Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Dekompressioalgoritmit

Suunnon dekompressiomallin kehitys alkoi 1980-luvulla, kun Suunto otti käyttöön M-arvoihin perustuvan Bühlmannin mallin Suunto SME:ssä. Tutkimus- ja kehitystyö on jatkunut siitä lähtien sekä talon ulkopuolisten että omien asiantuntijoiden avulla.

1990-luvun lopulla Suunto otti aiemman M-arvoon perustuvan mallin kanssa yhteiskäyttöön tohtori Bruce Wienken RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) -kuplamallin. Ensimmäiset myyntiin tulleet tuotteet, joissa oli tämä ominaisuus, olivat ikoniset Suunto Vyper ja Suunto Stinger. Nämä tuotteet paransivat sukeltajien turvallisuutta merkittävästi, sillä ne ottivat huomioon useita sukellusolosuhteita, joita vain liukenevia kaasuja käyttävät mallit eivät huomioineet:

 • jatkuva useana päivänä sukeltamisen valvonta
 • lyhyin väliajoin tehtävän toistuvan sukeltamisen laskeminen
 • edeltävää sukellusta syvemmälle sukeltamiseen reagoiminen
 • sopeutuminen nopeisiin nousuihin, jotka aiheuttavat mikrokuplien (silent-bubble) muodostumisen
 • yhtenäisyyden soveltaminen todellisiin kaasukinetiikan fysiikan lakeihin.

Suunto EON Steel Black -laitteessa on käytettävissä kaksi dekompressioalgoritmia: Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmi ja Bühlmann 16 GF -algoritmi. Valitse sukellukseesi soveltuva algoritmi kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Algoritmi.

HUOMAUTUS:

Kaikki dekompressiomallit ovat teoreettisia ja niillä on sekä etunsa että rajoituksensa. Kun valitset soveltuvaa dekompressioalgoritmia ja henkilökohtaista asetusta tai gradienttitekijöitä sukelluksellesi, huomioi aina henkilökohtaiset tekijäsi, suunnittelemasi sukellus ja oma sukelluskoulutuksesi.

HUOMAUTUS:

Vaikka algoritmin vaihtaminen sukellusten välillä onkin mahdollista, se ei ole suositeltavaa lentokieltoajan laskennan ollessa käynnissä.

HUOMAUTUS:

Varmista, että Suunto-sukellustietokoneessasi on aina viimeisin ohjelmisto ja viimeisimmät päivitykset ja parannukset. Tarkista ennen jokaista sukellusretkeä osoitteesta www.suunto.com/support, onko Suunto julkaissut laitteellesi uuden ohjelmistopäivityksen. Jos saatavilla on uusi ohjelmistopäivitys, se täytyy asentaa ennen sukellusta. Päivityksillä pyritään parantamaan käyttäjäkokemustasi, ja ne ovat osa Suunnon jatkuvan tuotekehityksen ja tuotteiden parantamisen filosofiaa.

Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmi

Suunto Fused™ RGBM 2 yhdistelee ja parantaa arvostettuja Suunto RGBM- ja Suunto Fused™ RGBM -dekompressiomalleja, jotka Suunto on kehittänyt yhdessä Tri Bruce Wienken kanssa. (Suunnon sukellusalgoritmit ovat vuosikymmenten kehityksen, testauksen ja tuhansien sukellusten aikana kerätyn asiantuntemuksen ja tiedon tulos.)

Suunto Fused™ RGBM 2 -mallissa kudoksen puoliintumisajat johdetaan Wienken Full RGBM:stä, jossa ihmiskeho on mallinnettu 15 erilaisella kudosryhmällä. Full RGBM hyödyntää näitä lisäkudoksia ja mallintaa kaasun sitoutumisen ja poistumisen tarkemmin. Typen ja heliumin sitoutumis- ja poistumismäärät kudoksissa lasketaan erikseen.

Fused™ RGBM 2 -algoritmi tukee avoimen kierron ja suljetun kierron sukelluksia enintään 150 metrin syvyyteen. Aiempiin algoritmeihin verrattuna Suunto Fused™ RGBM 2 on vähemmän konservatiivinen syvillä paineilmasukelluksilla ja sallii siten lyhyemmät nousuajat dekompressiosukelluksilla. Lisäksi algoritmi ei enää vaadi, ettei kudoksissa ole lainkaan kaasujäämiä lentokieltoaikoja laskettaessa, mikä lyhentää viimeisen sukelluksen ja lentämisen välistä pakollista väliaikaa.

