Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Tank POD Användarhandbok

Luft berikad med nitrox

Suunto Tank POD kan användas med nitrox-andningsgaser (även kallade oxy-nitrogen). Innan denna produkt används med nitroxgaser måste den rengöras för syre (så kallad syrgastvätt).

Om texten EN 250 NITROX finns på sidan av enheten har den testats enligt standarden EN 13949 och uppfyller kraven som anges i standarden. Alla tillverkningsmaterial i Suunto Tank POD och dess underkomponenter (till exempel de kompatibla flödesbegränsarna) är syrekompatibla och 100 % beständiga mot syreadiabatisk kompression.

Från och med maj 2021 kommer alla nya Suunto Tank POD-enheter och deras underkomponenter att rengöras för syre av Suunto vid tillverkningen. För att visa detta har enheten förseglats i en plastpåse och märkts med texten ”Cleaned for oxygen service” (Rengjord för syre).

Om din enhet inte har förseglats i en plastpåse enligt beskrivningen ovan rekommenderar Suunto att du utgår från att den inte har rengjorts för syre.

Suunto rekommenderar att du inte använder enheten med nitroxgasblandningar innan en utbildad och behörig person har rengjort den för syre.

Varning:

Använd inte gasblandningar med nitrox om du inte har genomgått rätt utbildning för det. Du måste ha genomgått rätt utbildning för att dyka med nitrox och syre. Detta är ett krav för att använda denna typ av utrustning med syrehalt över 22 %.

Varning:

När du använder nitrox beror maxdjup och dyktid på hur mycket syre gasen innehåller.

Varning:

Om du använder din Suunto Tank POD för dykning med nitrox ska du enbart använda den med kväve och syre, och inte längre med luft. Håll alltid enheten rengjord för användning med syre.

Varning:

Om enheten har utsatts för oljekontaminerad andningsgas, så måste de förorenade delarna rengöras på nytt av en kompetent person.

Varning:

När du använder nitrox finns det en risk att föroreningar kan leda till en syreantändning.

Varning:

Användning av andningsbar luft enligt EN 12021 kan kontaminera dykutrustningen. Använd inte enheten med kväve eller syre innan den har rengjorts för syre av en kvalificerad person.

OBS:

Suunto Tank POD-enheter tillverkade före maj 2021 har inte rengjorts för syre av Suunto.

OBS:

Öppna inte plastpåsen förrän du ska börja använda din Suunto Tank POD. På så sätt minskas risken för eventuell kontaminering.

OBS:

Om du använder Suunto Tank POD med gaser som har en syrehalt över 22 % måste du hålla enheten ren och undvika alla typer av föroreningar som kan leda till en syreantändning vid användning, hantering eller förvaring.

OBS:

För att minska risken för syreantändning ska tryckventilen (ventilerna) alltid öppnas långsamt.

OBS:

Om du har anslutit andra högtrycksenheter till din Suunto Tank POD och använder nitroxblandningar (med syreinnehåll över 22 %) måste du kontrollera att de är godkända för detta syfte och att de uppfyller kraven i standarderna EN 250 och EN 13949. Suuntos officiella högtrycksslangar har testats enligt standarderna EN 250 och EN 13949.

Mer information om nitrox-dykning med Suunto Tank POD finns i Information om bestämmelser och säkerhet för Suunto Tank POD som medföljer enheten, samt på www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Innehållsförteckning