Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

Видове POD и сензори за сърдечен ритъм

Сдвоете вашия Suunto Ambit3 Vertical с Bluetooth® Smart съвместим велосипед, пешеходни и силови POD, за да получите допълнителна информация по време на тренировка. Можете да сдвоите до пет POD едновременно:

 • три POD за велосипед, същите могат да бъдат POD за скорост, разстояние и/или ритъм, но само един може да бъде свързан едновременно
 • един POD за крак
 • един силов POD

Suunto Smart сензорът, включен във вашия Suunto Ambit3 Vertical пакет (по избор) вече е сдвоен. Сдвояването се изисква само, ако искате да използвате различен Bluetooth Smart съвместим сензор за сърдечен ритъм.

Сдвояване на видовете POD и сензорите за сърдечен ритъм

Процедурите за сдвояване могат да се различават в зависимост от типа POD или сензора за сърдечен ритъм. Моля, вижте потребителското ръководство на устройството, което сдвоявате с вашия Suunto Ambit3 Vertical преди да продължите.

За сдвояване с POD или сензор за сърдечен ритъм:

 1. Активирайте POD или сензора за сърдечен ритъм. Ако сдвоявате Suunto Smart сензор, вижте Поставяне в Suunto Smart сензор.
 2. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 3. Превъртете до Pair (Сдвояване) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
 4. Превъртете опциите с бутона Start Stop и Light Lock и натиснете бутона Next, за да изберете POD или сензор за сърдечен ритъм за сдвояване.
 5. Дръжте вашия Suunto Ambit3 Vertical близко до устройството, с което го сдвоявате и изчакайте Suunto Ambit3 Vertical да ви уведоми, че сдвояването е било успешно. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете бутона Start Stop, за да опитате отново, или бутона Light Lock, за да се върнете към настройката за сдвояване.

pairing pod Ambit3

Ако сдвоявате силов POD, може да трябва да зададете допълнителни параметри във вашия Suunto Ambit3 Vertical. Същите включват, но не се ограничават до:

 • Left crank (Лява дръжка) или Right crank (Дясна дръжка)
 • Left pedal (Ляв педал) или Right pedal (Десен педал)
 • Rear dropout (Задно пропускане)
 • Chainstay (Тръба на рамката)
 • Rear wheel (Задно колело) или Rear hub (Задна клема)

Използване на POD за крак

Когато използвате POD за крак, POD-ът се калибрира автоматично с GPS на кратки интервали по време на тренировка. POD-ът за крак обаче винаги остава източник на скорост и разстояние, когато е сдвоен и активен в дадения спортен режим.

Автоматичната калибрация на POD-а за крак е включена по подразбиране. Може да се изключи в менюто с опции за спортен режим под Activate (Активиране), ако POD-ът за крак е сдвоен и се използва за избрания спортен режим.

За по-точно измерване на скоростта и разстоянието, можете ръчно да калибрирате POD-а за крак. Извършете калибрацията върху точно измерено разстояние, например на 400-метрова писта за бягане.

За калибриране на POD за крак със Suunto Ambit3 Vertical:

 1. Прикрепете POD-а за крак към обувката си. За повече информация вижте потребителското ръководство на POD-а за крак, който използвате.
 2. Изберете спортен режим (например Running (Бягане)) от старт менюто.
 3. Започнете да бягате с нормалното си темпо. Когато прекосите стартовата линия, натиснете бутона Start Stop, за да започнете записване.
 4. Пробягайте разстояние от 800–1000 метра с нормалното си темпо (например две обиколки на 400-метрова писта).
 5. Натиснете бутона Start Stop, когато достигнете финиш-линията, за да прекъснете записването.
 6. Натиснете бутона Back Lap, за да прекратите записването. След като прекратите тренировката, запишете лога, като натиснете бутона Start Stop. Ако не желаете да записвате този лог, натиснете бутона Light Lock. Превъртете с бутона Next през изгледите с обобщения, докато достигнете обобщението за разстояние. Регулирайте разстоянието, показвано на дисплея, до реалното разстояние, което сте пробягали, с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 7. Потвърдете калибрацията на POD-а, като натиснете бутона Start Stop. Вашият POD за крак вече е калибриран.
бележка:

Ако връзката с POD-а за крак е била нестабилна по време на тренировката за калибриране, може да не успеете да регулирате разстоянието в обобщението за разстояние. Уверете се, че POD-ът за крак е прикрепен правилно и в съответствие с инструкциите и опитайте отново.

Ако бягате без POD за крак, пак можете да получавате ритъм на бягане от китката си. Ритъмът на бягане, измерван от китката, се използва заедно с FusedSpeed (виж FusedSpeed) и е винаги включен в определени спортни режими като бягане, бягане по път, бягане на пътека, ориентиране и лека атлетика.

Ако в началото на тренировка бъде открит POD за крак, ритъмът на бягане, измерван от китката, е изместен от ритъма, измерван от POD-а за крак.

Калибриране на POD за мощност и наклон

Suunto Ambit3 Vertical автоматично калибрира вашия POD за мощност, когато го намери. Можете също така да калибрирате POD-а за мощност ръчно във всеки момент по време на тренировка.

За ръчно калибриране на POD за мощност:

 1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Спрете да въртите педалите и вдигнете крака от тях.
 3. Превъртете до Calibrate Power POD (Калибриране на POD за мощност) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.

Suunto Ambit3 Vertical започва да калибрира POD-а и посочва дали калибрацията е била успешна или не. Долният ред на дисплея показва текущата честота, използвана с POD-а за мощност. Предишната честота се показва в скоби.

calibration ongoing Ambit3

Ако вашият POD за мощност има функция за автоматично нулиране, можете да я включвате/изключвате чрез своя Suunto Ambit3 Vertical.

За включване/изключване на автоматичното нулиране:

 1. След като калибрацията приключи, натиснете бутона Start Stop.
 2. Задайте на автоматичното нулиране On/Off (Вкл/Изкл) с бутона Light Lock и потвърдете с бутона Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

setting autozero

Можете да калибрирате наклона за POD-ове за мощност, които използват честотата на въртящ момент на курбела (Crank Torque Frequency, CTF).

За калибриране на наклона:

 1. След като калибрацията на POD-а за мощност приключи, натиснете бутона Start Stop.
 2. Задайте правилната стойност според своя POD за мощност ръчно с бутона Light Lock и потвърдете с бутона Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

calibrating slope

Table of Content