Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | BLACK FRIDAY WEEK | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brukerveiledning

Dykkemodi

Suunto D5 har tre dykkemodi som standard: Luft/Nitrox, Trimix, CCR og måler (bunntidtaker). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus. Hvis du velger Av kan Suunto D5 brukes som vanlig klokke. I slike tilfeller blir all dykkefunksjonalitet skrudd av.

p7-mode-menu

Luft/Nitrox-modus

Luft-modus er for dykking med vanlig luft.

Nitrox-modus er for dykking med oksygenberiket gassblanding.

Dykking med Nitrox gjør at tiden på bunnen kan økes og at faren for trykkfallsyke reduseres. Når gassblandingen endres eller dybden økes, vil imidlertid oksygenpartialtrykket generelt øke. Suunto D5 gir deg informasjon til å justere dykket og holde deg innenfor trygge grenser.

I Nitrox-modus må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto D5.

Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier.

Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (20 psi).

Luft/Nitrox-modus har fire visninger:

 • Ingen deko – buen viser Ingen deko-tiden.

  airnitrox nodeco

 • kompass

  airnitrox compass

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  airnitrox tank pressure

 • Tidtaker (synlig etter tilpassing med DM5 – de grønne firkantene på vei opp indikerer ett sekund).

  airnitrox timer

Multigass-dykking

Suunto D5 tillater endring av gasser under et dykk, basert på gassene som er angitt i menyen Gasser. Under oppstigning blir du alltid bedt om å skifte gass når en bedre gass er tilgjengelig.

Du kan for eksempel ha følgende gasser når du dykker til 40 meter:

 • Nitrox 26 % (1,4 ppO2) (for bunnen)
 • Nitrox 50% (1,6 ppO2) (dekompresjonsgass)
 • Nitrox 99 % (1,6 ppO2) (dekompresjonsgass)

Under oppstigning blir du varslet om å skifte gass ved 22 meter og 6 meter i samsvar med maksimal driftsdybde (MOD) for gassen.

En hurtigmelding varsler når du bør skifte gass, som vist under:

p19-change-gas

MERK:

Når Suunto D5 registrerer at en bedre gass er tilgjengelig i listen, vises en hurtigmelding for å bytte gassen.

ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Du må alltid sjekke at du kun bruker gassene for ditt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.

MERK:

I Luft/Nitrox-dykkemodus er det som standard bare én gass i gasslisten. I menyen Gasser kan du ikke legge til flere enn én gass i denne modusen. Du kan aktivere det ved å skru på multigass-dykking i menyen. Se også Slik tilpasser du dykkemodi med DM5.

For å legge til flere gasser, kan du aktivere multigass-dykking ved å stille Flere gasser til på under Dykkeinnstillinger » Modus » Parametre. Din Suunto D5 starter på nytt for å lagre endringene. Når alternativet for flere gasser er aktivert, kan du legge til opptil tre gasser.

Du kan opprette flere dykkemodi med Suunto DM5. Se Slik tilpasser du dykkemodi med DM5.

Modifisere gass under et dykk

Modifisering av gass er kun for nødstilfeller. For eksempel kan en dykker miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser, og da kan dykkeren justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten Suunto D5. Dette gjør det mulig for dykkeren å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.

Dersom en dykker skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto D5 til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto D5 beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon for dykkeren.

MERK:

Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.

For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under Dykkeinnstillinger / Parametre / Endre gasser.

Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.

Måler-modus

Bruk Suunto D5 som bunntidtaker i Måler-modus.

Tidtakeren midt på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder. Den aktiveres når dykket startes.

MERK:

Gauge (Måler)-modus er en bunntidtaker, og inkluderer dermed ingen dekompresjonsinformasjon eller -beregninger.

Det finnes tre visninger i målermodus:

 • Tidtaker

  Gauge timer D5

 • kompass

  Gauge compass D5

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  Gauge tank pressure D5

 • MERK:

  Etter dykking i målermodus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker igjen, er det ingen dekompresjonsberegning tilgjengelig, og Låst vises i informasjonsfeltene for dekompresjon.

Fridykk-modus

I Fri-modus kan Suunto D5 brukes som fridykking-instrument.

Gå til Hovedmeny » Dykkeinnstillinger for å aktivere Fri-modus. Suunto D5 starter på nytt for å bytte modus. Når du aktiverer Fri-modus viser displayet dataene i hvitt. Dybden angis i enheten du velger (se Slik velger du språk og enhetssystem), dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen. Temperaturinformasjonen er nederst på displayet. Den nedre knappen lar deg endre vinduet nederst på displayet.

Fridykket starter ved 1,2 m med vannkontakt eller 3,0 meter uten vannkontakt, og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m med vannkontakt eller mindre enn 3,0 meter uten vannkontakt. Se Vannkontakter hvis du vil ha informasjon om vannkontaktsensoren.

Det finnes som standard tre visninger i fridykk-modus:

 • Tid
 • Dybde
 • Kompass
 • Tidtaker (kun tilgjengelig etter konfigurering)

Du kan endre visningen ved å trykke raskt på knappen i midten.

Tid

Før dykk:

Freedive time before dive D5

Under dykk:

Freedive time during dive D5

Dybde

Før dykk:

Freedive depth before dive D5

Under dykk:

Freedive depth during dives D5

Det er standardvisningen. Den hvite pilen på venstre side av buen beveger seg i takt med dybden. Den gule buen viser dybden mellom maksdybden (definert av dybdevarsel 5) og det nest dypeste aktive dybdevarselet.

Kompass

Før dykk:

Freedive sompass before dives D5

Under dykk:

Freedive compass during dives D5

Tidtager

Denne visningen er kun tilgjengelig etter konfigurering.

Før dykk:

Freedive timer before dives D5

Under dykk:

Freedive timer during dives D5

På overflaten etter fridykk

Free mode surface depth view D5

Når du er på overflaten etter fridykk, vises dataene på displayet i grønt. Du kan vise den forrige dybden, tidspunktet for forrige dykk og antall dykk du har utført (hvitt tall med hashtag).

Overflatevarsel

Tidtaker-visning blir overflateintervalltiden telt i minutter og sekunder i et grønt felt nederst på displayet, inntil verdien du har angitt i Hovedmeny » Dykkeinnstillinger » MELDINGER » Overflatevarsling.

Free mode surface interval D5

Hvis Overflatevarsling er av, kjører overflateintervall-telleren i fire timer. Etter dette, eller etter at den tidligere angitte overflateintervalltiden er over, forsvinner telleren fra displayet. Din Suunto D5 viser følgende data:

Free mode time view after surface int

Under overflatetid-ikonet vises overflatetiden i timer/minutter med hvit farge.

Se Slik angir du dybdevarsler (kun fridykk) for informasjon om innstilling av dybdevarsler.

Overflatetidtaker

Ved fridykking kan overflatetidtakeren brukes til å forberede deg til neste dykk. Suunto D5 starter tidtakeren så snart du når 0,9 meter.

Table of Content