang sa sukdulang pinapahintulutan ng mga umiiral na batas, ang Limitadong Warranty na ito ay ang nag-iisa at natatanging remedyo at ito ay pamalit sa lahat ng iba pang warranty, hinayag man o ipinahiwatig. Hindi mananagot ang Suunto para sa espesyal, incidental, pagpaparusa o mga kanahihinatnang sira, kabilang ngunit hindi limitado sa pagkawala ng mga inaasahang benepisyo, pagkawala ng mga data, pagkawala ng gamit, halaga ng kapital, halaga ng anumang pamalit na kagamitan o mga pasilidad, mga paghahabol sa ikatlong partido, pinsala sa ari-arian na nagmumula sa pagbili o paggamit sa aparato o nagmumula sa paglabag sa warranty, paglabag sa kontrata, pagpapabaya, masamang gawain, o anumang legal o nagagamit na teorya, kahit pa alam ng Suunto ang posibilidad ng mga nabanggit na sira. Hindi mananagot ang Suunto para sa pagkaantala sa pagbibigay ng serbisyo sa warranty.

Table of Content