Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Tryby nurkowania

Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo ma następujące tryby nurkowania:

 • Air (Powietrze): do nurkowania na zwykłej mieszance powietrznej
 • Nitrox (Nitroks): do użytku z mieszankami oddechowymi o zwiększonej zawartości tlenu
 • Gauge (Głębokościomierz): do używania komputera nurkowego jako miernika czasu dennego
 • Free (Swobodny): do nurkowania ze wstrzymanym oddechem
 • Off (Wyłączony): całkowicie wyłącza tryb nurkowania (komputer nurkowy nie przełącza trybu nurkowania automatycznie po zanurzeniu i tryb nurkowania jest ukryty)

Po przejściu do trybu nurkowania domyślnie uruchomi się tryb Air (Powietrze). Możesz zmienić aktywny tryb lub wyłączyć tryb nurkowania w ustawieniach ogólnych.

Aby zmienić tryb nurkowania:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść w tryb Dive Mode (Tryb nurkowania).
 3. Zmień wybrany tryb przyciskiem UP lub DOWN i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Każdy tryb nurkowania ma własne ustawienia, które trzeba ustawić, gdy wybrany tryb jest włączony.

Aby zmodyfikować ustawienia trybu nurkowania:

 1. W wybranym trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciskaj przycisk DOWN lub UP, aby przewijać ustawienia.
 3. Naciśnij przycisk SELECT, aby wprowadzić ustawienie.
 4. Dostosuj ustawienie przyciskiem DOWN lub Up i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.
UWAGA:

Niektórych ustawień nie można zmienić, dopóki nie upłynie 5 (pięć) minut od nurkowania.

Tryb Powietrze

Tryb Powietrze służy do nurkowania na zwykłym powietrzu i oferuje następujące ustawienia:

Tryb Nitrox

Tryb Nitrox (Nitroks) służy do nurkowania z mieszankami oddechowymi ze zwiększoną zawartością tlenu.

Nurkowanie w trybie Nitrox pozwala wydłużyć czasy nurkowania lub obniżyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Jednocześnie podczas zmiany mieszanki oddechowej lub zwiększania głębokości ciśnienie parcjalne tlenu ogólnie się zwiększa. Suunto Vyper Novo dostarcza informacji, które umożliwiają dostosowanie nurkowania i pozostanie w obrębie bezpiecznych wartości granicznych.

Tryb Nitrox (Nitroks) ma następujące ustawienia:

W trybie Nitrox (Nitroks) na komputerze nurkowym Suunto Vyper Novo trzeba wpisać zarówno zawartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu.

Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach.

Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) to 1,4 bara (20 psi).

Mieszanki gazowe mogą być oznaczone jako Primary (Podstawowe), Secondary (Dodatkowe) lub Off (Wyłączone). Jedna z mieszanek zawsze musi być ustawiona jako Primary (Podstawowa), zaś inne mieszanki mogą posiadać dowolny status. Obliczenia dotyczące dekompresji opierają się na mieszankach określonych jako gazy Primary (Podstawowe).

Aby zmienić ustawienia mieszanki oddechowej:

 1. W trybie Nitrox (Nitroks) naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść w ustawienia Nitrox (Nitrox).
 3. Przewiń do wybranej mieszanki Mix1 (Mix1 - Mieszanka 1), Mix2 Mix2 - (Mieszanka 2) lub Mix3 (Mix3 - Mieszanka 3) i naciśnij przycisk SELECT.
 4. Zdefiniuj wybraną mieszankę jako Primary (Podstawowa), Secondary (Dodatkowa) lub Off (Wyłączona), naciskając przycisk UP lub DOWN, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.

nitrox setting VyperNovo

 1. Dostosuj migającą wartość O2 przyciskiem DOWN lub UP, aby dopasować zawartość procentową tlenu w butli, i zatwierdź ją przyciskiem SELECT.
 2. Dostosuj migającą wartość PO2 (ciśnienie parcjalne tlenu) przyciskiem DOWN lub Up i zatwierdź ją przyciskiem SELECT.
 3. W razie potrzeby dostosuj ustawienia innych mieszanek.
 4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.
UWAGA:

Jeśli zawartość tlenu w mieszance jest ustawiona na 22% lub więcej, ustawiona wartość pozostanie niezmieniona do następnej zmiany. Nie powraca automatycznie do 21%.

