Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Bezpieczeństwo

Rodzaje środków ostrożności

OSTRZEŻENIE:
  • są stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA:
  • są stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która spowoduje uszkodzenie produktu.
UWAGA:
  • służy do podkreślenia ważnej informacji.
PORADA:
  • służy do podania dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z możliwości i funkcji urządzenia.

Przed rozpoczęciem nurkowania

Należy w pełni zapoznać się z instrukcjami użytkowania, wyświetlanymi informacjami i ograniczeniami dotyczącymi przyrządów pomiarowych do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tej instrukcji obsługi lub na temat komputera nurkowego przed rozpoczęciem nurkowania należy skontaktować się ze sprzedawcą Suunto. Należy zawsze pamiętać, że NUREK ODPOWIADA ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO!

Ten komputer nurkowy przeznaczony jest do użycia wyłącznie z sprzężonym powietrzem.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Z KOMPUTERA NURKOWEGO POWINNNI KORZYSTAĆ WY‎ŁĄCZNIE WYSZKOLENI NURKOWIE! Niedostateczne przeszkolenie w jakiejkolwiek odmianie nurkowania, w tym w nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem, stwarza prawdopodobieństwo popełnienia błędów, takich jak nieprawidłowe użycie mieszanek gazów lub nieprawidłowa dekompresja, które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE:

Bezwzględnie należy zapoznać się ze skróconą instrukcją w wersji drukowanej oraz instrukcją użytkowania komputera nurkowego w wersji online. Niewykonanie tych czynności może skutkować użytkowaniem sprzętu w niewłaściwy sposób, odniesieniem poważnych obrażeń lub śmiercią.

OSTRZEŻENIE:

KAŻDY PROFIL NURKOWANIA, NAWET W PRZYPADKU PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W TABELACH DEKOMPRESYJNYCH LUB POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KOMPUTERA NURKOWEGO, STWARZA RYZYKO WYSTĄPIENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ (DCS). STOSOWANIE PROCEDUR, KOMPUTERÓW LUB TABEL NURKOWYCH NIE ELIMINUJE RYZYKA WYSTĄPIENIA DCS LUB TOKSYCZNOŚCI TLENOWEJ! Stan fizjologiczny organizmu może być różny w zależności od dnia. Komputer nurkowy nie uwzględnia tego rodzaju różnic. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia DCS zdecydowanie zaleca się pozostawanie w bezpiecznych granicach limitów ekspozycji podawanych przez urządzenie. Dodatkowym środkiem bezpieczeństwa jest zasięgnięcie porady lekarza na temat zdolności do nurkowania przed przystąpieniem do nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Osoby używające rozrusznika serca nie powinny nurkować z aparatem oddechowym, ponieważ powoduje ono w organizmie obciążenia fizyczne, które mogą zakłócać działanie rozrusznika.

OSTRZEŻENIE:

Osoby używające rozrusznika serca przed skorzystaniem z urządzenia powinny zasięgnąć porady lekarza. Częstotliwość indukcyjna wykorzystywana przez urządzenie może zakłócać działanie rozrusznika.

OSTRZEŻENIE:

Nasze produkty są zgodne z odpowiednimi normami branżowymi, jednak ich kontakt ze skórą może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznych lub podrażnień. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić się do lekarza.

OSTRZEŻENIE:

Sprzęt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego! Komputery nurkowe Suunto są przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych. Nurkowanie o charakterze komercyjnym lub profesjonalnym może wiązać się z głębokościami i warunkami grożącymi zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Firma Suunto stanowczo odradza zatem stosowanie tego urządzenia do nurkowania komercyjnego lub profesjonalnego.

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ URZĄDZENIA DUBLUJĄCE FUNKCJE KOMPUTERA! Podczas nurkowania z komputerem nurkowym należy dodatkowo mieć ze sobą głębokościomierz, manometr nurkowy, stoper lub zegarek oraz mieć dostęp do tabel dekompresyjnych.

