Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Tanktrykk

Når den valgfrie trådløse senderen fra Suunto brukes vises trykket i tanken nederst til venstre på skjermen.

Når du starter et dykk begynner beregningen for gjenværende lufttid. Etter 30–60 sekunder vises den første beregningen av gjenværende lufttid til venstre midt på skjermen.

Beregningen er alltid basert på faktisk trykkfall i tanken din, og tilpasses automatisk til størrelsen på tanken og nåværende luftforbruk.

tank pressure VyperNovo

Endringen i luftforbruket ditt er basert på konstant ett-sekunds intervalltrykkmålinger over perioder på 30–60 sekunder. En økning i luftforbruket reduserer den gjenværende lufttiden raskt, mens en nedgang i luftforbruket øker lufttiden langsomt. På denne måten unngås en altfor optimistisk lufttidsberegning, forårsaket av en midlertidig nedgang i luftforbruk.

Den gjenværende lufttidsberegningen inkluderer en sikkerhetsreserve på 35 bar (500 psi). Dette betyr at når instrumentet viser at lufttiden er null, er det fortsatt litt i reserve.

MERK:

Å fylle dykkevesten påvirker lufttidsberegningen på grunn av den midlertidige økningen i luftforbruket.

Den gjenværende lufttiden vises ikke når enten dypstopp eller dekompresjonstaket har blitt aktivert. Du kan sjekke gjenværende lufttid ved å holde DOWN inne.

Temperaturendringer påvirker tanktrykket og dermed lufttidsberegningen.

Advarsler om lavt lufttrykk

Dykkecomputeren advarer deg med to (2) hørbare doble pip og et blinkende trykkvisning når tanktrykket når 50 bar (700 psi).

To (2) doble pip lyder når tanktrykket når det definerte alarmtrykket og når den gjenværende tiden er null.

Trådløs overføring

Aktivering av trådløs overføring av tanktrykkdata til Suunto Vyper Novo krever:

 1. Installasjon av trådløs sender fra Suunto på regulatoren.
 2. Paring av senderen til din Suunto Vyper Novo.
 3. Aktivering av trådløs integrasjon i Suunto Vyper Novo-innstillingene.

Senderen går i strømsparingsmodus med lavere dataoverføringshastighet hvis tanktrykket forblir uendret i over fem (5) minutter.

Den valgfrie senderen sender ut en advarsel om lavt batteri (batt (batt)) når batterispenningen begynner å bli lav. Dette vises vekselvis i stedet for trykklesningen. Når du får denne advarselen må tanktrykksenderens batteri byttes.

Installasjon og paring av sender

Når du kjøper Suuntos trådløse sender anbefaler vi på det sterkeste at du ber din Suunto-representant feste senderen til den første fasen av regulatoren.

Enheten må gjennomgå en trykktest etter installasjon, og dette gjøres vanligvis av en opplært tekniker.

For å kunne motta trådløse data må senderen og Suunto Vyper Novo være paret.

Den trådløse senderen aktiveres når trykket i tanken overskrider 15 bar (300 psi). Senderen vil deretter begynne å sende trykkdata sammen med et kodenummer.

Når Suunto Vyper Novo er innenfor 0,3 m (1 fot) av senderen vil den motta og lagre den koden. Senderen og Suunto Vyper Novo er nå paret. Suunto Vyper Novo vil da vise trykkdataene den mottar med denne koden. Dette kodingsprosedyren forhindrer at data forveksles med data fra andre dykkere som også bruker en trådløs sender fra Suunto.

MERK:

Paringsprosedyren må normalt bare gjøres en gang. Det er mulig at paringsprosedyren må gjentas hvis en annen dykker i gruppen din bruker den samme koden.

For å tilordne en ny senderkode:

 1. Åpne langsomt tankventilen helt for å trykksette systemet.
 2. Lukk tankventilen umiddelbart.
 3. Reduser trykket i regulatoren raskt, slik at trykket blir redusert til mindre enn 10 bar (145 psi).
 4. Vent ca. 10 sekunder, og åpne tankventile langsomt igjen for å sette trykket over 15 bar (300 psi).

Senderen tilordner en ny kode automatisk. For å pare senderen med Suunto Vyper Novo på nytt:

 1. Mens i en annen dykkemodus enn Free (fridykk) eller Gauge (måler), hold DOWN inne for å gå inn på innstillinger.
 2. Trykk på DOWN for å bla til Tank Press Pairing (tanktrykkparing) og trykk på SELECT.
 3. Sørg for at Tank Press Pairing (tanktrykkparing) er stilt til On (på), og trykk på SELECT.
 4. Et kodenummer vises. Trykk på UP for å fjerne koden.
 5. Trykk på SELECT.
 6. Trykk på MODE for å avslutte

Med systemet trykksatt til over 15 bar (300 psi), plasser Suunto Vyper Novo nær senderen. Når paringen er fullført viser dykkecomputeren det nye kodenummeret og overført tanktrykk.

Indikatoren til den trådløse senderen vises hver gang et gyldig signal mottas.

Overførte data

Etter paring vil Suunto Vyper Novo motta tanktrykkdata fra senderen.

Hver gang Suunto Vyper Novo mottar et signal vil et av følgende symboler vises i nedre venstre hjørne på skjermen.

DisplayIndikasjon
Cd:–Ingen kode lagret; dykkecomputeren er klar for paring med senderen.
Cd:10Gjeldende kodenummer. Kodenummer kan være fra 01 til 40.
- - -Blitssymbolet blinker. Trykklesing overskrider tillatt grense (over 360 bar (5220 psi)).
Siste trykkavlesing etterfulgt av no conn.Tanktrykkdata har ikke blitt oppdatert på 1 minutt. Se nedenfor for løsninger.
- - - etterfulgt av no conn.Tanktrykkdata har ikke blitt oppdatert på 5 minutter Se nedenfor for løsninger.
no conn.

Teksten no conn. vises når enheten ikke mottar data fra senderen.

Trykklesingen har ikke blitt oppdatert på mer enn ett minutt. Det siste mottatte trykket blinker av og på. Blits symbolet vises ikke.

Denne tilstanden kan være forårsaket av:

 1. Senderen er utenfor rekkevidde (>1,2 m (4 fot))

 2. Senderen er i strømsparemodus

 3. Senderen bruker en annen kode. For å korrigere dette:

Aktiver senderen ved å puste av regulatoren. Bring dykkecomputeren nærmere senderen og kontroller om blitssymbolet vises. Hvis det ikke vises, par senderen på nytt for å få en ny kode.

battTrykksenderens batterispenning er lav. Bytt batteri på senderen!

Tanktrykkalarm

Det er to tanktrykkalarmer. Den første er fast på 50 bar (700 psi), og kan ikke endres.

Den andre kan konfigureres av brukeren. Det kan slås av eller på, og kan brukes for et trykkområde på 10–200 bar (200–3000 psi).

For å stille alarmverdien på tanktrykket:

 1. Mens du er i dykkemodus, hold DOWN inne for å åpne innstillinger.
 2. Trykk DOWN for å bla til Tank Press Alarm (tank trykk alarm) og trykk SELECT.
 3. Trykk UP for å slå på alarmen, og bekreft med SELECT.
 4. Juster trykknivået med UP eller DOWN og bekreft med SELECT.
 5. Trykk på MODE for å avslutte.

Table of Content