Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Höjd-Baro

Med Höjd-baro kan du se aktuell höjd över havet eller aktuellt barometertryck. Tryck på Nästa i läget Tid för att visa HÖJD-BARO.

Du kan visa/dölja skärmen Höjd-baro på startmenyn, under Displayer » Höjd-Baro. Visa/dölj skärmen med Nästa.

Du kan välja olika vyer, beroende på vilken profil du har aktiverat, genom att trycka på Visa.

Det finns tre profiler: Automatisk, Barometer och Höjdmätare. Information om hur du ställer in profiler finns i Anpassa profilen till aktiviteten.

När du har aktiverat GPS:en kan du visa tid för soluppgång och solnedgång. Om GPS:en inte är aktiverad, baseras tiderna för soluppgång och solnedgång på den senast registrerade GPS-informationen.

Få korrekta avläsningar

Suunto Ambit3 Peak mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på mätningen och på referensvärden beräknas sedan höjd eller lufttryck vid havsnivå.

pressure sensor Ambit3 Peak

VARNING:

Håll området runt sensorn fritt från smuts och sand. Stick aldrig in föremål i öppningarna på sensorn.

Om din utomhusaktivitet kräver en tillförlitlig mätning av höjd eller lufttryck måste du kalibrera Suunto Ambit3 Peak genom att ange antingen aktuell höjd eller aktuellt lufttryck.

TIPS:

Absolut lufttryck och känd höjdreferens = lufttryck vid havsnivå. Absolut lufttryck och känt lufttryck vid havsnivå = höjd.

Du hittar höjdangivelser för din plats på de flesta topografiska kartor eller på Google Earth. Du hittar referensvärden för lufttrycket på havsnivå för din plats på nationella meteorologiska webbplatser.

Om Suunto FusedAltiTM är aktiverad korrigeras höjdangivelsen automatiskt med FusedAlti i kombination med beräkningen av höjd och lufttryck. Mer information finns i FusedAlti.

Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om den lokala väderleken är växlande rekommenderar vi att du nollställer det aktuella höjdreferensvärdet ofta, helst innan du påbörjar rutten när du har tillgång till referensvärdena. Du behöver inte ställa in referensvärden så länge det lokala vädret är stabilt.

Så här ställer du in referensvärden för lufttryck och höjd:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Höjd-baro med Light Lock och bekräfta med Nästa.
 3. Rulla till Referens med Light Lock och bekräfta med Nästa. Välj mellan följande alternativ:
 4. FusedAlti: GPS:en aktiveras och klockan börjar beräkna höjden baserat på FusedAlti.
 5. Manuell höjd: Ställ in höjden manuellt.
 6. Lufttryck vid havsnivå: Ange referensvärdet för lufttryck vid havsnivå manuellt.
 7. Ange referensvärdet med Start Stop och Light Lock. Bekräfta inställningen med Nästa.

setting reference values Ambit3 Peak

TIPS:

Du når inställningen för Referens genom att hålla Visa intryckt på skärmen Höjd-Baro.

Du kan även ställa in höjden under träning, se Ställa in höjd under träning.

Anpassa profilen till aktiviteten

Välj profilen Höjdmätare när utomhusaktiviteten inbegriper höjdförändringar (till exempel vandring i kuperad terräng).

Välj profilen Barometer när utomhusaktiviteten inte inbegriper höjdförändringar (till exempel fotboll, segling, paddling).

För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Ambit3 Peak välja en lämplig profil för aktiviteten, eller välja en profil manuellt.

OBS:

Du kan ställa in profilen i sportlägesinställningarna i Movescount eller i Suunto Ambit3 Peak.

Så här ställer du in profilen Höjd-Baro:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Höjd-baro med Light Lock och bekräfta med Nästa.
 3. Tryck på Nästa för att välja Profil.
 4. Rulla bland profilalternativen (Automatisk, Höjdmätare, Barometer) med Start Stop eller Light Lock. Välj en profil med Nästa.

setting profile

Användningsexempel: Ställa in höjdreferensvärdet

Det är andra dagen på din tvådagarstur. Du upptäcker att du glömde ställa om profilen från Barometer till Höjdmätare när du gav dig av på morgonen. Du vet att de aktuella höjdavläsningarna på Suunto Ambit3 Peak är felaktiga. Alltså tar du dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Du korrigerar höjdreferensvärdet i Suunto Ambit3 Peak efter detta och växlar från profilen Barometer till Höjdmätare. Nu är höjdavläsningarna korrekta igen.