Suunto Fused™ RGBM 2:n etuna on parempi turvallisuus, koska se pystyy mukautumaan monenlaisiin tilanteisiin. Vapaa-ajan sukeltajille se voi tarjota hieman pidempiä suoranousuaikoja valitun henkilökohtaisen asetuksen mukaan. Avoimen kierron teknisille sukeltajille se mahdollistaa heliumkaasuseosten käyttämisen – syvemmälle ja pidempään sukellettaessa heliumpohjaiset kaasuseokset tarjoavat lyhyemmät nousuajat. Lisäksi suljetun kierron sukeltajille Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmi tarjoaa täydellisen työkalun muuna kuin valvovana asetuspistesukellustietokoneena.

HUOMAUTUS:

Suunto EON Steel -laitteet, joissa on versiota 2.0 vanhempi ohjelmistoversio, käyttävät Suunto Fused™ RGBM -algoritmia. Kun ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon, Suunto Fused™ RGBM 2 asennetaan sukellustietokoneeseen.

Bühlmann 16 GF -algoritmi

Bühlmann-dekompressioalgoritmin on kehittänyt sveitsiläinen lääkäri Albert A. Bühlmann, joka alkoi tutkia dekompressioteoriaa vuonna 1959. Bühlmann-dekompressioalgoritmi on teoreettinen matemaattinen malli, joka kuvaa tapaa, jolla inertit kaasut sitoutuvat ihmiskehoon ja poistuvat siitä, kun ympäröivä paine muuttuu. Vuosien varrella Bühlmann-algoritmista on kehitetty useita versioita, joita monet sukellustietokoneiden valmistajat ovat ottaneet käyttöön. Suunnon Bühlmann 16 GF -sukellusalgoritmi perustuu ZHL-16C-malliin. Mallissa on 16 erilaista teoreettista kudosryhmää, joiden puoliintumisaikojen vaihteluväli on 4–635 minuuttia.

Gradienttitekijät

Gradienttitekijä (Gradient Factor, GF) on parametri, jota käytetään vain Bühlmann-sukellusalgoritmin kanssa. Gradienttitekijät ovat keino lisätä Bühlmann-algoritmin konservatiivisuutta lisäämällä sukellukseen syväpysähdyksiä. Gradienttitekijät on jaettu kahteen erilliseen parametriin, Gradienttitekijä matala- ja Gradienttitekijä korkea -arvoihin. Käyttämällä gradienttitekijöitä Bühlmann-algoritmin kanssa voit asettaa sukelluksen turvamarginaalin lisäämällä konservatiivisuutta sen määrittämiseksi, milloin erilaiset kudosryhmät saavuttavat hyväksyttävän M‑arvonsa.

Gradienttitekijät määritetään aina prosenttiosuuksina. Matala % -arvo määrittää ensimmäisen syväpysähdyksen, ja Korkea % -arvo määrittää sallitun M-arvon pintaan saavuttaessa. Tässä menetelmässä gradienttitekijä muuttuu koko nousun ajan.

Yleisesti käytetyssä yhdistelmässä gradienttitekijän matala arvo on 30 % ja korkea on 70 %. (Tämä voidaan ilmaista muodossa GF 30/70.) Tämä asetus tarkoittaa, että ensimmäinen pysähdys tehdään, kun ensimmäinen kudosryhmä saavuttaa 30 % M-arvostaan. Mitä alhaisempi ensimmäinen luku on, sitä vähemmän kudossaturaatiota sallitaan. Siksi ensimmäinen pysähdys on tehtävä syvemmällä. Seuraavassa kuvassa gradienttitekijän matala arvo on 30 % ja ensimmäiset kudosryhmät reagoivat M-arvon 30 %:n rajaan. Tässä syvyydessä tehdään ensimmäinen dekompressiopysähdys.

tissueGFlow

Kun nousu jatkuu, gradienttitekijän arvo siirtyy 30 %:sta 70 %:iin. GF 70 ilmaisee sallitun saturaation määrän pintaan saavuttaessa. Mitä alhaisempi Gradienttitekijä korkea -arvo on, sitä pidempi pysähdys tarvitaan lähellä pintaa kaasujen poistumiseksi ennen pintaan nousua. Seuraavassa kuvassa Gradienttitekijä korkea -arvo on 70 % ja ensimmäiset kudosryhmät reagoivat M-arvon 70 %:n rajaan. Tässä vaiheessa voit nousta pintaan ja lopettaa sukelluksen.

tissueGFhigh

Suunnon Bühlmann 16 GF -sukellusalgoritmin oletusasetus on 30/70. Muita kuin oletusarvoja ei suositella. Jos muutat oletusarvoja, arvonumero muuttuu punaiseksi ja näyttöön tulee varoitus.

gradient factors not recommended

VAROITUS:

Älä muokkaa gradienttitekijöitä, ennen kuin ymmärrät niiden vaikutukset. Jotkin gradienttitekijöiden asetukset voivat lisätä merkittävästi sukeltajantaudin tai muun vamman riskiä.

