Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content
Table of Content

Точки на интерес

Product Name включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като точка на интерес (POI).

бележка:

Можете също така да навигирате, докато записвате тренировка (виж Навигиране по време на тренировка).

За да навигирате до POI:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs) (Точки на интерес) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате с бутона Start Stop или Light Lock и изберете с бутона Next.
 5. Натиснете бутона Next, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (виж Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), когато намери сигнал.
 6. Започнете да навигирате към POI. Часовникът показва следната информация:
 7. индикатор за посоката към целта ви (вижте допълнително обяснение по-долу)
 8. разстоянието ви от целта
 9. Часовникът ви уведомява, когато пристигнете при целта.

navigating POI Ambit3Run

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

navigating POI stationary Ambit3

Когато се движите (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Ambit3

Проверяване на местонахождението ви

Product Name ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Натиснете бутона Next, за да изберете Location (Местонахождение).
 4. Натиснете бутона Next, за да изберете Current (Текущо).
 5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.
подшушвам:

Можете също така да проверите местонахождението си, докато записвате тренировка, като задържите бутона Next натиснат и влезете в менюто с опции.

Добавяне на местонахождение като POI

Product Name ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да дефинирате някое местонахождение като POI. Можете например във всеки един момент да навигирате до запазена POI по време на тренировката си.

Можете да запишете до 250 POI в часовника. Забележете, че маршрутите също влизат в този брой. Например, ако имате маршрут с 60 маркера, можете да запишете още 190 POI в часовника.

Можете да изберете тип POI (икона) и име на POI от предварително дефиниран списък, или да дадете име по избор на POI в Movescount.

За да запазите местонахождение като POI:

 1. Влезте в спортен режим с активиран GPS и задръжте натиснат бутона Next, за да отворите менюто с опциите.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с Start Stop и отворете с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Location (Местонахождение).
 4. Изберете CURRENT (ТЕКУЩО) или DEFINE (ДЕФИНИРАНЕ), за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете Start Stop, за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящ тип POI за местонахождението. Превъртете типовете POI с Start Stop или Light Lock. Изберете тип POI с Next.
 7. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртете вариантите за име с Start Stop или Light Lock. Изберете име с Next.
 8. Натиснете Start Stop, за да запишете POI.
подшушвам:

Можете да създавате POI в Movescount, като изберете местонахождение на картата или въведете координатите му. POI във вашия Product Name в Movescount винаги се синхронизират, когато свържете часовника с Movescount.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI директно от часовника или от Movescount. Въпреки това, когато изтриете POI в Movescount и синхронизирате своя Product Name, същата POI ще се изтрие от часовника, но ще остане в Movescount като деактивирана.

За да изтриете POI:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs) (Точки на интерес) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, която желаете да изтриете с бутона Start Stop или Light Lock и я изберете с бутона Next.
 5. Превъртете до Delete (Изтриване) с бутона Start Stop. Изберете с бутона Next.
 6. Натиснете бутона Start Stop, за да потвърдите.

Table of Content