Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Точки на интерес

Suunto Ambit3 Run включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като точка на интерес (POI).

бележка:

Можете също така да навигирате, докато записвате тренировка (виж Навигиране по време на тренировка).

За да навигирате до POI:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs) (Точки на интерес) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате с бутона Start Stop или Light Lock и изберете с бутона Next.
 5. Натиснете бутона Next, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (виж Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), когато намери сигнал.
 6. Започнете да навигирате към POI. Часовникът показва следната информация:
 7. индикатор за посоката към целта ви (вижте допълнително обяснение по-долу)
 8. разстоянието ви от целта
 9. Часовникът ви уведомява, когато пристигнете при целта.

navigating POI Ambit3Run

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

navigating POI stationary Ambit3

Когато се движите (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Ambit3

Проверяване на местонахождението ви

Suunto Ambit3 Run ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Натиснете бутона Next, за да изберете Location (Местонахождение).
 4. Натиснете бутона Next, за да изберете Current (Текущо).
 5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.
подшушвам:

Можете също така да проверите местонахождението си, докато записвате тренировка, като задържите бутона Next натиснат и влезете в менюто с опции.

Добавяне на местонахождение като POI

Suunto Ambit3 Run ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да определите някое местонахождение като POI. Можете например във всеки един момент да навигирате до запазена POI по време на тренировката си.

Можете да запишете до 250 POI в часовника. Забележете, че маршрутите също влизат в този брой. Например, ако имате маршрут с 60 маркера, можете да запишете още 190 POI в часовника.

Можете да изберете тип POI (икона) и име на POI от предварително зададен списък

За да запазите местонахождение като POI:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте натиснат Next, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Navigation като използвате Start Stop и въведете с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Location.
 4. Изберете CURRENT или DEFINE, за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете бутона Start Stop, за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящ тип POI за местонахождението. Превъртайте през типовете POI с бутона Start Stop или Light Lock. Изберете тип POI с бутона Next.
 7. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртайте през опциите за имена с бутона Start Stop или Light Lock. Изберете име с бутона Next.
 8. Натиснете бутона Start Stop, за да запишете POI.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI директно от часовника.

За да изтриете POI:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте натиснат Next, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до navigation като използвате Start Stop и въведете с Next.
 3. Превъртете до POI (Точки на интерес) с помощта на Light Lock и изберете с Next.
  Часовникът показва броя на запазените POI и свободно място за нови POI.
 4. Превъртете до POI, което искате да изтриете със Start Stop или Light Lock и изберете с NEXT.
 5. Превъртете до Delete със Start Stop. Изберете с Next.
 6. Натиснете Start Stop, за да потвърдите.

Table of Content