Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

Точки на интерес

Suunto Ambit3 Vertical включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като точка на интерес (POI).

бележка:

Можете също така да навигирате, докато записвате тренировка (виж Навигиране по време на тренировка).

За да навигирате до POI:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с бутон Start Stop и влезте с бутон Next.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs (точки на интерес)) с Light Lock и изберете с Next.
  Часовникът показва броя записани POI и свободното пространство за нови POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате, с Start Stop или Light Lock и изберете с Next.
 5. Натиснете Next, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (вижте Калибриране на компаса). След активиране на компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и информира, когато получи сигнал.
 6. Започнете да навигирате към POI. Часовникът показва следната информация:
 7. индикатор за посоката към целта ви (вижте допълнително обяснение по-долу)
 8. разстоянието ви от целта
 9. Часовникът ви уведомява, когато пристигнете при целта.

navigating POI Ambit3

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

navigating POI stationary Ambit3

По време на движение (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката по данни от GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Ambit3

Проверяване на местонахождението ви

Suunto Ambit3 Vertical ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

 1. Натиснете бутона Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) с бутона Start Stop и влезте с бутона Next.
 3. Натиснете бутона Next, за да изберете Location (Местонахождение).
 4. Натиснете бутона Next, за да изберете Current (Текущо).
 5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.
подшушвам:

Можете също така да проверите местонахождението си, докато записвате тренировка, като задържите бутона Next натиснат и влезете в менюто с опции.

Добавяне на местонахождение като POI

Suunto Ambit3 Vertical ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да определите някое местонахождение като POI. Можете например във всеки един момент да навигирате до запазена POI по време на тренировката си.

Можете да запишете до 250 POI в часовника. Забележете, че маршрутите също влизат в този брой. Например, ако имате маршрут с 60 маркера, можете да запишете още 190 POI в часовника.

За да запазите местонахождение като POI:

 1. Натиснете Start Stop , за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Navigation като използвате Start Stop и въведете с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Location.
 4. Изберете CURRENT или DEFINE , за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете бутона Start Stop , за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящ тип POI за местонахождението. Превъртайте през типовете POI с бутона Start Stop или Light Lock. Изберете тип POI с Next.
 7. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртайте през опциите за имена с бутона Start Stop или Light Lock. Изберете име с Next.
 8. Натиснете Start Stop , за да запишете POI.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI директно в часовника.

За да изтриете POI:

 1. Натиснете бутона Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до navigation като използвате Start Stop и въведете с Next.
 3. Превъртете до POI (Точки на интерес) с помощта на Light Lock и изберете с Next.
  Часовникът показва броя на запазените POI и свободно място за нови POI.
 4. Превъртете до POI , което искате да изтриете със Start Stop или Light Lock и изберете с Next.
 5. Превъртете до Delete със Start Stop. Изберете с Next.
 6. Натиснете Start Stop, за да потвърдите.

Table of Content