Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Alti-Baro

В режим Alti-baro можете да виждате текущата надморска височина или барометрично налягане. Натиснете бутона Next в режим Time, за да видите дисплея на режим ALTI & BARO .

Можете да покажете/скриете дисплея Alti-baro от старт менюто Displays (Дисплеи) » Alti-Baro (Alti-Baro). Превключване с бутона Next.

Можете да получите достъп до различни изгледи в зависимост от това кой профил е активиран, като натиснете бутона View.

Налични са три профила: Automatic (Автоматичен), Barometer (Барометър) и Altimeter (Алтиметър). За информация относно настройването на профили вижте Подходящ профил за заниманието.

Изгледите с часове на изгрев и залез са налични, когато GPS е активиран. Ако GPS не е активиран, часовете за изгрев и залез се основават на последно записаните данни от GPS.

Получаване на правилни отчитания

Suunto Ambit3 Peak измерва постоянно абсолютното въздушно налягане, като използва вградения сензор за налягане. Въз основа на това измерване и референтните стойности той изчислява надморската височина или въздушното налягане при морското равнище.

pressure sensor Ambit3 Peak

ВНИМАНИЕ:

Пазете областта около сензора чиста от кал и пясък. Никога не поставяйте нищо в отворите на сензора.

Ако дейността на открито изисква правилно въздушно налягане при морското равнище или надморска височина, трябва да калибрирате своя Suunto Ambit3 Peak, като въведете или текущата си надморска височина, или текущото въздушно налягане при морското равнище.

подшушвам:

Абсолютно въздушно налягане и известна референция за надморска височина = въздушно налягане при морското равнище. Абсолютно въздушно налягане и известно въздушно налягане при морското равнище = надморска височина.

Надморската височина на вашето местонахождение може да се намери на повечето топографски карти или в Google Earth. Референцията на въздушното налягане при морското равнище за вашето местонахождение може да се намери от уебсайтовете на националните метеорологични услуги.

Ако е активирана Suunto FusedAltiTM, отчитането за надморска височина ще се коригира автоматично, като FusedAlti се използва заедно с калибрацията за надморска височина и налягане при морското равнище. За повече информация вижте FusedAlti.

Промените в местните климатични условия засягат отчитането на надморската височина. Ако времето се променя често, е препоръчително често да нулирате референтната стойност за текуща надморска височина, най-добре преди да започнете своето пътуване, когато имате налични референтни стойности. Докато времето е стабилно, няма нужда да задавате референтни стойности.

За задаване на референтните стойности за въздушно налягане при морското равнище и надморска височина:

 1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Alti-baro) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
 3. Превъртете до Reference (Референция) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next. Налични са следните опции за настройка:
 4. FusedAlti (FusedAlti): GPS-ът се включва и часовникът започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.
 5. Manual altitude (Ръчна надморска височина): Задавате надморската височина ръчно.
 6. Sea level pressure (Налягане при морскоto равнище): Задавате референтната стойност на въздушно налягане при морското равнище ръчно.
 7. Задавате референтната стойност с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете настройката с бутона Next.

setting reference values Ambit3 Peak

подшушвам:

Можете да отворите настройката Reference (Референция), като задържите бутона View натиснат, докато сте в дисплея Alti-Baro .

Можете също така да зададете надморска височина по време на тренировка, вижте Задаване на надморска височина по време на тренировка.

Подходящ профил за заниманието

Профилът Altimeter (Алтиметър) следва да се избира, когато вашата дейност на открито включва промени в надморската височина (например преход в хълмист терен).

Профилът Barometer (Барометър) следва да се избира, когато дейността ви на открито не включва промени в надморската височина (например футбол, плаване, кану-каяк).

За да получавате правилни отчитания, трябва да съобразите профила със заниманието си. Можете или да оставите Suunto Ambit3 Peak да избере подходящ профил за заниманието, или сами да изберете профил.

бележка:

Можете да дефинирате профила като част от настройките за спортни режими в Movescount или във вашия Suunto Ambit3 Peak.

За да зададете профила Alti & Baro :

 1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Alti-baro) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
 3. Натиснете бутона Next, за да изберете Profile (Профил).
 4. Превъртете опциите за профили (Automatic (Автоматичен), Altimeter (Алтиметър), Barometer (Барометър)) с бутона Start Stop или Light Lock. Изберете профил с бутона Next.

setting profile

Пример: Задаване на референтна стойност за надморска височина

Вие сте на втория ден от двудневен преход. Изведнъж се сещате, че сте забравили да превключите от профила Barometer (Барометър) към профила Altimeter (Алтиметър), когато сте започнали прехода на сутринта. Знаете, че текущите отчитания на надморската височина от вашия Suunto Ambit3 Peak са погрешни. Затова отивате до най-близката локация, показвана на вашата топографска карта, за която има предоставена референтна стойност на надморската височина. Коригирате референтната стойност на надморската височина в Suunto Ambit3 Peak спрямо нея и превключвате от профил Barometer (Барометър) към Altimeter (Алтиметър). Отчитанията на надморската височина отново са точни.