OSTRZEŻENIE:

Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy nurkować samemu. Należy nurkować z wyznaczonym partnerem. Po nurkowaniu należy dłużej pozostać z innymi osobami, ponieważ choroba dekompresyjna (DCS) może wystąpić z opóźnieniem lub pojawić się w wyniku aktywności podejmowanej na powierzchni.

OSTRZEŻENIE:

PRZED NURKOWANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ DZIAŁANIE SPRZĘTU! Przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo i ma poprawne ustawienia. Należy sprawdzić, czy działa wyświetlacz, czy poziom baterii jest odpowiedni itp.

OSTRZEŻENIE:

Regularnie sprawdzaj komputer nurkowy podczas nurkowania. Jeśli uznasz, że wystąpił problem z jakąkolwiek funkcją komputera, natychmiast przerwij nurkowanie i bezpiecznie udaj się na powierzchnię. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Suunto i przekaż komputer do Centrum Serwisowego Suunto w celu kontroli.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER NURKOWY JEST W TRYBIE PRACY NIE POWINIEN STANOWIĆ PRZEDMIOTU WYMIANY ANI BYĆ UDOSTĘPNIANY INNYM UŻYTKOWNIKOM! Informacje zapisane w jego pamięci nie będą odnosić się do osoby, która nie korzystała z niego w trakcie ostatniego nurkowania jednokrotnego lub powtórzeniowego. Profile nurkowania muszą odpowiadać profilom użytkownika. Pozostawienie komputera nurkowego na powierzchni podczas nurkowania spowoduje podanie przez urządzenie niedokładnych informacji dotyczących kolejnych zanurzeń. Żaden komputer nurkowy nie uwzględnia informacji dotyczących nurkowania, które nastąpiło bez jego użycia. W związku z tym nurkowanie, które miało miejsce do czterech dni przed pierwszym użyciem komputera nurkowego, może powodować podanie błędnych informacji. Tego rodzaju sytuacji należy unikać.

OSTRZEŻENIE:

NIE NALEŻY NARAŻAĆ ŻADNEGO ELEMENTU KOMPUTERA NURKOWEGO NA DZIAŁANIE JAKIEJKOLWIEK MIESZANKI GAZÓW ZAWIERAJĄCEJ PONAD 40% TLENU! Wzbogacone powietrze o większej zawartości tlenu stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE:

DO NURKOWANIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ GAZU, KTÓREGO SKŁAD NIE ZOSTAŁ OSOBIŚCIE SPRAWDZONY I WPROWADZONY DO KOMPUTERA NURKOWEGO! Brak weryfikacji zawartości butli i wprowadzenia odpowiednich wartości gazu do komputera nurkowego powoduje uzyskanie nieprawidłowych informacji potrzebnych do zaplanowania nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Korzystanie z oprogramowania do planowania nurkowania, takiego jak program Suunto DM5, nie może zastąpić właściwego szkolenia w zakresie nurkowania. Nurkowanie z użyciem mieszanki gazów niesie za sobą ryzyko nieznane osobom nurkującym tylko z użyciem powietrza. Nurkowanie z użyciem trymiksu, trioksu, helioksu i nitroksu lub wszystkich tych gazów wymaga przejścia specjalistycznego przeszkolenia uwzględniającego rodzaj uprawianego nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Zabrania się korzystania z kabla USB Suunto w miejscu występowania gazów palnych. Takie postępowanie może prowadzić do wybuchu.

OSTRZEŻENIE:

Nie demontować ani nie wprowadzać zmian w budowie kabla USB
Suunto. Takie postępowanie mogłoby prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

OSTRZEŻENIE:

Nie używać kabla USB Suunto, jeżeli kabel lub jego części są 
uszkodzone.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Wynurzanie awaryjne

W razie wystąpienia (mało prawdopodobnych) nieprawidłowości w działaniu komputera nurkowego należy przestrzegać procedur awaryjnych udostępnionych przez certyfikowaną agencję szkolącą nurków, aby podjąć natychmiastowe i bezpieczne wynurzanie.

Spis treści