Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | BLACK FRIDAY WEEK | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brukerveiledning

Samsvar

EUs radiodirektiv

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DW182 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele teksten til EUs samsvarserklæring på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto D5 og Suunto tank-POD regnes som personlig verneutstyr under PVU-forskriften (EU) 2016/425. Teknisk kontrollorgan nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har utført EU-typegodkjennelsen for kombinasjonen nevnt ovenfor og kontrollert overholdelse av europeisk standard EN250:2014. Sertifiseringen gjelder inntil 50 m dybde, som definert i EN250:2014.

EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

Regulatoriske merknader fra FCC/ISED

Endringsmelding

Suunto godkjenner ikke at brukeren gjør endringer av dette utstyret. Endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merknad om interferens

Enheten overholder kravene i del 15 i FCC-reglene og Industry Canadas RSS-standarder med lisensunntak. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og 2) enheten må kunne godta alle typer interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad om trådløst nett

Enheten overholder FCC/ISED sine krav til grenseverdier for strålingseksponering i ukontrollerte omgivelser og overholder kravene i FCCs retningslinjer for eksponering for radiostråling og RSS-102 i ISEDs regler for eksponering for radiostråling. Senderen må ikke plasseres på samme sted so eller brukes i kombinasjon med andre antenner eller sendere.

FCC-merknad om digitale enheter i klasse B

Dette utstyret har blitt testet og overholder kravene i del 15 av FCCs regler for digitale enheter i klasse B. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligomgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling. Hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det føre til skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er likevel umulig å garantere at det ikke vil oppstå interferens i en gitt installasjon. Hvis utstyret faktisk forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-signaler, noe man kan fastslå ved å skru apparatet av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere interferensen ved å prøve ett eller flere av følgende tiltak:

  • Juster eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til en stikkontakt som ikke er på samme krets som den stikkontakten mottakeren er koblet til.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES-003.

Table of Content