Неправилни отчитания

Ако вашият профил Altimeter (Алтиметър) е включен за дълъг период от време, а устройството е на фиксирано място, докато климатичните условия се променят, устройството ще дава неправилни отчитания на надморската височина.

Ако вашият профил Altimeter (Алтиметър) е включен и времето се променя често, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморската височина, устройството ще дава неправилни отчитания.

Ако профилът Barometer (Барометър) е включен за продължителен период от време, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморската височина, устройството приема, че стоите на едно място и интерпретира промените в надморската височина като промени във въздушното налягане при морското равнище. Затова ще ви даде неправилни отчитания на въздушното налягане при морското равнище.

Използване на профил Altimeter (Алтиметър)

Профилът Altimeter (Алтиметър) изчислява надморската височина въз основа на референтни стойности. Референтната стойност може да бъде или стойността на въздушно налягане при морското равнище, или референтна стойност за надморска височина. Когато профилът Altimeter (Алтиметър) е активиран, иконата за алтиметър се показва на дисплея.

Когато профилът Altimeter (Алтиметър) е активиран, можете да отваряте следните изгледи:

 • горен ред: вашата текуща надморска височина
 • среден ред: графика, показваща промените в надморската височина за последните 24 часа (с интервал на запис от 15 мин.)
 • долен ред: променете с бутона View, за да се покаже време, температура, изгрев/залез или референтната стойност за налягане при морското равнище

altimeter profile Ambit3 Peak

бележка:

Ако носите своя Suunto Ambit3 Peak на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.

Използване на профил Barometer (Барометър)

Профилът Barometer (Барометър) показва текущото въздушно налягане при морското равнище. То се базира на референтните стойности, добавени в настройките, и постоянно измерваното абсолютно въздушно налягане.

Промените във въздушното налягане при морското равнище се представят графично в средния ред на дисплея.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, иконата за барометър се показва на дисплея.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, Suunto Ambit3 Peak ви показва следната барометрична информация:

 • горен ред: текущото въздушно налягане при морското равнище
 • среден ред: графика, показваща промените във въздушното налягане при морското равнище за последните 24 часа (с интервал на запис от 15 мин.)
 • долен ред: променете с бутона View, за да се покаже време, температура, изгрев/залез или референтната стойност за надморска височина

barometer profile Ambit3 Peak

Референтната стойност за надморска височина е последната надморска височина, използвана в режим Alti & Baro . Тя може да бъде:

 • надморската височина, която сте задали като референтна стойност за надморска височина в профила Barometer (Барометър), или
 • последната записана надморска височина в профила Automatic (Автоматичен), преди да преминете към профил Barometer (Барометър).
бележка:

Ако носите своя Suunto Ambit3 Peak на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.

Използване на Automatic (Автоматичен) профил

Профилът Automatic (Автоматичен) превключва между профилите Altimeter (Алтиметър) и Barometer (Барометър) в съответствие с движението ви. Когато профилът Automatic (Автоматичен) е активен, устройството автоматично превключва между интерпретирането на промени във въздушното налягане като промени в надморската височина или в климатичните условия.

automatic profile

Не е възможно да измервате климатичните промени и промените в надморската височина едновременно, тъй като и двете причиняват промяна в околното въздушно налягане. Suunto Ambit3 Peak усеща движението по вертикала и превключва към измерване на надморска височина, когато е необходимо. Когато се показва надморска височина, тя се актуализира с максимално забавяне от 10 секунди.

Ако сте на постоянна надморска височина (под 5 метра движение по вертикала в рамките на 12 минути), Suunto Ambit3 Peak интерпретира всички промени в налягането като климатични промени. Интервалът на измерване е 10 секунди. Отчитането на надморска височина остава стабилно и ако времето се промени, ще видите промяна в отчитането за въздушно налягане при морското равнище.

Ако се движите в надморската височина (над 5 метра движение по вертикала в рамките на 3 минути), Suunto Ambit3 Peak интерпретира всички промени в налягането като движения в надморската височина.

В зависимост от това кой профил е активен, можете да отворите изгледите за профили Altimeter (Алтиметър) или Barometer (Барометър) с бутона View.

бележка:

Когато използвате профила Automatic (Автоматичен), иконите за барометър или алтиметър не се показват на дисплея.

Table of Content