Zmiana gazów podczas nurkowań z wieloma mieszankami

Jeśli korzystasz z wielu mieszanek podczas nurkowania, Suunto Vyper Novo pozwala na zmianę dostępnych mieszanek w trakcie nurkowania.

Nurkowanie rozpoczyna się zawsze z Mix1 (Mix1 - Mieszanka 1). Możesz zmienić gaz na inną dostępną mieszankę, która znajduje się w obrębie ustawionego maksymalnego parcjalnego ciśnienia tlenu. Obliczenie nasycenia tkanek podczas nurkowania jest oparte na mieszankach, które zostały wybrane jako gazy Primary (Podstawowe).

Procedura zmiany mieszanki podczas nurkowania:

 1. Naciśnij i przytrzymaj UP.
 2. Przewijaj dostępne mieszanki za pomocą UP lub DOWN i wybierz gaz, z którego chcesz skorzystać, naciskając SELECT.
UWAGA:

W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku w ciągu 15 sekund komputer nurkowy powróci do ekranu nurkowania bez dokonania zmiany mieszanki.

Podczas przewijania wyświetlany jest numer mieszanki, O2% i PO2 mieszanek. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej PO2 wartość PO2 zaczyna migać. W tym przypadku nie można zmienić mieszanki. Mieszanka jest wyświetlana, ale nie można jej wybrać do użycia.

Podczas wynurzania Suunto Vyper Novo przypomina o zmianie mieszanki gazowej, kiedy poziom PO2 ustawiony dla kolejnej mieszanki pozwala na jej zmianę.

Tryb Głębokościomierz

W trybie Gauge (Głębokościomierz) możesz używać komputera nurkowego Suunto Vyper Novo jako miernika czasu dennego.

Licznik na środku ekranu pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach i włącza się przy rozpoczęciu nurkowania. Łączny czas bieżącego nurkowania (w minutach) wyświetla się w lewym dolnym rogu.

Minutnika na środku ekranu można użyć jako stopera, naciskając podczas nurkowania przycisk SELECT.

Naciśnięcie przycisku SELECT resetuje główny minutnik i dodaje znacznik w dzienniku nurkowania. Zmierzony wcześniej przedział czasowy jest wyświetlany poniżej głównego minutnika.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Tryb Gauge (Głębokościomierz) ma następujące ustawienia:

Tryb Gauge (Głębokościomierz) służy tylko do mierzenia czasu dennego i dlatego nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.

Tryb Free

W trybie Free (Free) komputera nurkowego Suunto Vyper Novo można używać jako urządzenia do nurkowania ze wstrzymanym oddechem. Czas nurkowania jest wskazywany w minutach i sekundach na środku ekranu.

Nurkowanie w trybie Free rozpoczyna się przy 1,2 m (4 stopach), a kończy się w momencie, kiedy nurek osiągnie głębokość mniejszą niż 0,9 m (3 stopy).

Tryb Free (Free) ma następujące ustawienia:

Powiadomienia o głębokości

Przy nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem możesz zdefiniować do pięciu niezależnych powiadomień o głębokości, na przykład, że trzeba zacząć opadanie swobodne lub “mouthfill”. Każde powiadomienie ma zdefiniowaną głębokość i można je włączyć lub wyłączyć.

Gdy osiągniesz głębokość powiadomienia, włączy się migające podświetlenie i alarm dźwiękowy o niskim priorytecie.

Aby zdefiniować powiadomienia o głębokości:

 1. W trybie Free (Swobodny) naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do ustawień Depth Notify (Powiadomienie o głębokości).
 3. Przyciskiem DOWN lub UP przewiń powiadomienia i wprowadź wybrane powiadomienie przyciskiem SELECT.
 4. Naciśnij przycisk DOWN lub UP, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. Dostosuj głębokość przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 6. Przewiń do kolejnego powiadomienia, które chcesz zmodyfikować, lub naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Licznik czasu na powierzchni

Przy nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem możesz korzystać z licznika czasu na powierzchni, aby lepiej przygotować się do kolejnego nurkowania. Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo zaczyna odliczanie, jak tylko osiągniesz 1,2 metra (4 stopy).

Aby ustawić licznik czasu na powierzchni:

 1. W trybie Free (Swobodny) naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Press UP to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
 3. Naciśnij przycisk DOWN lub UP, aby włączyć licznik, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 4. Dostosuj czas odliczania przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Spis treści