Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Podczas treningu

Podczas treningu urządzenie Suunto Ambit2 S wyświetla dodatkowe informacje, których zakres zależy od wybranego trybu sportowego — patrz Tryby sportowe. Możesz uzyskać jeszcze większą ilości informacji, jeżeli podczas treningu korzystasz z pasa do pomiaru tętna i odbiornika GPS.

W urządzeniu Suunto Ambit2 S można zdefiniować, jakie informacje będą widoczne na wyświetlaczu. Informacje na temat dostosowania wyświetlacza — patrz Własne tryby sportowe.

Kilka pomysłów, które można wykorzystać podczas treningu:

 • Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić dodatkowe ekrany.
 • Naciśnij przycisk View, aby wyświetlić dodatkowe widoki.
 • Aby uniknąć przypadkowego zatrzymania rejestrowania dziennika lub naliczenia niechcianych okrążeń, można zablokować przyciski przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Light Lock.
 • Naciśnij przycisk Start Stop, aby zrobić przerwę w rejestrowaniu. Przerwa ta będzie zarejestrowana w dzienniku jako znacznik okrążenia. Aby wznowić rejestrowanie, naciśnij ponownie przycisk Start Stop.

Zapisywanie tras

W zależności od wybranego trybu sportowego urządzenie Suunto Ambit2 S można zapisywać różne dane.

Jeżeli podczas zapisywania dziennika używany jest odbiornik GPS, w urządzeniu Suunto Ambit2 S zapisana zostanie również trasa, którą można wyświetlić w serwisie Suunto app. Podczas zapisywania trasy w górnej części wyświetlacza pokaże się ikona rejestrowania i ikona GPS.

Zliczanie okrążeń

Podczas treningu można zliczać okrążenia ręcznie lub automatycznie po określeniu w serwisie Movescount interwału okrążeń automatycznych. Jeżeli okrążenia są zliczane automatycznie, urządzenie Suunto Ambit2 S rejestruje je w oparciu o odległość ustaloną w serwisie Movescount.

Aby zliczać okrążenia ręcznie, należy podczas treningu naciskać przycisk Back Lap.

Urządzenie Suunto Ambit2 S wyświetli następujące informacje:

 • wiersz górny: czas pośredni (liczony od chwili rozpoczęcia rejestrowania)
 • wiersz środkowy: numer okrążenia
 • wiersz dolny: czas okrążenia

laps Ambit2

UWAGA:

W podsumowaniu treningu zawsze znajduje się informacja o co najmniej jednym okrążeniu, którym jest cały trening od rozpoczęcia do zakończenia. Okrążenia wykonane podczas treningu są wyświetlane jako okrążenia dodatkowe.

Zapis wysokości

W urządzeniu Suunto Ambit2 S są zapisywane wszystkie zmiany wysokości od momentu rozpoczęcia do momentu zatrzymania rejestrowania. Jeśli użytkownik przemieszcza się na większą lub mniejszą wysokość, można zapisać zmiany wysokości, aby móc później przeanalizować zapisane dane.

Aby zarejestrować wysokość:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Exercise (Trening).
 3. Przejdź do trybów sportowych za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock i wybierz odpowiedni tryb przyciskiem Next.
 4. Poczekaj, aż zegarek potwierdzi odbiór sygnału tętna i/lub odbiornika GPS lub naciśnij przycisk Start Stop, aby wybrać opcję Later (Później). Urządzenie nadal będzie poszukiwać tętna / sygnału GPS. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie danych.

recording altitude

UWAGA:

Suunto Ambit2 S używa sygnału GPS do pomiaru wysokości.

Korzystanie z kompasu podczas treningu

Podczas treningu można włączyć kompas i dodać go do niestandardowego trybu sportowego.

Aby korzystać z kompasu podczas treningu:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Compass (Kompas) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Kompas będzie wyświetlany na ostatnim ekranie w niestandardowym trybie sportowym.

using compass during exercise Ambit2

Aby wyłączyć kompas, wróć do opcji Activate (Aktywuj) w menu opcji i wybierz opcję End compass (Zakończ kompas).

Korzystanie z licznika interwałowego

W serwisie Movescount do każdego niestandardowego trybu sportowego można dodać licznik interwałowy. Aby dodać timer interwałowy do trybu sportowego, wybierz tryb sportowy i przejdź do Ustawienia zaawansowane. Przy następnym połączeniu urządzenia Suunto Ambit2 S z kontem w serwisie Movescount licznik interwałowy zostanie zsynchronizowany z zegarkiem.

