Backlight
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Backlight

Suunto Kailash ay may dalawang ilaw: isang karaniwang backlight at isang sobrang maliwanag na backlight na maaari mong gamitin bilang flashlight (tingnan ang Flashlight).

Upang i-activate ang backlight, pindutin nang matagal ang ibabang button hanggang sa mag-on ang backlight.

Ang backlight ay may tatlong mode na maaaring baguhin sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Display (Display)» Backlight mode (Mode ng backlight).

  • Night (Gabi): Kapag pinindot ang anumang button, maa-activate ang backlight sa loob ng 8 segundo.
  • Normal (Karaniwan) (default): Kapag pinindot nang matagal ang button, maa-activate ang backlight sa loob ng 8 segundo.
  • Toggle (I-toggle): Kapag pinindot nang matagal ang button, maa-activate ang backlight at mananatiling naka-on hanggang sa pinduting muli ang ibabang button.
  • Off (Naka-off): Walang backlight.

Maaari ding i-adjust ang antas ng liwanag ng backlight sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Display (Display)» Backlight brightness (Liwanag ng backlight).