Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Tanktryck

Vid användning av den valfria Suunto trådlösa sändare, visas din tanks tryck i det nedre vänstra hörnet på skärmen.

När helst du påbörjar ett dyk inleds beräkningen av den kvarvarande lufttiden. Efter 30-60 sekunder visas den första uppskattningen av återstående lufttid till vänster i displayens mitt.

Beräkningen grundas alltid på faktiskt tryckfall i din tank och anpassas automatiskt till tankstorlek och aktuell luftförbrukning.

tank pressure VyperNovo

Förändringen av luftförbrukning grundas på konstanta avläsningar av trycket i intervall om en sekund och över perioder på 30–60 sekunder. Ökad luftförbrukning minskar snabbt den återstående lufttiden medan minskad förbrukning långsamt ökar densamma. På så sätt undviks alltför optimistisk uppskattning av lufttiden på grund av tillfällig nedgång i luftförbrukningen.

Beräkningen av återstående lufttid omfattar en säkerhetsreserv på 35bar (500psi). Detta innebär att det fortfarande finns en liten reserv när instrumentet visar att lufttiden är noll.

OBS:

Påfyllning av din BCD påverkar beräknad lufttid beroende av den tillfälliga ökningen av luftförbrukning.

Återstående lufttid visas inte när antingen djupstopp eller dekompressionstak har aktiverats. Du kan kontrollera återstående lufttid genom att hålla DOWN nedtryckt.

Temperaturförändringar påverkar tanktrycket och följaktligen också beräkningen av lufttid.

Varningar för lågt lufttryck

Dykdatorn varnar dig med två (2) dubbla pip och blinkande tryckdisplay när tanktrycket når 50bar (700psi).

Två (2) dubbla pip hörs när tanktrycker definierat larmtryck när återstående tid uppnår noll.

Trådlös överföring

För att aktivera trådlös överföring av tanktrycksdata till Suunto Vyper Novo krävs:

 1. Montering av Suunto trådlösa sändare på din regulator.
 2. Hopparning av sändaren med din Suunto Vyper Novo.
 3. Aktivering av den trådlösa integrationen i dina Suunto Vyper Novo inställningar.

Sändaren går in i energisparläge med långsammare dataöverföringshastighet om tanktrycket förblir oförändrat i mer än fem (5) minuter.

Den valfria sändaren skickar ut en varning om lågt batteri (batt (batt)) när batterispänningen börjar bli låg. Detta visas omväxlande i stället för tryckavläsningen. Om du får den här varningen behöver tanktryckssändarens batteri bytas ut.

Installera och para ihop sändare

Vid köp av Suuntos trådlösa sändare rekommenderar vi starkt att du låter din Suunto-representant fästa sändaren på regulatorns första steg.

Efter installation behöver enheten genomgå ett tryckprov och detta kräver normalt en utbildad tekniker.

För att kunna ta emot trådlösa data behöver sändaren och Suunto Vyper Novo vara hopparade.

Den trådlösa sändaren aktiveras när tanktrycket överskrider 15 bar (300 psi). Sändaren börjar sedan sända tryckdata tillsammans med ett kodnummer.

När din Suunto Vyper Novo befinner sig inom 0,3 m (1 ft) från sändaren tar den emot och lagrar denna kod. Sändaren och Suunto Vyper Novo paras nu ihop. Suunto Vyper Novo visar då tryckdata den tar emot med den här koden. Denna kodprocedur gör att data inte förväxlas med data från andra dykare som också använder en Suunto trådlös sändare.

OBS:

Hopparning behöver i normalfallet bara ske en gång. Men hopparningen kan behöva göras om i det fall någon annan dykare i din grupp använder samma kod.

Så här tilldelar du en ny sändarkod:

 1. Öppna tankventilen långsamt så mycket det går så att systemet sätts under tryck.
 2. Stäng omedelbart tankventilen.
 3. Tryckavlasta snabbt regulatorn så att trycket reduceras till mindre än 10 bar (145 psi).
 4. Vänta i ca 10 sekunder och öppna åter flaskventilen långsamt för att på nytt trycksätta över 15 bar (300 psi).

Sändaren tilldelar automatiskt en ny kod. Så här parar du ihop du sändaren med din Suunto Vyper Novo på nytt:

 1. I dykläge eller i annat läge än Free (Fridykning) eller Gauge (Mätare) håller du DOWN nedtryckt för att öppna inställningarna.
 2. Tryck på DOWN och skrolla till Tank Press Pairing (flasktrycksparning) och tryck sedan på VÄLJ.
 3. Se till att Tank Press Pairing (flasktrycksparning) står på On (på) och tryck på SELECT.
 4. Ett kodnummer visas. Rensa koden genom att trycka på UP.
 5. Tryck på SELECT.
 6. Tryck på MODE för att avsluta.

Med systemet trycksatt på över 15 bar (300 psi) ska du nu ha Suunto Vyper Novo i närheten av sändaren. När hopparningen är klar, visar dykdatorn det nya kodnumret och det överförda flasktrycket.

Indikatorn för den trådlösa sändaren visas varje gång en giltig signal tas emot.

Överförda data

Efter hopparning får Suunto Vyper Novo tanktrycksdata från sändaren.

När Suunto Vyper Novo tar emot en signal visas alltid någon av följande symboler i det nedre vänstra hörnet på displayen.

DisplayIndikation
Cd:–Ingen kod har lagrats, dykdatorn är klar för hopparning med sändaren.
Cd:10Aktuellt kodnummer. Kodnummer kan vara från 01 till 40.
- - -Blixtsymbolen blinkar. Tryckavläsningen överskrider tillåten gräns (över 360bar (5220psi)).
Senaste tryckavläsningen följt av no conn (ingen anslutning)Tryckavläsningen har inte uppdaterats på en minut. Lösningarna finns nedan.
- - - följt av no conn (ingen anslutning)Tryckavläsningen har inte uppdaterats på fem minuter. Lösningarna finns nedan.
no conn (ingen anslutning)

Texten no conn (ingen anslutning) visas när enheten inte tar emot några data från sändaren.

Tryckavläsningen har inte uppdaterats på över en minut. Senast mottagna tryck blinkar till och från. Blixtsymbolen visas inte.

Detta tillstånd kan orsakas av något av följande:

 1. Sändaren är utom räckhåll (>1,2 m (4 ft))

 2. Sändaren är i energisparläge

 3. Sändaren använder en annan kod. Så här korrigerar du detta:

Aktivera sändaren genom att andas i regulatorn. För dykdatorn närmare sändaren och kontrollera om blixtsymbolen visas. Om den inte visas parar du ihop sändaren igen för att få en ny kod.

batt (batteri)Trycksändarens batterispänning är låg. Byt ut sändarens batteri!

Tanktryckslarm

Det finns två tanktryckslarm. Det första är fast inställt på 50bar (700psi) och kan inte ändras.

Det andra kan konfigureras av användaren. Det kan slås på och av och kan användas för ett tryckområde på 10 till 200 bar (200 till 3000 psi).

Så här ställer du in värdet för tanktryckslarm:

 1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt för att öppna inställningarna.
 2. Tryck på DOWN för att skrolla till Tank Press Alarm (Flasktryckslarm) och tryck på SELECT.
 3. Tryck på UP för att aktivera alarmet och bekräfta med SELECT.
 4. Justera trycknivån med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning