Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Kompas

Opakovaným krátkým stiskem prostředního tlačítka se vyvolá funkce kompasu. Nejdříve je třeba provést kalibraci. Viz Kalibrování kompasu.

Informace zobrazené na displeji závisí na tom, v jakém režimu se nacházíte.

V režimu Air/Nitrox se při zobrazení kompasu zobrazují následující údaje:

airnitrox compass

V přepínacím okně je možné vidět směr v numerickém vyjádření.

V nabídce Obecné » Kompas můžete zapnout/vypnout zobrazení azimutu, provést kalibraci kompasu a nastavit deklinaci.

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím a po každém nabíjení počítače Suunto D5 je zapotřebí kompas aktivovat kalibrací. Suunto D5 zobrazí při spuštění kompasu ikonu kalibrace.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. Sundejte si počítač Suunto D5 ze zápěstí.
 2. Přidržením prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 3. Přejděte do nabídky Obecné » Kompas.
 4. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Kompas.
 5. Přejděte nahoru nebo dolů a zvolte Kalibrace.
 6. Kalibraci proveďte otáčením počítače kolem os xyz soustavy souřadnic (jako byste opisovali malý kruh). Tím dosáhnete maximální možné stabilizace magnetického pole v průběhu kalibrace. Snažte se počítač Suunto D5 udržet pokud možno na stejném místě a vyvarujte se příliš výrazných pohybů.
 7. Opakujte otáčivý pohyb tak dlouho, dokud kalibrace kompasu nebude úspěšně dokončena.

  Calibrate D5

 8. Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Kompas.
POZNÁMKA:

Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto D5.

Pro nastavení deklinace:

 1. Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
 2. Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
 5. Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
 7. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Aretace azimutu

Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.

Nastavení aretace azimutu slouží k lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.

Aretaci azimutu můžete resetovat kdykoliv, avšak zrušit aretaci je možné pouze nad hladinou.

Chcete-li provést aretaci azimutu:

 1. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete obrazovku kompasu.
 2. Podržte potápěčský počítač Suunto D5 rovně před sebou tak, aby horní strana mířila k vašemu cíli.
 3. Přidržte spodní tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí upozornění Bearing locked (Azimut aretován).

  Bearing locked D5

Po aretaci azimutu je úhel aretovaného azimutu indikován žlutými čárkami:

Bearing Left

Když je azimut nastaven na 0°, po stranách od zobrazené hodnoty nejsou žádné šipky (viz příklad výše). Když je azimut nastaven na 180°, po stranách od zobrazené hodnoty jsou dvě žluté šipky:

Bearing both arrows D5

Jedna žlutá šipka indikuje, jakým směrem je třeba upravit postup:

Bearing Left

Pokud si přejete nastavit novou aretaci azimutu, jednoduše opakujte postup popsaný výše. Každá aretace azimutu bude uložena do záznamu ponoru s časovou značkou.

Pokud chcete aretaci azimutu odebrat z obrazovky kompasu, musíte se vrátit nad hladinu.

Zrušení aretace azimutu:

 1. Hlavní nabídka se otevře, když ve stavu na hladině podržíte stisknuté prostřední tlačítko.
 2. Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku General (Obecné) a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Compass (Kompas).
 4. Prostřednictvím prostředního tlačítka zvolte možnost Clear bearing (Zrušení azimutu).
 5. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Table of Content