Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Denná aktivita

Sledovanie aktivít

Hodinky sledujú vašu celkovú úroveň aktivity po celý deň. Je to dôležitý faktor bez ohľadu na to, či len chcete byť fit a cítiť sa zdravo, alebo trénujete na blížiace sa preteky. Je dobré byť aktívnym, no pri tvrdom tréningu potrebujete mať aj správne odpočinkové dni s nízkou aktivitou.

Počítadlo aktivít sa automaticky vynuluje každý deň o polnoci. Na konci týždňa hodinky poskytnú súhrn vašej aktivity.

Na displeji ciferníka hodiniek stlačte pravé dolné tlačidlo a zobrazí sa celkový počet krokov za príslušný deň.

SF3 Total Steps

Hodinky počítajú kroky pomocou akcelerometra. Celkový počet krokov sa zhromažďuje nepretržite, aj pri zaznamenávaní tréningov a ostatných aktivít. V prípade niektorých špecifických športov, ako je napríklad plávanie alebo bicyklovanie, sa kroky nepočítajú.

Okrem krokov môžete stlačením ľavého horného tlačidla zobraziť približný počet kalórií za príslušný deň.

SF3 Calories

Veľké číslo v strede displeja je odhadovaný počet aktívnych kalórií, ktoré ste doteraz spálili počas dňa. Pod ním je zobrazený celkový počet spálených kalórií. Celkový počet zahŕňa aktívne kalórie a váš bazálny metabolizmus (pozri nižšie).

Krúžok na obidvoch displejoch ukazuje, ako blízko ste k svojim denným cieľom aktivít. Tieto ciele možno prispôsobiť osobným preferenciám (pozri nižšie).

Stlačením stredného tlačidla si môžete skontrolovať počet krokov za uplynulých sedem dní. Keď znovu stlačíte stredné tlačidlo, zobrazia sa kalórie spálené za uplynulých sedem dní.

SF Steps 7day

Na displeji krokov a kalórií stlačte dolné pravé tlačidlo a zobrazí sa presný počet krokov v každom dni.

Ciele aktivít

Môžete prispôsobiť svoje denné ciele počtu krokov aj kalórií. Kým je na hodinkách displej aktivít, podržte stlačené stredné tlačidlo a otvoria sa nastavenia cieľa aktivít.

Daily HR setting Trainer

Pri nastavovaní cieľa krokov určujete celkový počet krokov počas dňa.

Celkové kalórie spálené za deň vychádzajú z dvoch faktorov: vášho bazálneho metabolizmu (BMR) a vašej fyzickej aktivity.

Activity Goals calories Trainer

BMR je množstvo kalórií, ktoré vaše telo spáli pri nečinnosti. Sú to kalórie, ktoré telo potrebuje na to, aby nevychladlo a vykonávalo základné funkcie ako žmurkanie alebo tlkot srdca. Toto číslo závisí od osobného profilu vrátane faktorov ako vek a pohlavie.

Keď si nastavíte cieľ kalórií, určujete, koľko kalórií chcete spáliť okrem BMR. Ide o tzv. aktívne kalórie. Krúžok okolo displeja aktivity sa posúva podľa toho, koľko aktívnych kalórií spálite počas dňa v porovnaní s cieľom.

Okamžitá srdcová frekvencia

Displej okamžitej srdcovej frekvencie poskytuje rýchle zobrazenie srdcovej frekvencie. Na displeji je zobrazená vaša aktuálna srdcová frekvencia.

SF3 Instant HR

Zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie.

  2. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte displej a vrátite sa do zobrazenia ciferníka hodiniek.

Denná srdcová frekvencia

Displej dennej srdcovej frekvencie poskytuje 12-hodinové zobrazenie srdcovej frekvencie. Je to užitočný zdroj informácií napríklad o zotavovaní po náročnom tréningu.

Na displeji sa zobrazuje vaša srdcová frekvencia za posledných 12 hodín ako graf. Graf je vykreslený pomocou priemernej srdcovej frekvencie počas 24-minútových časových úsekov. Okrem toho získate informáciu o najnižšej srdcovej frekvencii počas 12 hodín.

Minimálna srdcová frekvencia za posledných 12 hodín je dobrým ukazovateľom stavu zotavenia. Ak je vyššia než normálna, pravdepodobne ste sa ešte úplne nezotavili po poslednom tréningu.

SF3 HR 12h

Ak zaznamenávate cvičenie, denné hodnoty srdcovej frekvencie odrážajú srdcovú frekvenciu zvýšenú z cvičenia. Majte však na pamäti, že graf a údaje sú priemery. Ak sú špičkové hodnoty vašej srdcovej frekvencie počas cvičenia na úrovni 200 úderov za minútu, graf nezobrazuje túto maximálnu hodnotu, ale priemer za 24 minút, počas ktorých ste dosiahli najvyššiu hodnotu.

Graf dennej srdcovej frekvencie je možné zobraziť až po aktivovaní funkcie dennej srdcovej frekvencie. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach v položke Activity. Ak ste na displeji srdcovej frekvencie, nastavenia aktivity môžete zobraziť aj podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Keď je zapnutá funkcia dennej srdcovej frekvencie, hodinky pravidelne aktivujú optický snímač srdcovej frekvencie na kontrolu vašej srdcovej frekvencie. Mierne sa tým zvyšuje spotreba batérie.

Daily HR setting Trainer

Po aktivovaní sa informácie funkcie dennej srdcovej frekvencie začnú zobrazovať až po 24 minútach.

Zobrazenie dennej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie.
  2. Stlačením stredného tlačidla prejdite na displej dennej srdcovej frekvencie.

Po stlačení pravého dolného tlačidla na displeji dennej srdcovej frekvencie sa na základe vašej srdcovej frekvencie zobrazí, koľko energie spotrebúvate každú hodinu.

Table of Content