Felaktiga avläsningar

Om profilen Höjdmätare är aktiverad under en längre tid med enheten i stillastående position och de lokala väderförhållandena ändras, blir höjdangivelserna på enheten felaktiga.

Om profilen Höjdmätare är aktiverad och väderleken växlar medan du förflyttar dig uppåt eller nedåt i höjdled, blir angivelserna på enheten felaktiga.

Om profilen Barometer är aktiverad under en längre tid medan du förflyttar dig uppåt eller nedåt i höjdled, förutsätts du vara stillastående och höjdförändringarna tolkas som förändringar i lufttrycket. Detta medför att angivelserna av lufttryck blir felaktiga.

Använda profilen Höjdmätare

Profilen Höjdmätare beräknar höjden baserat på referensvärden. Referensvärdet kan vara antingen lufttryck vid havsnivå eller ett höjdreferensvärde. När profilen Höjdmätare är aktiverad visas höjdmätarikonen på skärmen.

När profilen Höjdmätare är aktiverad kan du välja följande vyer:

 • Översta raden: din aktuella höjd
 • Mellersta raden: diagram över förändringarna i höjd de senaste 24 timmarna (15 minuters registreringsintervall)
 • Nedersta raden: växla mellan värdena för tid, temperatur, soluppgång/solnedgång eller referensvärde för lufttryck vid havsnivå med Visa

altimeter profile Ambit3 Peak

OBS:

Om du bär Suunto Ambit3 Peak på handleden, måste du ta av den för att få en tillförlitlig temperaturavläsning, eftersom din kroppstemperatur påverkar den ursprungliga avläsningen.

Använda profilen Barometer

Profilen Barometer visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Värdet baseras på referensvärdena som har lagts till i inställningarna, samt det absoluta lufttrycket som mäts kontinuerligt.

Förändringar i lufttrycket visas grafiskt på den mellersta raden på skärmen.

När profilen Barometer är aktiverad, visas barometerikonen på skärmen.

När profilen Barometer är aktiverad visar Suunto Ambit3 Peak följande barometerinformation:

 • Översta raden: aktuellt lufttryck vid havsnivå
 • Mellersta raden: diagram över förändringarna i lufttryck de senaste 24 timmarna (15 minuters registreringsintervall)
 • Nedersta raden: växla mellan värdena för tid, temperatur, soluppgång/solnedgång eller referenshöjd med Visa

barometer profile Ambit3 Peak

Höjdreferensen är den senaste höjdangivelsen som användes i läget Höjd-Baro. Den kan vara:

 • höjden som du har angett som höjdreferens i profilen Barometer, eller
 • den senaste höjden som loggades i profilen Automatisk innan du växlade till profilen Barometer.
OBS:

Om du bär Suunto Ambit3 Peak på handleden, måste du ta av den för att få en tillförlitlig temperaturavläsning, eftersom din kroppstemperatur påverkar den ursprungliga avläsningen.

Använda profilen Automatisk

Profilen Automatisk växlar mellan profilerna Höjdmätare och Barometer beroende på dina rörelser. När profilen Automatisk är aktiverad växlar enheten automatiskt mellan att tolka förändringar i lufttrycket som höjd- eller väderförändringar.

automatic profile

Det är inte möjligt att mäta förändringar i höjd och väder samtidigt, eftersom båda orsakar att det omgivande lufttrycket förändras. Suunto Ambit3 Peak känner av vertikala rörelser och växlar vid behov över till att mäta höjden. När höjdangivelsen visas tar det högst tio sekunder innan värdet uppdateras.

Om du befinner dig på konstant höjd (mindre än fem meters vertikal rörelse inom tolv minuter), tolkar Suunto Ambit3 Peak alla förändringar i lufttrycket som väderomslag. Mätintervallet är tio sekunder. Höjdavläsningen förblir oförändrad, och om vädret ändras visas ändringarna som lufttryck vid havsnivå.

Om du rör dig i höjdled (mer än fem meters vertikal rörelse inom tre minuter), tolkar Suunto Ambit3 Peak alla tryckförändringar som rörelser i höjdled.

Beroende på vilken profil som är aktiverad, kan du välja profilvyn Höjdmätare eller Barometer med Visa.

OBS:

När du använder profilen Automatisk visas inte ikonerna för barometer eller höjdmätare på skärmen.

Innehållsförteckning