Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
 • Nurkowanie dekompresyjne

Nurkowanie dekompresyjne

Jeśli podczas nurkowania dekompresyjnego przekroczysz limit bezdekompresyjny, Suunto EON Core dostarczy dane dekompresji niezbędne do wynurzania. Informacje dotyczące wynurzania są zawsze prezentowane jako dwie wartości:

 • Górny pułap dekompresji: głębokość, powyżej której nie powinno się schodzić
 • Czas wyn.: optymalny czas wynurzania na powierzchnię w minutach przy podanych gazach.
OSTRZEŻENIE:

NIGDY NIE NALEŻY WYNURZAĆ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP PRZYSTANKA DEKOMPRESYJNEGO! Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanka dekompresyjnego jest niedozwolone. Aby uniknąć przypadkowego wykonania tej czynności,
należy pozostać w pewnej odległości poniżej tego pułapu.

W nurkowaniu dekompresyjnym mogą być wykonywane trzy rodzaje przystanków:

 • Przystanek bezpieczeństwa: zalecany trzyminutowy przystanek dla każdego nurkowania na głębokość ponad 10 m (32,8 stóp).
 • Przystanek głęboki: zalecany podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (65,6 stóp).
 • Przystanek dekompresyjny: obowiązkowy przystanek podczas nurkowania dekompresyjnego dla bezpieczeństwa nurka, zapobiegający chorobie dekompresyjnej.

W obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry możesz

 • włączać lub wyłączać przystanki głębokie (domyślnie włączone);
 • dostosowywać czas przystanków bezpieczeństwa na 3, 4 lub 5 minut (domyślnie 3 minuty);
 • ustawić głębokość ostatniego przystanka na 3,0 m lub 6,0 m (domyślnie 3,0 m).

Poniższa ilustracja przedstawia nurkowanie dekompresyjne, gdzie górny pułap wynosi 17,7 m (58 stóp):

Deco Dive EonCore

Na ilustracji przedstawiono następujące etapy, patrząc od dołu:

 1. Okno dekompresji (Okno deco), czyli odległość pomiędzy górnym pułapem dekompresji (Pułap deco) plus 3,0 m (9,8 stopy) a pułapem dekompresji. Tj. okno dekompresji w przykładzie znajduje się pomiędzy głębokością 20,7 m (68 stóp) a 17,7 m (58 stóp). Jest to obszar, w którym odbywa się dekompresja. Im bliżej górnego pułapu dekompresji pozostaje nurek, tym bardziej optymalny jest czas dekompresji.

  Kiedy wynurzający się nurek zbliża się do górnego pułapu dekompresji i wkracza w obszar okna dekompresji, przed wartością głębokości pojawiają się dwie strzałki. Białe strzałki skierowane w górę i w dół wskazują, że nurek znajduje się w oknie dekompresji.

 2. Jeśli nurek wynurzy się ponad górny pułap przystanku dekompresyjnego, w dalszym ciągu istnieje obszar marginesu bezpieczeństwa równy głębokości górnego pułapu dekompresji minus 0,6 m (2 stopy). W tym przykładzie będzie to obszar pomiędzy 17,7 m (58 stóp) a 17,1 m (56 stóp). W tym obszarze marginesu bezpieczeństwa w dalszym ciągu kontynuowane są obliczenia dekompresji, ale nurek powinien zejść na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego. Wskazuje to liczba głębokości górnego pułapu dekompresji, której kolor zmienia się na żółty. Pojawia się również przed nią strzałka skierowana w dół.

 3. Jeśli nurek wynurzy się ponad obszar marginesu bezpieczeństwa, obliczenia dekompresji zostaną przerwane do czasu jego powrotu do poziomu poniżej tego ograniczenia. Alarm dźwiękowy oraz skierowana w dół strzałka znajdująca się przed wyświetlanym na czerwono numerem pułapu oznaczają niebezpieczną dekompresję.

  Jeśli nurek zignoruje alarm i pozostanie ponad obszarem marginesu bezpieczeństwa przez trzy minuty, urządzenie Suunto EON Core zablokuje obliczenia algorytmu i podczas tego nurkowania informacje na temat dekompresji nie będą już dostępne. Patrz Blokada algorytmu.