W liczniku interwałowym można określić następujące informacje:

 • typy interwałów (interwał high (wysoki) i low (niski))
 • czas trwania lub odległość obu typów interwałów
 • liczba powtórzeń interwałów
UWAGA:

Jeśli w serwisie Movescount nie zostanie określona liczba powtórzeń interwałów, licznik interwałowy będzie kontynuować działanie do osiągnięcia 99 powtórzeń.

Aby aktywować/dezaktywować licznik interwałowy:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przejdź do pozycji Interval (Interwał), używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next.
 4. Naciśnij przycisk Start Stop lub Light Lock, aby przełączyć licznik interwałowy w trybOn/Off (Włączony/Wyłączony), i zatwierdź przyciskiem Next. Gdy licznik interwałowy jest aktywny, w górnej części ekranu wyświetlana jest ikona interwału.

using interval timer

Nawigacja podczas treningu

Jeśli chcesz przebiec trasę lub dotrzeć do punktu POI, możesz wybrać odpowiedni domyślny tryb sportowy (Run a Route, Run a POI) z menu Exercise (Trening), aby natychmiast rozpocząć nawigację.

Możesz również nawigować trasę lub dotrzeć do punktu POI podczas treningu przy innych trybach sportowych z uruchomioną funkcją GPS.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. W trybie sportowym z uruchomioną funkcją GPS naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation (Nawigacja).
 3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji POIs (Points of interest) (Punkty POI) lub Routes (Trasy) i potwierdź wybór przyciskiem Next.
  Wskazówki nawigacji będą wyświetlane na ostatnim wyświetlaczu w wybranym trybie sportowym.

navigating during exercise Ambit2

Aby wyłączyć nawigację, wróć do opcji Navigation (Nawigacja) w menu opcji i wybierz End navigation (Zakończ nawigację).

Znajdowanie punktu wyjściowego podczas treningu

Jeśli GPS jest włączony, w urządzeniu Suunto Ambit2 S jest automatycznie zapisywany punkt, w którym rozpoczynasz trening. Podczas treningu urządzenie Suunto Ambit2 S może prowadzić nawigację do punktu wyjściowego (lub do lokalizacji, w której zostało zapisane położenie GPS), korzystając z funkcji Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego).

Aby znaleźć punkt wyjściowy podczas treningu:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation (Nawigacja).
 3. Przejdź do pozycji Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego), używając przycisku Start Stop i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Wskazówki nawigacji będą wyświetlane na ostatnim wyświetlaczu w wybranym trybie sportowym.

finding back

Korzystanie z funkcji powrotu po własnych śladach

Za pomocą funkcji Track back (Powrót po własnych śladach) możesz odtworzyć swoją trasę w dowolnym momencie treningu. Urządzenie Suunto Ambit2 S tworzy tymczasowe punkty wskazujące drogę do punktu wyjściowego.

Aby powrócić po własnych śladach w trakcie treningu:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation (Nawigacja).
 3. Przejdź do pozycji Track back (Powrót po własnych śladach), używając przycisku Start Stop i potwierdź wybór przyciskiem Next.

using track back

Możesz teraz rozpocząć nawigację powrotną po trasie identycznej z poprzednią. Więcej informacji na temat nawigacji — patrz Podczas nawigacji .

Funkcja Track back (Powrót po własnych śladach) może być także używana z dziennika dla ćwiczeń, które obejmują dane GPS. Należy użyć procedury identycznej z opisaną w Nawigacja po trasie. Przejdź do pozycji Logbook (Dziennik) zamiast Routes (Trasy) i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.

Autopauza

Funkcja autopauzy zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie ponownie powyżej 3 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Autopauzę można włączyć i wyłączyć dla poszczególnych trybów sportowych w serwisie Movescount. Autopauzę można także aktywować w trakcie treningu.

Aby włączyć lub wyłączyć autopauzę podczas treningu:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przejdź do pozycji Autopause (Autopauza), używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next.
 4. Naciśnij przycisk Start Stop lub Light Lock, aby przełączyć autopauzę w trybOn/Off (Włączony/wyłączony), i zatwierdź przyciskiem Next.

autopause Ambit2

Spis treści