Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Dyklägen

Suunto Zoop Novo har följande dyklägen:

 • Air Air (Luft): för dykning med vanlig luft
 • Nitrox (Nitrox): för dykning med användning av syreberikade gasblandningar
 • Gauge Gauge (Mätare): för användning av dykdatorn som bottentimer
 • Free Free (Fridykning): för fridyksläge
 • Off Off (Av): stänger av dykläget helt. Dykdatorn slår inte automatiskt på dykläge när den sänks ned i vatten och dykplaneringsläget är dolt

Som standard är läget Air (Luft) aktiverat när du går in i dykläge. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläge under de allmänna inställningarna.

Så här ändrar du dyklägen:

 1. Håll DOWN nedtryckt i tidsläge.
 2. Tryck på SELECT och ange Dive Mode (Dykläge).
 3. Ändra till önskat läge med UP eller DOWN och bekräfta sedan med SELECT.
 4. Tryck på MODE för att avsluta.

Varje dykläge har sina egna inställningar som du måste justera när du befinner dig i läget ifråga.

Så här ändrar du inställningarna för dykläge:

 1. I läget i fråga håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla igenom inställningarna.
 3. Tryck på SELECT för att ange en inställning.
 4. Justera inställningen med DOWN eller Up och bekräfta med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.
OBS:

En del inställningar kan inte ändras förrän fem (5) minuter efter dyket.

Luftläge

Luftläge är avsett för dykning med vanlig luft och har följande inställningar:

Nitrox-läge

Läget Nitrox är avsett för dykning med syreberikade gasblandningar.

Dykning med nitrox tillåter dig att öka bottentiderna eller reducera risken för tryckfallssjuka. Men när gasblandningen ändras eller när djupet ökar, stiger vanligtvis syrepartialtrycket. Suunto Zoop Novo ger dig information som du kan använda för att justera dyket och hålla dig inom säkra gränser.

Läget Nitrox har följande inställningar:

I läget Nitrox måste både den procentuella andelen syre i din tank och syrepartialtrycket anges i Suunto Zoop Novo.

Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt driftsdjup (MOD), vilka baseras på de värden du anger.

Standardinställningen för procentuellt syre (O2% är 21 % (luft) och för syrepartialtryck (PO2) 1,4 bar (20 psi).

Så här modifierar du inställningarna för gasblandning:

 1. I läget Nitrox håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på SELECT för att öppna inställningen Nitrox.
 3. Justera O2-värdet med DOWN eller UP för att matcha procentandelen syre i tanken och bekräfta med SELECT.

nitrox setting ZoopNovo

 1. Justera PO2 -värdet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 2. Justera andra inställningar om så krävs.
 3. Tryck på MODE för att avsluta.
OBS:

Om syreinnehållet i en blandning är inställt på 22 % eller mer, kvarstår detta tills det ändras. Det återgår inte automatiskt till 21 %.

Mätningsläge

Med läge Gauge (Mätning) kan du använda Suunto Zoop Novo som bottentimer.

Timern i centrum av displayen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras när dyket påbörjas. Den totala, löpande dyktiden i minuter, återfinns i nedre högra hörnet

Timern mitt på displayen kan användas som tidtagarur om du trycker på SELECT under dyket.

Ett tryck på SELECT återställer huvudtimern och lägger till ett bokmärke i dykloggen. Det tidigare tidsintervallet visas under huvudtimer.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Läget Gauge (Mätning) har följande inställningar

Gauge (Mätning) är bara en bottentimer och omfattar inte dekompressionsinformation eller beräkningar.

Fridykningsläge

Med läget Free (Fridykning) kan Suunto Zoop Novo användas som fridykningsinstrument. Dyktiden anges i minuter och sekunder mitt på displayen.

Fridyket börjar på 1,2 m (4 ft) och slutar när djupet är mindre än 0,9 meter (3 ft).

Free Läget Free (Fridykning) har följande inställningar:

Djupmeddelanden

Du kan definiera upp till fem oberoende djupmeddelanden t ex för att uppmana dig att starta fritt fall eller munfyllning. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller stängas av.

När du når meddelandedjupet blinkar bakgrundsbelysningen och ljudlarmet för låg prioritet ljuder.

Så här definierar du djupmeddelanden:

 1. I läge Free (Fridykning) håller du DOWN nedpressad.
 2. Tryck på SELECT för att ange inställningar för Depth Notify (Djupmeddelande).
 3. Skrolla genom meddelandena med DOWN eller UP och skriv in ett meddelande med SELECT.
 4. Tryck på DOWN eller UP för att slå på eller stänga av meddelandet och bekräfta sedan med SELECT.
 5. Justera djupet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 6. Skrolla till nästa meddelande som ska ändras eller tryck på MODE för att avsluta.

Timer för ytnedräkning

Du kan använda timern för ytnedräkning när du fridyker för att hjälpa till att förbereda dig för nästa dyk. Suunto Zoop Novo startar nedräkningen så fort du når 1,2 m (4 ft).

Så här ställer du in nedräkningstimern:

 1. I läget Free (Fridykning) håller du DOWN nedtryckt
 2. Tryck på UP och skrolla till Surf. Time Notify (Ytan – meddelande om tid).
 3. Tryck på DOWN eller UP för att slå på timern och bekräfta sedan med SELECT.
 4. Justera nedräkningens varaktighet med DOWN eller UP och bekräfta sedan med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning