Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľné).

 2. Prejdite nahor na ikonu cvičenia a vyberte ju stredným tlačidlom.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla môžete prechádzať po športových režimoch a stlačením stredného tlačidla vyberte režim, ktorý chcete použiť.

 4. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS). Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno. Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu sa zmení na farebné srdce upevnené k pásu. Ak používate optický snímač srdcovej frekvencie, zmení sa na farebné srdce bez pásu.

  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona sa zmení len na zelené srdce (čo znamená, že je aktívny optický snímač srdcovej frekvencie), skontrolujte, či je snímač srdcovej frekvencie spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov, a znovu vyberte športový režim.

  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie.

  Start exercise

  Po spustení záznamu sa zvolený zdroj srdcovej frekvencie uzamkne a počas prebiehajúceho tréningu sa nedá zmeniť.

 5. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stlačením stredného tlačidla.

 6. Stlačením pravého horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením pravého dolného tlačidla alebo pokračujte stlačením pravého horného tlačidla.

  Recording paused

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením dolného pravého tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

SF3 Sport Mode Options

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Pocity). Potom sa zobrazí súhrn aktivity, ktorým môžete prechádzať pomocou pravého dolného alebo horného tlačidla.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, položku denníka môžete vymazať tak, že prejdete nadol na položku Delete a potvrdíte stredným tlačidlom. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Log delete Trainer

Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti

Hodinky Suunto 3 Fitness umožňujú merať rýchlosť a dĺžku behu a chôdze pomocou zabudovaného akcelerometra. Akcelerometer je potrebné nakalibrovať na vašu dĺžku kroku a pohyb. Bez kalibrácie hodinky nedokážu správne merať rýchlosť a vzdialenosti.

Najjednoduchším spôsobom kalibrácie hodiniek je zaznamenať prvé cvičenie vo forme behu alebo chôdze s pripojeným GPS (pozri Pripojené GPS). Pri používaní GPS vášho mobilného telefónu sa kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti vykonáva automaticky na pozadí.

Manuálna kalibrácia hodiniek:

 1. Zaznamenajte beh alebo chôdzu so známou vzdialenosťou (napr. na okruhu) v trvaní minimálne 12 minút, pozri Zaznamenanie cvičenia
 2. Upravte vzdialenosť po cvičení v súhrne stlačením stredného tlačidla, keď je zvýraznená vzdialenosť.

  SF3 Distance Calibration

POZNÁMKA:

Aby ste získali čo najpresnejší výsledok, manuálne nakalibrujte hodinky samostatne pre beh a chôdzu.

Športové režimy

Hodinky obsahujú širokú škálu vopred definovaných športových režimov. Tieto režimy sú určené pre konkrétne aktivity a účely, od prechádzky vonku až po bežecké lyžovanie.

Keď idete zaznamenávať tréning (pozri Zaznamenanie cvičenia), posúvaním nahor a nadol zobrazíte krátky zoznam športových režimov. Výberom ikony Other na konci krátkeho zoznamu zobrazíte kompletný zoznam športových režimov.

Každý športový režim má jedinečnú skupinu displejov, na ktorých sa zobrazujú rôzne údaje v závislosti od zvoleného športového režimu. Údaje zobrazené na displeji hodiniek počas cvičenia môžete upraviť a prispôsobiť v aplikácii Suunto.

Zistite, ako prispôsobiť športové režimy v aplikácii Suunto (Android) alebo aplikácii Suunto (iOS).

Možnosti úspory energie v športovom režime

Na predĺženie výdrže batérie používajte nasledovné možnosti úspory energie:

 • Časový limit displeja: za normálnych okolností je displej počas cvičenia vždy zapnutý. Keď zapnete časový limit displeja, displej po 10 sekundách zhasne, čím sa šetrí batéria. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa displej znova rozsvieti.