Gradienttitekijöiden vaikutukset sukellusprofiiliin

Matala % -arvon vaikutus sukellusprofiiliin kuvataan seuraavassa kuvassa. Siitä näkyy, miten Matala % -arvo määrittää syvyyden, jossa nousu hidastuu, sekä ensimmäisen dekompressiopysähdyksen syvyyden. Kuvassa näkyy, miten eri Matala % -arvot muuttavat ensimmäisen pysähdyksen syvyyttä. Mitä korkeampi Matala % -arvo on, sitä lähempänä pintaa ensimmäinen pysähdys tehdään.

gfhigh

HUOMAUTUS:

Jos Matala % -arvo on liian alhainen, osa kudoksista voi vielä sitoa kaasua ensimmäisen pysähdyksen syvyydessä.

Korkea % -arvon vaikutus sukellusprofiiliin kuvataan seuraavassa kuvassa. Siitä näkyy, miten Korkea % -arvo määrittää sukelluksen pinnan lähellä vietettävän dekompressioajan. Mitä korkeampi Korkea % -arvo on, sitä lyhyempi on kokonaissukellusaika ja sitä vähemmän sukeltaja viettää aikaa pinnan lähellä. Jos Korkea % -arvo on alempi, sukeltaja viettää enemmän aikaa pinnan lähellä ja kokonaissukellusaika pitenee.

gflow

Suunto Fused™ RGBM 2- ja Bühlmann 16 GF -algoritmien välinen vertailu on nähtävissä osoitteessa suunto.com/support.

Sukeltajan turvallisuus

Koska kaikki dekompressiomallit ovat täysin teoreettisia eivätkä valvo sukeltajan kehon todellista tilaa, mikään dekompressiomalli ei voi taata sukeltajantaudilta välttymistä.

HUOMIO:

Käytä aina samoja henkilökohtaisia ja korkeussäätöasetuksia todellisessa sukelluksessa kuin suunnittelussakin. Henkilökohtaisen säätöasetuksen suurentaminen suunnitellusta asetuksesta ja korkeussäätöasetuksen suurentaminen voi aiheuttaa pidempiä dekompressioaikoja syvemmällä ja suurentaa siten tarvittavan kaasun määrää. Hengityskaasu saattaa loppua veden alla, jos henkilökohtaista asetusta on muutettu sukelluksen suunnittelun jälkeen.

Happialtistus

Happialtistuslaskelmat perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin altistusaikojen rajataulukoihin ja periaatteisiin. Tämän lisäksi sukellustietokone käyttää useita menetelmiä happialtistuksen varovaiseen arvioimiseen. Esimerkiksi:

 • Näkyvissä olevat happialtistuslaskelmat suurentuvat seuraavaan prosenttiarvoon.
 • Enintään 1,6 baarin (23,2 psi) CNS%-rajat perustuvat vuoden 1991 NOAA-sukellusoppaan rajoihin.
 • OTU-valvonta perustuu pitkäaikaiseen päivittäiseen sietotasoon ja palautumisnopeus pienenee.

Sukellustietokoneen näyttämät happitiedot on lisäksi suunniteltu niin, että kaikki varoitukset ja näytöt näkyvät asianmukaisissa sukelluksen vaiheissa. Esimerkiksi seuraavat tiedot ovat näkyvissä ennen sukellusta ja sen aikana, kun tietokone on Air/Nitrox- tai Trimix-tilassa (jos helium on otettu käyttöön):

 • Valittu O2% (ja mahdollinen heliumprosentti)
 • CNS% ja OTU (näkyvät vain Suunto-sovelluksella mukautuksen jälkeen)
 • Merkkiääni, kun CNS%-arvo saavuttaa 80 %:n lukeman, sitten varoitus, kun 100 %:n raja ylittyy
 • Ilmoitus, kun OTU on 250 ja sitten varoitus, kun 300:n raja ylittyy
 • Merkkiääni, kun pO2-arvo ylittää esiasetetun rajan (korkean pO 2:n hälytys)
 • Merkkiääni, kun pO2-arvo on <0,18 (matalan pO2:n hälytys)
VAROITUS:

KUN HAPPIPITOISUUSRAJA ILMAISEE, ETTÄ ENIMMÄISRAJA ON SAAVUTETTU, SINUN ON TOIMITTAVA HETI, JOTTA HAPPIALTISTUS VÄHENEE. Jos et yritä heti vähentää happialtistusta saatuasi CNS%/OTU-varoituksen, happimyrkytyksen, vamman tai kuoleman vaara kasvaa nopeasti.

Sisällysluettelo