Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZWROT DO 15 DNI | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

  • Nurkowanie dekompresyjne

Nurkowanie dekompresyjne

W przypadku przekroczenia limitu czasu bezdekompresyjnego podczas nurkowania komputer nurkowy Suunto EON Core podaje informacje dotyczące dekompresji niezbędne do wynurzenia. Informacje dotyczące wynurzania są zawsze prezentowane jako dwie wartości:

  • górny pułap: głębokość, powyżej której nie powinno się wchodzić
  • czas wynurzania: optymalny czas wynurzania na powierzchnię w minutach przy podanych gazach
OSTRZEŻENIE:

NIGDY NIE NALEŻY WYNURZAĆ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP PRZYSTANKA DEKOMPRESYJNEGO! Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanka dekompresyjnego jest niedozwolone. Aby uniknąć przypadkowego wykonania tej czynności,
należy pozostać w pewnej odległości poniżej tego pułapu.

W nurkowaniu dekompresyjnym mogą być wykonywane trzy rodzaje przystanków:

  • Przystanek bezpieczeństwa
  • Głęboki przystanek dekompresyjny
  • Przystanek dekompresyjny

Głębokie przystanki dekompresyjne można włączyć i wyłączyć korzystając z opcji Ustawienia nurkowania / Parametry. Dodatkowo można dostosować czas trwania przystanku bezpieczeństwa tak, aby wynosił on 3, 4 lub 5 minut.

Poniższa ilustracja przedstawia sposób, w jaki wyświetlana jest dekompresja w urządzeniuSuunto EON Core. Kiedy wynurzający się nurek zbliża się do górnego pułapu dekompresji i wkracza w obszar dekompresyjny, przed numerem pułapu pojawiają się dwie strzałki.

decompression explained

Obszar okna dekompresyjnego to górny pułap dekompresji + 3 metry (9 stóp). Jest to obszar, w którym odbywa się dekompresja. Im bliżej pułapu dekompresji pozostaje nurek, tym bardziej optymalny jest czas dekompresji.

Jeśli nurek wynurzy się ponad górny pułap przystanku dekompresji, w dalszym ciągu istnieje obszar marginesu bezpieczeństwa równy głębokości górnego pułapu dekompresji — 0,6 m (2 stopy). W tym obszarze marginesu bezpieczeństwa w dalszym ciągu kontynuowane są obliczenia dekompresji, ale nurek powinien zejść na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego. Wskazuje to liczba głębokości górnego pułapu dekompresji, której kolor zmienia się na żółty. Pojawia się również przed nią strzałka skierowana w dół.

Jeśli nurek wynurzy się ponad obszar marginesu bezpieczeństwa, obliczenia dekompresji zostaną przerwane do czasu jego powrotu do poziomu poniżej tego ograniczenia. Alarm dźwiękowy oraz skierowana w dół strzałka znajdująca się przed wyświetlanym na czerwono numerem pułapu oznaczają niebezpieczną dekompresję.

Jeśli nurek zignoruje alarm i pozostanie ponad obszarem marginesu bezpieczeństwa przez trzy minuty, urządzenie Suunto EON Core zablokuje obliczenia algorytmu i podczas tego nurkowania informacje na temat dekompresji nie będą już dostępne. Patrz: Algorithm_lock.

Poniżej przedstawiono widok typowego nurkowania dekompresyjnego, który wskazuje czas wynurzania oraz pierwszy wymagany przystanek głęboki na głębokości 20,3 metrów:

Asc Time Core

Suunto EON Core wyświetla wartość górnego pułapu dekompresji od najgłębszego z tych przystanków. Górne pułapy przystanków głębokich i przystanków bezpieczeństwa są zawsze na stałej głębokości gdy nurek znajduje się na przystanku. Czas przystanku jest odliczany w minutach i sekundach.

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu Suunto EON Corewyświetlanego podczas głębokiego przystanku dekompresyjnego:

Deepstop Core

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu Suunto EON Corewyświetlanego podczas przystanku bezpieczeństwa:

SafetyStop noDeco Core

W przypadku przystanków dekompresyjnych górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania.

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu urządzenia Suunto EON Corewyświetlanego podczas przystanku dekompresyjnego:

Decostop Core

UWAGA:

Podczas wynurzania zawsze zaleca się przebywanie blisko górnego pułapu dekompresji.

Czas wynurzania jest zawsze minimalnym czasem niezbędnym do wyjścia na powierzchnię. Uwzględnia on:

  • czas wymagany do wykonania przystanków głębokich;
  • czas wynurzania z głębokości z prędkością 10 m (32,8 stopy) na minutę;
  • czas potrzebny do dekompresji.
OSTRZEŻENIE:

RZECZYWISTY CZAS WYNURZANIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY 
NIŻ CZAS PODAWANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wynurzania ulega wydłużeniu, jeżeli nurek: (1) pozostaje na danej głębokości przez dłuższy czas, (2) wynurza się z prędkością mniejszą niż 10 m na minutę (33 stopy na minutę), (3) zrobi przystanek dekompresyjny głębiej niż pod górnym pułapem przystanku dekompresyjnego lub (4) zapomni zmienić używanej mieszanki gazów. Czynniki te wpływają również na zwiększenie ilości gazu oddechowego wymaganego do dotarcia do powierzchni.

Głębokość ostatniego przystanku

Głębokość ostatniego przystanku można dostosować, korzystając z opcji Dive settings (Ustawienia nurkowania) / Parameters (Parametry) / Last stop depth (Głębokość ostatniego przystanku). Dostępne są dwie opcje: 3 6 m (10 i 20 stóp).

Głębokość ostatniego przystanku domyślnie ustawiona jest jako 3 m (10 stóp). Jest to zalecana głębokość ostatniego przystanku.

UWAGA:

To ustawienie nie wpływa na głębokość górnego pułapu dekompresji podczas nurkowania dekompresyjnego. Głębokość ostatniego pułapu wynosi zawsze 3 m (10 stóp).