Aktivácia možností úspory energie:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite na položku Power saving a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Upravte možnosti úspory energie požadovaným spôsobom a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite možnosti úspory energie.
 4. Prejdite späť nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.
POZNÁMKA:

Ak je zapnutý časový limit displeja, stále môžete dostávať mobilné oznámenia, ako aj zvukové a vibračné upozornenia.

Používanie cieľov pri cvičení

Pomocou hodiniek Suunto 3 Fitness je možné nastaviť rôzne ciele pri cvičení.

Ak zvolený športový režim má ako možnosť ciele, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla.

Sport Mode Targets Trainer

Cvičenie so všeobecným cieľom:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte položku Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením stredného tlačidla zapnite položku General.
 4. Vyberte položku Duration alebo Distance.
 5. Vyberte svoj cieľ.
 6. Stlačením ľavého dolného tlačidla sa vráťte do možností športového režimu.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza indikátor pokroku.

ZoneDisplay Progress S3F

Keď dosiahnete 50 % svojho cieľa a po splnení cieľa dostanete upozornenie.

Cvičenie s cieľom intenzity:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte položku Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením stredného tlačidla zapnite položku Intensity.
 4. Vyberte položku Heart rate alebo Pace.
 5. Vyberte svoju cieľovú zónu.
 6. Stlačením ľavého dolného tlačidla sa vráťte do možností športového režimu.

Pripojené GPS

Hodinky Suunto 3 Fitness dokážu zaznamenávať rýchlosť a vzdialenosť počas behu a chôdze na základe pohybov zápästia, ale táto funkcia sa musí nakalibrovať na vašu dĺžku kroku a pohyb. Kalibráciu môžete vykonať manuálne (pozri Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti) alebo automaticky pomocou pripojeného GPS. Rýchlosť a vzdialenosť na základe zápästia sa automaticky kalibrujú vždy, keď používate pripojené GPS.

Okrem presnejšej rýchlosti a vzdialenosti môžete pomocou pripojeného GPS aj získať trasu tréningu a pozrieť si ju na mape v aplikácii Suunto.

Použitie pripojeného GPS:

 1. Spárujte hodinky s aplikáciou Suunto, pozri Aplikácia Suunto.
 2. Povoľte aplikácii Suunto používať služby určovania polohy.
 3. Ponechajte aplikáciu Suunto aktívnu.
 4. Spustite športový režim s GPS.

Ikona GPS na hodinkách počas vyhľadávania bliká nasivo a po vytvorení pripojenia ku GPS telefónu zmení farbu na zelenú.

Niektoré športové režimy nepoužívajú GPS. Ak sa ikona nezobrazuje, znamená to, že športový režim je určený pre aktivitu, pri ktorej GPS nie je potrebné, ako je napríklad beh na bežeckom páse alebo plávanie v bazéne, alebo že hodinky Suunto 3 Fitness nie sú spárované s telefónom.

POZNÁMKA:

Použitie pripojeného GPS zvyšuje spotrebu energie batérie mobilného zariadenia. Presnosť GPS sa mení podľa mobilného zariadenia a okolitých podmienok. Napríklad v budovách môžu byť signály GPS blokované. Vezmite do úvahy, že údaje GPS nie sú k dispozícii pre všetky verzie operačných systémov mobilných telefónov a že existujúca podpora môže byť bez upozornenia ukončená.

Intervalový tréning

Intervalové cvičenia sú bežnou formou tréningov, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa zostáv cvikov s vysokou a nízkou intenzitou. S hodinkami Suunto 3 Fitness môžete definovať vlastný intervalový tréning pre každý športový režim.

Pri definovaní intervalov môžete nastaviť štyri položky:

 • Intervaly: prepínač, ktorým sa aktivuje intervalový tréning. Keď zapnete tento prepínač, do športového režimu sa pridá displej intervalového tréningu.
 • Opakovania: počet zostáv interval + zotavenie, ktorý chcete urobiť.
 • Interval: dĺžka intervalu s vysokou intenzitou, založená na vzdialenosti alebo trvaní.
 • Zotavenie: dĺžka obdobia odpočinku medzi intervalmi, založená na vzdialenosti alebo trvaní.

