Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Säkerhet

Olika säkerhetsföreskrifter

Varning:

– används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

VARNING:

– används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.

OBS:

– används för att understryka viktig information.

TIPS:

– används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Innan du dyker

Se till att du förstår hur dykinstrumenten ska användas och vilka begränsningar de har. Om du har några frågor om dykdatorn eller dess användarhandbok ska du kontakta din Suunto-återförsäljare innan du dyker med dykdatorn. Kom ihåg att DU ANSVARAR FÖR DIN EGEN SÄKERHET!

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

ENDAST UTBILDADE DYKARE SKA DYKA MED EN DYKDATOR! Otillräcklig eller felaktig utbildning inom någon typ av dykning kan göra att dykaren begår fel som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

Du måste läsa den tryckta snabbguiden och bruksanvisningen online till din dykdator. Att inte göra det kan leda till felaktig användning, allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

DET FINNS ALLTID EN RISK FÖR TRYCKFALLSSJUKA! En individs fysiologiska tillstånd kan variera från dag till dag. Dykdatorn kan inte räkna med dessa variationer. Vi rekommenderar starkt att du håller dig inom de exponeringsgränser som instrumentet tillhandahåller så att risken för tryckfallssjuka minimeras. Som extra säkerhetsåtgärd bör du rådfråga en läkare angående din fysiska kondition innan du dyker

Varning:

Vi rekommenderar att du inte dyker om du har en pacemaker. Dykning innebär en fysisk påfrestning för kroppen som kan vara olämplig för pacemakers.

Varning:

Om du har en pacemaker bör du rådfråga en läkare innan du dyker. Den induktiva frekvensen som används av enheten kan störa pacemakern.

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDS. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

Inte avsedd för kommersiell yrkesdykning! Suunto dykdatorer är endast avsedda att användas för rekreationsdykning. Kraven på kommersiell eller yrkesmässig dykning kan utsätta dykaren för djup och förhållanden som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka (DCS). Därför rekommenderar Suunto starkt att enheten inte används för kommersiell eller yrkesmässig dykning.

Varning:

ANVÄND RESERVINSTRUMENT! Se till att använda reservinstrument, däribland en djupmätare och tidtagarur eller klocka.

Varning:

Av säkerhetsskäl bör du aldrig dyka ensam. Dyk med en utsedd parkamrat. Du bör också befinna dig i sällskap av andra under en längre tid efter ett dyk eftersom utveckling av eventuell DCS (dykarsjuka) kan fördröjas eller utlösas av aktiviteter vid ytan.

Varning:

UTFÖR FÖRKONTROLLER! Kontrollera alltid att din dykdator fungerar som den ska innan du dyker. Kontrollera exempelvis att displayen fungerar och att batterinivån är ok.

Varning:

Kontrollera din dykdator regelbundet under ett dyk. Om du tror eller vet att någon funktion inte fungerar som den ska avbryter du dyket direkt och återvänder till ytan på ett säkert sätt. Ring Suuntos kundsupport och lämna in dykdatorn till ett auktoriserat serviceställe.

Varning:

EXPONERA INTE NÅGON DEL AV DYKDATORN FÖR GASBLANDNINGAR SOM INNEHÅLLER MER ÄN 40 % SYRGAS! Syrgasberikad luft med högre syrgashalt innebär risk för brand eller explosion och allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabel i områden med brandfarliga gaser. Det kan orsaka en explosion.

Varning:

Ta inte isär Suunto USB-kabel eller modifiera den på något sätt. Det kan ge upphov till elektriska stötar eller brand.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabeln om kabel eller kontakter är skadade.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Innehållsförteckning