Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Dekompresní algoritmus

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v zařízení Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky RGBM algoritmu dr. Bruce Wienkeho. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto produkty znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují, a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

 • Sledování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
 • Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
 • Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
 • Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin
 • Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony kinetiky reálných plynů

Algoritmus Suunto Fused™ RGBM 2 spojuje a vylepšuje všeobecně uznávané dekompresní algoritmy Suunto RGBM a Suunto Fused™ RGBM, na jejichž vývoji spolupracovali společnost Suunto a dr. Bruce Wienke. (Potápěčské algoritmy společnosti Suunto představují vrchol odborných znalostí nahromaděných díky desetiletím vývoje, testování a milionům ponorů.)

V algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2 jsou tkáňové poločasy odvozeny od Wienkeho algoritmu FullRGBM, ve kterém je lidské tělo modelováno prostřednictvím patnácti různých tkáňových skupin. Algoritmus FullRGBM těchto přídavných skupin využívá k přesnějšímu modelování vlivu saturace a desaturace. Množství dusíku a helia v tkáních během saturace a desaturace se počítá v jednotlivých skupinách nezávisle.

Algoritmus Fused™ RGBM 2 podporuje potápění v režimu otevřeného i uzavřeného okruhu, a to až do hloubky 150 metrů. Ve srovnání se staršími algoritmy je Fused™ RGBM 2 méně konzervativní při hlubokých ponorech se vzduchem, kde dovoluje kratší časy výstupu. Kromě toho algoritmus již nevyžaduje, aby tkáně byly při výpočtu zákazu létání zcela bez zbytkových plynů, čímž se zkracuje požadovaná doba mezi posledním ponorem a létáním.

Výhodou algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2 je zvýšení bezpečnosti díky schopnosti adaptace na širokou škálu situací. Rekreačním potápěčům dovoluje v závislosti na osobním nastavení mírně delší bezdekompresní intervaly. Technickým potápěčům používajícím přístroje s otevřeným okruhem dovoluje použití dýchacích směsí s heliem (při hlubších a delších ponorech umožňují dýchací směsi založené na heliu kratší dobu výstupu). A pro potápěče používající rebreathery představuje algoritmus Suunto Fused™ RGBM 2 perfektní nástroj k použití jako potápěčský počítač bez kalkulace sycení se zobrazením žádaných hodnot.

POZNÁMKA:

Suunto D5 nepodporuje režimy ponoru Trimix a CCR.

Bezpečnost při potápění

Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápěče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy používejte totožné hodnoty osobního a výškového přizpůsobení pro plánování ponoru i pro ponor samotný. Zvýšení hodnot osobních nebo výškových přizpůsobení oproti plánu může vést k delším intervalům dekomprese, a tudíž vyšším požadavkům na objem plynu. Pokud hodnoty osobních přizpůsobení po plánování ponoru změníte, hrozí nebezpečí předčasného vyčerpání vzduchu v lahvi.

Působení kyslíku

Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech. Kromě toho potápěčský počítač využívá několik metod pro přiměřený odhad vystavení působení kyslíku. Například:

 • Zobrazené hodnoty vystavení působení kyslíku jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší procentní hodnotu.
 • Limity CNS% do výše až 1,6 bar (23,2 psi) jsou založeny na limitech uvedených v příručce potápění NOAA z roku 1991.
 • Sledování OTU je založeno na dlouhodobé denní toleranci a poměr zotavení je záměrně snížen.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru. Následující údaje budou například zobrazeny před ponorem a v jeho průběhu, pokud je počítač nastaven na režim Air/Nitrox:

 • Nastavená hodnota O2%
 • CNS% a OTU
 • Zvukové upozornění v případě, že CNS% dosáhne hodnoty 80 %, a poté varování při překročení limitu 100 %
 • Oznámení v případě, že OTU dosáhne hodnoty 250, a poté varování při překročení limitu 300
 • Zvukový alarm v případě, že pO2 překročí přednastavený limit (alarm vysoké hodnoty pO2)
VAROVÁNÍ:

POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. V opačném případě hrozí nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.

Table of Content