Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Gwarancja

OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY SUUNTO

Firma Suunto gwarantuje, że w okresie gwarancji firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto (zwane dalej „centrum serwisowym”) według własnego uznania bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę lub c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna i wykonalna wyłącznie w kraju nabycia produktu, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej.

Okres gwarancji

Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu w punkcie sprzedaży detalicznej. Okres gwarancji na urządzenia wyświetlające wynosi dwa (2) lata. Okres gwarancji na części wymienne i wyposażenie dodatkowe, takie jak czujniki POD czy transmitery tętna, wynosi jeden (1) rok.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się wraz z upływem czasu. W razie nadmiernego spadku pojemności spowodowanego wadą akumulatora gwarancja firmy Suunto obejmuje wymianę akumulatora przez 1 rok lub przez 300 cykli ładowania — zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej.

Wykluczenia i ograniczenia

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

    1. normalnego zużycia, b) wad powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się, c) wad powstałych wskutek niewłaściwego wykorzystania lub używania w sposób niezgodny z instrukcją;
  1. podręczników użytkownika ani elementów pochodzących od stron trzecich;
  2. wad ani domniemanych wad wynikających z użycia produktu lub połączenia go z dowolnym produktem, dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i/lub usługą, których producentem ani dostawcą nie jest firma Suunto;

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy element:

  1. był użytkowany w sposób niezgodny z instrukcjami;
  2. był naprawiany z użyciem nieoryginalnych części zamiennych bądź modyfikowany lub naprawiany przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe;
  3. numer seryjny został w jakikolwiek sposób usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny — decyzję w tej kwestii podejmuje firma Suunto;
  4. został wystawiony na działanie substancji chemicznych, na przykład środków odstraszających owady.

Firma Suunto nie gwarantuje, że produkt będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie ani że będzie współpracować ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem stron trzecich.

Dostęp do serwisu gwarancyjnego firmy Suunto

Dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto wymaga przedstawienia dowodu zakupu. Instrukcje skorzystania z serwisu w ramach gwarancji znajdują się w witrynie www.suunto.com/support. W razie pytań lub wątpliwości można tam znaleźć wyczerpujące materiały pomocnicze lub wysłać pytanie bezpośrednio do centrum kontaktowego firmy Suunto. Z centrum kontaktowym firmy Suunto można też skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu podanym na ostatniej stronie tego dokumentu. Wykwalifikowany personel działu pomocy firmy Suunto udzieli kompetentnej pomocy i w razie potrzeby rozwiąże problem podczas rozmowy telefonicznej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza ograniczona gwarancja jest jedynym i wyłącznym przysługującym użytkownikowi środkiem prawnym oraz zastępuje wszelkie inne wyraźne bądź dorozumiane gwarancje. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, wypadkowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi za stratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę możliwości użytkowania, koszty kapitału, koszty wszelkiego zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia stron trzecich, a także szkody majątkowe wynikające z nabycia lub korzystania z elementu bądź powstałe wskutek naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub dowolnych innych przepisów prawa albo im równoważnych, nawet jeśli firma Suunto była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia w świadczeniu usług w ramach gwarancji.

Spis treści