Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Tryby nurkowania

Domyślnie komputer nurkowy Suunto D5 posiada trzy tryby nurkowania: Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks), Trimix (Trymiks) i Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego). Wybierz odpowiedni tryb nurkowania w opcji Ustawienia nurkowania »Tryb. Po wybraniu opcji Off (Wyłączony) urządzenie Suunto D5 może być używane jako zwykły zegarek. W takim przypadku wszystkie funkcje nurkowe są wyłączone.

p7-mode-menu

Tryb Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks)

Tryb Powietrze służy do nurkowania na zwykłym powietrzu.

Tryb Nitrox (Nitroks) służy do nurkowania z mieszankami oddechowymi ze zwiększoną zawartością tlenu.

Nurkowanie w trybie Nitrox (Nitroks) pozwala wydłużyć czasy nurkowania lub obniżyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Jednak podczas zmiany mieszanki oddechowej lub zwiększania głębokości ciśnienie parcjalne tlenu ogólnie się zwiększa. Suunto D5 dostarcza informacje, które umożliwiają dostosowanie nurkowania i pozostanie w obrębie bezpiecznych wartości granicznych.

W trybie Nitrox (Nitroks) na komputerze nurkowym trzeba wpisać zarówno zawartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu Suunto D5.

Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach.

Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) to 1,6 bara (20 psi).

Tryb powietrze / nitroks oferuje cztery widoki:

 • Czas bezdekompresyjny – łuk pokazuje czas bezdekompresyjny

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie, patrz Ciśnienie w butli.

  airnitrox tank pressure

 • Stoper (widoczny po dostosowaniu za pomocą DM5) – zielone kwadraty poruszające się do góry wskazują jedną sekundę.

  airnitrox timer

Nurkowanie z użyciem kilku gazów

Suunto D5 umożliwia zmianę gazu podczas nurkowania w ramach gazów zdefiniowanych w opcji menu Gazy. Podczas wynurzania urządzenie zawsze powiadamia o możliwości zmiany gazu na bardziej odpowiedni dla danej głębokości.

Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 40 m (131,2 stóp) mogą to być:

 • Nitroks 26% (1,4 ppO2) (dno)
 • Nitroks 50% (1,6 ppO2) (dekompresja)
 • Nitroks 99% (1,6 ppO2) (dekompresja)

W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 22 m (72 stopy) oraz 6 m (19,7 stóp) według maksymalnej głębokości nurkowania (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu.

O możliwości zmiany gazu powiadamia wyświetlający się komunikat:

p19-change-gas

UWAGA:

Kiedy Suunto D5 rozpozna dogodniejszy gaz dostępny na liście gazów, na ekranie pojawia się komunikat podręczny informujący o konieczności zmiany gazu.

OSTRZEŻENIE:

Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gazy. Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.

UWAGA:

Tryb nurkowania Powietrze/Nitroks zawiera na liście gazów domyślnie tylko jeden gaz. Menu Gazy w tym trybie nie zezwoli na dodanie więcej niż jednego gazu. Możesz aktywować tę funkcję poprzez włączenie trybu nurkowania z wieloma gazami w menu. Zobacz również Jak dostosować tryby nurkowania za pomocą oprogramowania DM5.

Aby dodać więcej gazów, aktywuj nurkowanie z użyciem kilku gazów poprzez ustawienie opcji Wiele gazów „On” (Włączone) w obszarze Ustawienia nurkowania » Tryb » Parametry. Urządzenie Suunto D5 uruchomi się ponownie, aby zapisać zmiany. Po aktywacji nurkowania z wieloma gazami możesz dodać w sumie trzy gazy.

Możesz tworzyć dodatkowe tryby nurkowania za pośrednictwem Suunto DM5. Patrz Jak dostosować tryby nurkowania za pomocą oprogramowania DM5.

Modyfikacja gazów podczas nurkowania

Modyfikację gazów należy stosować wyłącznie w nagłych wypadkach, na przykład jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nurek utraci mieszankę gazową — w takim wypadku można przystosować się do sytuacji, usuwając tę mieszankę z listy gazów urządzenia Suunto D5. W ten sposób można kontynuować nurkowanie oraz otrzymywać prawidłowe informacje dotyczące dekompresji na podstawie obliczeń komputera nurkowego.

W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu nurkowi wyczerpie się gaz i będzie musiał skorzystać z mieszanki gazowej swojego towarzysza nurkowania, urządzenie Suunto D5 można przystosować do tej sytuacji, dodając do listy nową mieszankę gazową. Urządzenie Suunto D5 ponownie oblicza wartości związane z dekompresją i wyświetla nurkowi prawidłowe informacje.

UWAGA:

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona — trzeba ją włączyć osobno. Po jej włączeniu w menu gazów podczas nurkowania pojawia się dodatkowy krok. Jest ona dostępna wyłącznie w sytuacji, kiedy wybrano tryb nurkowania z wieloma gazami.

Aby włączyć funkcję modyfikacji gazów, przejdź do menu ustawień: Ustawienia nurkowania / Parametry / Zmień gazy.

Kiedy funkcja jest włączona, podczas nurkowania z wieloma gazami można dodawać nowe gazy oraz usuwać z listy gazy, który się na niej znajdują.

