Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Регулиране на настройките

За отваряне и регулиране на настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртайте менюто със Start Stop и Light Lock.
  3. Натиснете Next, за да влезете в дадена настройка.
  4. Натискайте Start Stop и Light Lock, за да регулирате стойностите на настройката.
  5. Натиснете Back Lap, за да се върнете към предишния изглед в настройките, или задръжте Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

adjusting settings Ambit2

Имате достъп до следните опции:

Personal (Лични)

  • Birth year (Година на раждане)
  • Weight (Тегло)
  • Max HR (Макс. СР)
  • Gender (Пол)

ОбщиFormats (Формати)

  • Language (Език)
  • Unit system (Мерна система)
    • Metric (Метрична)
    • Imperial (Имперска)
    • Advanced (Разширени): Позволява ви да персонализирате комбинация от имперски и метрични настройки по ваше желание в Movescount.
  • Position format (Формат на позицията):
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
    • UTM
    • MGRS
    • Британска (BNG)
    • Финландска (ETRS-TM35FIN)
    • Финландска (KKJ)
    • Ирландска (IG)
    • Шведска (RT90)
    • Швейцарска (CH1903)
    • UTM NAD27 Аляска
    • UTM NAD27 Конус
    • UTM NAD83
    • NZTM2000
  • Формат на часа: 12-часов или 24-часов
  • Date format (Формат на датата): дд.мм.гг, мм/дд/гг

Time/date (Час/дата)

  • GPS timekeeping (Синхронизиране на часа с GPS): включено или изключено
  • Dual time (Двойно време): часове и минути
  • Alarm (Аларма): вкл/изкл, часове и минути
  • Time (Час): часове и минути
  • Date (Дата): година, месец, ден

Tones/display (Тонове/дисплей)

  • Invert display (Превключване на негативен дисплей): обръща цветовете на дисплея
  • Button lock (Заключване на бутоните)
    • Time mode lock (Заключване в режим “Време”): Заключване на бутоните в режим Time (Време).
      • Actions only (Само действия): Старт менюто и менюто с опции са заключени.
      • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
    • Sport mode lock (Заключване в спортен режим): Заключване на бутоните в спортни режими.
      • Actions only (Само действия): Start Stop, Back Lap и менюто с опции са заключени по време на тренировка.
      • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
  • Tones (Тонове):
    • All on (Всички включени): тоновете от бутони и системните тонове са активирани
    • Buttons Off (Бутони изключени): активирани са само системните тонове
    • All off (Всички изключени): всички тонове са изключени
  • Backlight (Подсветка): Mode (Режим):

    • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете Light Lock и когато прозвучи алармата.
    • Off (Изключена): Подсветката не се включва нито при натискане на бутон, нито при прозвучаване на алармата.
    • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете който и да било бутон и когато прозвучи алармата. Използването на Night (Нощен) режим значително намалява живота на батерията.
    • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете Light Lock. После остава включена, докато не натиснете Light Lock отново.

    • Brightness (Яркост): Регулира яркостта на подсветката (в проценти).

  • Display contrast (Контраст на дисплея): Регулира контраста на дисплея (в проценти).

Компас

  • Calibration (Калибрация): Започва калибрация на компаса.
  • Declination (Деклинация): Задава стойност на деклинация на компаса.

Map (Карта)

  • Orientation (Ориентация)
    • Heading up (С посока нагоре): Показва увеличената карта, като целевата посока сочи нагоре.
    • North up (Север нагоре): Показва увеличената карта, като северът сочи нагоре.
бележка:

Алармата ще прозвучи, дори когато всички тонове са изключени.

Alti-Baro (Алти-Баро)

  • FusedAlti: Включване/изключване на FusedAlti.
  • Profile (Профил): алтиметър, барометър, автоматичен.
  • Reference (Референция): надм. височина, морско ниво.

Pair (Сдвояване)

  • Bike PODs (POD за колело): Сдвояване с POD за колело.
  • Power POD (POD за мощност): Сдвояване с POD за мощност.
  • HR belt (Колан за СР): Сдвояване на колан за СР.
  • Foot POD (POD за крак): Сдвояване с POD за крак.
  • Cadence POD (POD за темпо): Сдвояване с POD за темпо.

Table of Content