Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Säkerhet

Olika säkerhetsföreskrifter

Varning:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.
OBS:
  • används för att understryka viktig information.
TIPS:
  • används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Innan du dyker

Se till att du förstår hur dykinstrumenten ska användas och vilka begränsningar de har. Om du har några frågor om dykdatorn eller dess användarhandbok ska du kontakta din Suunto-återförsäljare innan du dyker. Kom ihåg att DU ANSVARAR FÖR DIN EGEN SÄKERHET!

Denna dykdator är endast avsedd för användning med tryckluft.

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

ENDAST UTBILDADE DYKARE SKA ANVÄNDA EN DYKDATOR. Otillräcklig utbildning inom dykning, inklusive fridykning, kan leda till att en dykare begår misstag, till exempel felaktig användning av gasblandningar eller olämplig dekompression. Dessa misstag kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

Du måste läsa den tryckta snabbguiden och bruksanvisningen online till din dykdator. Att inte göra det kan leda till felaktig användning, allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

DET FINNS RISK FÖR TRYCKFALLSSJUKA (DECOMPRESSION SICKNESS, DCS) FÖR ALLA DYKPROFILER, ÄVEN OM DU FÖLJER DYKPLANEN SOM FÖRESKRIVS AV EN DYKTABELL ELLER DYKDATOR. INGEN PROCEDUR, DYKDATOR ELLER DYKTABELL KAN FÖRHINDRA RISKEN FÖR DCS ELLER SYRGASFÖRGIFTNING! En individs fysiologiska tillstånd kan variera från dag till dag. Dykdatorn kan inte räkna med dessa variationer. Du tillråds starkt att hålla dig väl inom de exponeringsgränser som instrumentet tillhandahåller så att risken för DCS minimeras. Som extra säkerhetsåtgärd bör du rådfråga läkare angående din hälsa innan du dyker

Varning:

Vi rekommenderar att du inte dyker om du har en pacemaker. Dykning kan påverkar kroppen fysiskt på ett sätt som kan vara olämpligt för personer med pacemakers.

Varning:

Om du har en pacemaker bör du rådfråga en läkare innan du dyker. Den induktiva frekvensen som används av enheten kan störa pacemakern.

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDS. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

Inte avsedd för kommersiell yrkesdykning! Suunto dykdatorer är endast avsedda att användas för rekreationsdykning. Kraven på kommersiell eller yrkesmässig dykning kan utsätta dykaren för djup och förhållanden som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka (DCS). Därför rekommenderar Suunto starkt att enheten inte används för kommersiell eller yrkesmässig dykning.

Varning:

ANVÄND BACKUP-INSTRUMENT! Se till att alltid ha med reservinstrument som djupmätare, manometer, timer eller klocka och ha tillgång till dekompressionstabeller när du dyker med en dykdator.

Varning:

Av säkerhetsskäl bör du aldrig dyka ensam. Dyk med en utsedd parkamrat. Du bör också befinna dig i sällskap av andra under en längre tid efter ett dyk eftersom utveckling av eventuell DCS (dykarsjuka) kan fördröjas eller utlösas av aktiviteter vid ytan.

Varning:

UTFÖR FÖRKONTROLLER! Kontrollera alltid att din dykdator fungerar som den ska och att den har rätt inställningar innan du dyker. Kontrollera att displayen fungerar, att batterinivån är OK och så vidare.

Varning:

Kontrollera din dykdator regelbundet under ett dyk. Om du tror eller vet att någon funktion inte fungerar som den ska avbryter du dyket direkt och återvänder till ytan på ett säkert sätt. Ring Suuntos kundsupport och lämna in dykdatorn till ett auktoriserat serviceställe.

Varning:

DYKDATORN SKA ALDRIG LÅNAS UT ELLER DELAS MELLAN ANVÄNDARE NÄR DEN ÄR IGÅNG! Informationen kommer inte att vara tillämplig på den som inte burit instrumentet under ett helt dyk eller en sekvens av upprepade dyk. Dykprofilerna på den måste matcha användarens. Om dykdatorn lämnas kvar vid ytan under ett dyk kommer den att ge felaktig information under efterföljande dyk. Ingen dykdator kan ta hänsyn till dyk som gjorts utan datorn. Därmed kan alla dyk som gjorts upp till fyra dagar före första användning av datorn ge felaktig information och måste undvikas.

Varning:

EXPONERA INTE NÅGON DEL AV DYKDATORN FÖR GASBLANDNINGAR SOM INNEHÅLLER MER ÄN 40 % SYRGAS! Syrgasberikad luft med högre syrgashalt innebär risk för brand eller explosion och allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

DYK INTE MED EN GAS OM DU INTE SJÄLV HAR KONTROLLERAT DESS INNEHÅLL OCH FÖRT IN DE ANALYSERADE VÄRDENA I DYKDATORN! Om du inte kontrollerar flaskinnehållet och för in korrekta gasvärden på rätt plats i dykdatorn kommer datorn att lämna felaktig information vid dykplaneringen.

Varning:

Att använda ett program för dykplanering som t.ex. Suunto DM5 är inte ett substitut för ordentlig dykutbildning. Dykning med blandade gaser innebär risker som inte nödvändigtvis är kända för en dykare som enbart dykt med luft. För att dyka med trimix, triox, heliox och nitrox eller alla dessa, måste en dykare ha särskild utbildning för den typ av dykning de gör.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabel i områden med brandfarliga gaser. Det kan orsaka en explosion.

Varning:

Ta inte isär Suunto USB-kabel eller modifiera den på något sätt. Det kan ge upphov till elektriska stötar eller brand.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabeln om kabel eller kontakter är skadade.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Nöduppstigningar

I det osannolika fall att dykdatorn får tekniska problem under ett dyk följer du nödåtgärderna som tillhandahålls av din certifierade dykorganisatör för att omedelbart gå upp till ytan på ett säkert sätt.

Innehållsförteckning