Przykłady wyświetlania dekompresji

Poniżej przedstawiono widok typowego nurkowania dekompresyjnego, który wskazuje czas wynurzania oraz pierwszy wymagany przystanek głęboki na głębokości 20,3 metrów:

Asc Time Core

Suunto EON Core pokazuje wartość górnego pułapu dekompresji zawsze od poziomu najgłębszego z tych przystanków. Górne pułapy przystanków głębokich i przystanków bezpieczeństwa są zawsze na stałej głębokości, gdy nurek znajduje się na przystanku. Czasy przystanku bezpieczeństwa i przystanku dekompresyjnego są zliczane w minutach, czas głębokiego przystanku jest wyświetlany w minutach i sekundach.

Na poniższym ekranie głębokość górnego pułapu dekompresji ustawiona jest na 9,0 m, a nurek znajduje się na głębokości 9,1 m. Białe strzałki obok wartości głębokości wskazują, że nurek znajduje się w oknie dekompresji. Wartość 1’28 jest wyświetlana na żółto jako czas opcjonalnego zatrzymania:

Safety stop EonCore

Na poniższym ekranie głębokość górnego pułapu dekompresji ustawiona jest na 3,0 m, a nurek znajduje się na głębokości 3,6 m. Białe strzałki wskazują, że nurek znajduje się w oknie dekompresji. Wartość 3’29 jest wyświetlana na czerwono jako czas obowiązkowego zatrzymania:

Stop 3m red EonCore

Następny przykład pokazuje, że nurek znajduje się na głębokości 2,4 m (głębokość górnego pułapu dekompresji jest nadal ustawiona na 3,0 m), czyli wewnątrz okna dekompresji, ale powyżej limitu. Żółta strzałka skierowana w dół wskazuje, że nurek powinien zejść na niższy poziom, aby znajdować się na optymalnej głębokości. Optymalna głębokość (głębokość górnego pułapu dekompresji) 3,0 m jest wyświetlana na żółto:

Stop 2m yellow EonCore

Głębokość górnego pułapu dekompresji ustawiona jest teraz na 10,0 m, a nurek znajduje się na 8,5 m. Nurek znajduje się poza oknem dekompresji i musi zejść na niższy poziom. Czerwona strzałka ponagla nurka do głębszego zanurzenia, a głębokość górnego pułapu dekompresji zaznaczona jest na czerwono:

Stop 8m red EonCore

UWAGA:

W przypadku wynurzenia się ponad pułap na dłużej niż 3 minuty algorytm dekompresji zostaje zablokowany.

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu urządzenia Suunto EON Core wyświetlanego podczas głębokiego przystanku:

Deepstop Core

W przypadku przystanków dekompresyjnych w trybie ciągłego wynurzania górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania. W trybie stopniowego wynurzania górny pułap pozostaje taki sam przez określony czas, a następnie przesuwa się w górę o 3 m (10 stóp) za jednym razem.

UWAGA:

Podczas wynurzania zawsze zaleca się przebywanie blisko górnego pułapu dekompresji.

Czas wynurzania jest zawsze minimalnym czasem niezbędnym do wyjścia na powierzchnię. Uwzględnia on:

 • czas wymagany do wykonania przystanków głębokich;
 • czas wynurzania z głębokości z prędkością 10,0 m (32,8 stopy) na minutę;
 • czas potrzebny do dekompresji.
OSTRZEŻENIE:

Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gazy. Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.

OSTRZEŻENIE:

RZECZYWISTY CZAS WYNURZANIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY 
NIŻ CZAS PODAWANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wynurzania ulega wydłużeniu, jeżeli nurek: (1) pozostaje na danej głębokości przez dłuższy czas, (2) wynurza się z prędkością mniejszą niż 10 m na minutę (33 stopy na minutę), (3) zrobi przystanek dekompresyjny głębiej niż pod górnym pułapem przystanku dekompresyjnego lub (4) zapomni zmienić używanej mieszanki gazów. Czynniki te wpływają również na zwiększenie ilości gazu oddechowego wymaganego do dotarcia do powierzchni.

Głębokość ostatniego przystanku

Głębokość ostatniego przystanku można dostosować, korzystając z opcji Dive settings (Ustawienia nurkowania) / Parameters (Parametry) / Last stop depth (Głębokość ostatniego przystanku). Dostępne są dwie opcje: 3 6 m (10 i 20 stóp).

Głębokość ostatniego przystanku domyślnie ustawiona jest jako 3 m (10 stóp). Jest to zalecana głębokość ostatniego przystanku.

UWAGA:

To ustawienie nie wpływa na głębokość górnego pułapu dekompresji podczas nurkowania dekompresyjnego. Głębokość ostatniego pułapu wynosi zawsze 3 m (10 stóp).

Spis treści