Tryb Gauge (Głębokościomierz – głbmierz)

Używaj Suunto D5 jako zegara dennego za pomocą Gauge mode (trybu głębokościomierza).

Licznik na środku ekranu, który pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach, włącza się, kiedy rozpoczynasz nurkowanie.

UWAGA:

Tryb Gauge (Głębokościomierz) służy tylko do mierzenia czasu dennego. W związku z tym nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.

Tryb głębokościomierza oferuje trzy widoki:

 • Stoper

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie, patrz Ciśnienie w butli.

  Gauge tank pressure D5

 • UWAGA:

  Po nurkowaniu w trybie Gauge (Głębokościomierz) możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Przy ponownym nurkowaniu w tym czasie, brak jest możliwości obliczania dekompresji i komunikat Zablo. wyświetla się w polach informacji o dekompresji.

Tryb nurkowania na wstrzymanym oddechu

W trybie Swobodne komputera nurkowego Suunto D5 można używać jako urządzenia do nurkowania ze wstrzymanym oddechem.

Przejdź do obszaru Menu główne » Ustawienia nurkowania, aby aktywować tryb swobodny (Free). Suunto D5 uruchomi się ponownie, by zmienić tryb. Po aktywowaniu trybu Swobodny wyświetlacz pokazuje dane w kolorze białym. Głębokość jest wyświetlana w zaprogramowanej jednostce (patrz Jak ustawić język i jednostkę), a czasy nurkowania w minutach i sekundach na środku wyświetlacza. Informacje dotyczące temperatury znajdują się u dołu wyświetlacza. Za pomocą dolnego przycisku możesz zmienić okno u dołu wyświetlacza.

Nurkowanie na wstrzymanym oddechu zaczyna się na głębokości 1,2 m (4 stopy) z kontaktem wodnym lub 3,0 m (9,8 stopy) bez kontaktu wodnego i kończy się, gdy Twoja głębokość jest mniejsza niż 0,9 m (3 stopy) z kontaktem wodnym lub 3,0 m (9,8 stopy) bez kontaktu wodnego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czujnika kontaktu wodnego patrz Kontakty wodne.

Tryb nurkowania ze wstrzymanym oddechem oferuje trzy widoki domyślne:

 • Godzina
 • Głębokość
 • Kompas
 • Stoper (dostępny tylko po dostosowaniu)

Widoki można zmieniać poprzez naciśnięcie dolnego przycisku.

Godzina

Przed nurkowaniem:

Freedive time before dive D5

Podczas nurkowania:

Freedive time during dive D5

Głębokość

Przed nurkowaniem:

Freedive depth before dive D5

Podczas nurkowania:

Freedive depth during dives D5

To widok domyślny. Biała strzałka z lewej strony łuku porusza się zgodnie z głębokością. Żółty łuk pokazuje głębokość pomiędzy głębokością maksymalną (określoną przez powiadomienie o głębokości 5) a następnym najgłębszym, aktywnym powiadomieniem o głębokości.

Kompas

Przed nurkowaniem:

Freedive sompass before dives D5

Podczas nurkowania:

Freedive compass during dives D5

Stoper

Ten widok jest dostępny tylko po dostosowaniu.

Przed nurkowaniem:

Freedive timer before dives D5

Podczas nurkowania:

Freedive timer during dives D5

Na powierzchni po nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem

Free mode surface depth view D5

Kiedy znajdujesz się na powierzchni po nurkowaniu na wstrzymanym oddechu dane na wyświetlaczu zmieniają kolor na zielony. Możesz wyświetlić swoją ostatnią głębokość, czas ostatniego nurkowania oraz liczbę wykonanych nurkowań (biała liczba z hasztagiem).

Powiadomienie o powierzchni

W widoku Timer (Stoper) czas przerwy na powierzchni jest naliczany w minutach i sekundach u dołu ekranu w zielonym polu, pod wartością zaprogramowaną w obszarze Menu główne » Ustawienia nurkowania » POWIADOMIENIA » Powiadomienie o powierzchni.

Free mode surface interval D5

Jeśli Powiadomienie o powierzchni jest wyłączony, licznik czasu przerwy na powierzchni pracuje przez 4 godziny. Po upływie tego czasu lub uprzednio zaprogramowanego czasu przerwy na powierzchni licznik znika z wyświetlacza. Twoje urządzenie Suunto D5 będzie wyświetlać następujące dane:

Free mode time view after surface int

Pod ikoną czasu na powierzchni czas spędzony na powierzchni jest wyświetlany w godzinach i minutach w kolorze białym.

W celu uzyskania informacji na temat ustawiania powiadomień o głębokości patrz Jak ustawić powiadomienia o głębokości (tylko nurkowanie na wstrzymanym oddechu).

Licznik czasu na powierzchni:

Podczas nurkowania na wytrzymanym oddechu możesz korzystać z licznika czasu na powierzchni, który pomoże Ci przygotować się na kolejne nurkowanie. Suunto D5 uruchamia licznik, gdy tylko osiągniesz 0,9 m (2,9 stopy).

Spis treści