Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Zgodność

Europejska dyrektywa sprzętu radiowego

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodność sprzętu radiowego typu DW182 z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

Dyrektywa europejska dot. Środków Ochrony Indywidualnej

Połączenie Suunto D5 oraz czujnika Suunto Tank POD zgodnie z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425 stanowi Środek Ochrony Indywidualnej. Jednostka notyfikowana nr 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSYLIA, Francja, pomyślnie przeprowadziła kontrolę wymaganą do uzyskania zatwierdzenia znaku CE odnośnie wyżej wymienionego połączenia urządzeń i wykazuje zgodność z europejskim standardem EN250:2014. Certyfikacja obowiązuje do głębokości 50 m, zgodnie z EN250:2014.

Europejska norma dotyczącą głębokościomierzy.

EN13319 jest europejską normą dotyczącą głębokościomierzy. Komputery nurkowe firmy Suunto są projektowane zgodnie z tą normą.

Komunikaty regulacyjne FCC/ISED

Oświadczenie dotyczące modyfikacji

Firma Suunto nie zaakceptowała żadnych zmian ani modyfikacji tego urządzenia przez użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie dotyczące zakłóceń

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i normami RSS organizacji Industry Canada dotyczącymi urządzeń nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia z zewnątrz, w tym takie, które powodują niepożądane działanie urządzenia.

Powiadomienie o działaniu bezprzewodowym

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi ekspozycji na promieniowanie FCC/ISED określonymi dla środowiska niekontrolowanego i spełnia wytyczne FCC dotyczące narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) oraz RSS-102 zasad narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) ISED. Tego nadajnika nie wolno umieszczać w pobliżu innej anteny lub nadajnika ani eksploatować go w połączeniu z nimi.

Powiadomienie o urządzeniu cyfrowym klasy B wg FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może wytwarzać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt generuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących sposobów:

  • Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
  • Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłączenie sprzętu do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Spis treści