Majte na pamäti, že ak na definovanie intervalov použijete vzdialenosť, musíte byť v športovom režime, ktorý meria vzdialenosť. Meranie môže byť založené na GPS podporovanom mobilným telefónom, na rýchlosti pohybu zápästia alebo napríklad zariadení POD na nohu či bicykel.

Tréning s intervalmi:

 1. V spúšťači vyberte príslušný šport.
 2. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Intervals a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Zapnite intervalový tréning a upravte nastavenia popísané vyššie.

  Interval training settings Trainer

 5. Prejdite nahor na položku Back (Späť) a výber potvrďte stredným tlačidlom.

 6. Stlačte pravé horné tlačidlo, kým neprejdete späť na začiatok zobrazenia, a začnite s tréningom ako zvyčajne.
 7. Stlačením ľavého dolného tlačidla zmeníte zobrazenie na displej intervalov. Keď ste pripravení začať intervalový tréning, stlačte pravé horné tlačidlo.

  Interval training start Trainer

 8. Ak chcete zastaviť intervalový tréning ešte pred dokončením všetkých opakovaní, podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu a vypnite položku Intervals.

POZNÁMKA:

Keď ste v zobrazení intervalov, tlačidlá fungujú ako normálne, napríklad stlačením pravého horného tlačidla sa pozastaví zaznamenávanie cvičenia, nie iba intervalový tréning.

Po zastavení zaznamenávania cvičenia sa intervalový tréning automaticky vypne pre daný športový režim. Ostatné nastavenia sa však zachovajú, takže môžete ľahko začať rovnaké cvičenie pri ďalšom použití športového režimu.

Plávanie

Hodinky Suunto 3 Fitness možno používať aj v bazénoch.

Pri používaní športového režimu bazénu hodinky používajú na stanovenie vzdialenosti dĺžku bazéna. Predtým, ako začnete plávať, môžete v možnostiach športového režimu podľa potreby zmeniť dĺžku bazéna.

POZNÁMKA:

Snímač srdcovej frekvencie na zápästie nemusí fungovať pod vodou. Použite hrudný snímač srdcovej frekvencie, aby ste docielili spoľahlivejšie sledovanie srdcovej frekvencie.

Pocit

Ak trénujete pravidelne, pocit po jednotlivých tréningoch je dôležitým indikátorom vašej celkovej fyzickej kondície.

Možno si vybrať z piatich úrovní pocitov:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Rozhodnutie o tom, čo tieto možnosti znamenajú vo vašom prípade, závisí od vás. Dôležité je, aby ste ich používali stále.

Pri každom tréningu môžete do hodiniek zaznamenať, ako ste sa cítili, hneď po zastavení zaznamenávania odpovedaním na otázku „How was it?“.

feeling how was it Trainer

Stlačením stredného tlačidla preskočíte odpovede na otázku.

Motív displeja

Ak chcete zvýšiť čitateľnosť displeja hodiniek počas tréningu alebo navigovania, môžete si vybrať medzi svetlým a tmavým motívom.

Pri svetlom motíve je pozadie displeja svetlé a čísla sú tmavé.

Pri tmavom motíve je kontrast opačný, teda pozadie je tmavé a čísla sú svetlé.

Motív je globálne nastavenie, ktoré možno v hodinkách zmeniť v ľubovoľnej možnosti športového režimu.

Zmena motívu displeja v možnostiach športového režimu:

 1. Keď je zobrazený ciferník, stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Excercise (Cvičenie) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite do ľubovoľného športového režimu a stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 4. Prejdite na položku Theme (Téma) a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Pravým horným a dolným tlačidlom môžete prepínať medzi možnosťami tém Light (Svetlá) a Dark (Tmavá) a výber potvrďte stredným tlačidlom.
 6. Prechodom späť zatvorte možnosti športového režimu a spustite (alebo zatvorte) športový režim.

Table of Content