Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Nurkowanie dekompresyjne

Jeśli podczas nurkowania zostanie przekroczony limit nurkowania bez dekompresji, zaś wartość czasu bez dekompresji osiągnie zero, nurkowanie przejdzie w tryb dekompresyjny. Należy wtedy wykonać jeden lub więcej przystanków dekompresyjnych podczas wynurzania na powierzchnię.

Informacje dotyczące wynurzania są zawsze prezentowane jako dwie wartości:

 • Górny pułap dekompresji: głębokość, ponad którą nie należy się wynurzać
 • czas wyn.: optymalny czas wynurzania na powierzchnię w minutach przy podanych gazach.
OSTRZEŻENIE:

NIGDY NIE NALEŻY WYNURZAĆ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP PRZYSTANKA DEKOMPRESYJNEGO! Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanka dekompresyjnego jest niedozwolone. Aby uniknąć przypadkowego wykonania tej czynności,
należy pozostać w pewnej odległości poniżej tego pułapu.

W nurkowaniu dekompresyjnym mogą być wykonywane trzy rodzaje przystanków:

 • Przyst. bezp.: zalecany trzyminutowy przystanek dla każdego nurkowania na głębokość ponad 10 m (33 ft).
 • Deepstop: zalecany podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (66 ft).
 • Przystanek dekompresyjny: obowiązkowy przystanek podczas nurkowania dekompresyjnego dla bezpieczeństwa nurka, zapobiegający chorobie dekompresyjnej.

W obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry możesz

 • włączać lub wyłączać przystanki głębokie (domyślnie włączone);
 • dostosowywać czas przystanków bezpieczeństwa na 3, 4 lub 5 minut (domyślnie 3 minuty);
 • ustawić głębokość ostatniego przystanku na 3,0 m lub 6,0 m (domyślnie 3,0 m).

Poniższa ilustracja przedstawia nurkowanie dekompresyjne, gdzie górny pułap wynosi 17,7 m (58 ft):

Deco dive D5

Na ilustracji przedstawiono następujące etapy, patrząc od dołu:

 1. Okno dekompresji (Okno deco), czyli odległość pomiędzy górnym pułapem dekompresji (Pułap deco) plus 3,0 m (9,8 ft) a pułapem dekompresji. Tj. okno dekompresji w przykładzie znajduje się pomiędzy głębokością 20,7 m (68 ft) a 17,7 m (58 ft). Jest to obszar, w którym odbywa się dekompresja. Im bliżej górnego pułapu dekompresji pozostaje nurek, tym bliższy optymalnego jest czas dekompresji.

  Kiedy podczas wynurzania nurek zbliża się do górnego pułapu dekompresji i wkracza w obszar okna dekompresji, przed wartością głębokości pojawiają się dwie strzałki. Białe strzałki skierowane w górę i w dół wskazują, że nurek znajduje się w oknie dekompresji.

 2. Jeśli nurek wynurzy się ponad górny pułap przystanku dekompresyjnego, w dalszym ciągu istnieje obszar marginesu bezpieczeństwa równy głębokości górnego pułapu dekompresji minus 0,6 m (2 ft). W tym przykładzie będzie to obszar pomiędzy 17,7 m (58 ft) a 17,1 m (56 ft). W tym obszarze marginesu bezpieczeństwa w dalszym ciągu kontynuowane są obliczenia dekompresji, ale nurek powinien zejść na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego. Wskazuje to wartość głębokości górnego pułapu dekompresji, której kolor zmienia się na żółty. Pojawia się również przed nią strzałka skierowana w dół.

 3. Jeśli nurek wynurzy się ponad obszar marginesu bezpieczeństwa, obliczenia dekompresji zostaną przerwane do czasu jego powrotu do poziomu poniżej tego ograniczenia. Alarm dźwiękowy oraz skierowana w dół czerwona strzałka znajdująca się przed wartością pułapu oznaczają niebezpieczną dekompresję.

  Jeśli nurek zignoruje alarm i pozostanie ponad obszarem marginesu bezpieczeństwa przez trzy minuty, urządzenie Suunto D5 zablokuje obliczenia algorytmu i podczas tego nurkowania informacje na temat dekompresji nie będą już dostępne. Patrz: Blokada algorytmu.

Przykłady wyświetlania dekompresji

Suunto D5 pokazuje wartość górnego pułapu dekompresji zawsze z poziomu najgłębszego z tych przystanków.

Poniżej przedstawiono widok typowego nurkowania dekompresyjnego, który wskazuje czas wynurzania oraz pierwszy zalecany przystanek głęboki na głębokości 20,3 metra:

p16-deepstop

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu Suunto D5 wyświetlanego podczas przystanku głębokiego:

p16-deepstop-2

Poniżej przedstawiono przykładowy widok ekranu urządzenia Suunto D5 wyświetlanego podczas głębokiego przystanku dekompresyjnego:

Stop 3m red D5

UWAGA:

W przypadku wynurzenia się ponad pułap na dłużej niż 3 minuty algorytm dekompresji zostaje zablokowany.

W przypadku przystanków dekompresyjnych górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania.

UWAGA:

Podczas wynurzania zawsze zaleca się przebywanie blisko górnego pułapu dekompresji.

Czas wynurzania jest zawsze minimalnym czasem niezbędnym do wyjścia na powierzchnię. Uwzględnia on:

 • czas wymagany dla głębokich przystanków dekompresyjnych
 • czas wynurzania z głębokości z prędkością 10 m (33 ft) na minutę;
 • czas potrzebny do dekompresji.
OSTRZEŻENIE:

Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gazy. Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.

OSTRZEŻENIE:

RZECZYWISTY CZAS WYNURZANIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY 
NIŻ CZAS PODAWANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wynurzania ulega wydłużeniu, jeżeli nurek: (1) pozostaje na danej głębokości przez dłuższy czas, (2) wynurza się z prędkością mniejszą niż 10 m na minutę (33 stopy na minutę), (3) zrobi przystanek dekompresyjny głębiej niż pod górnym pułapem przystanku dekompresyjnego lub (4) zapomni zmienić używanej mieszanki gazów. Czynniki te wpływają również na zwiększenie ilości gazu oddechowego wymaganego do dotarcia do powierzchni.

Głębokość ostatniego przystanku

Można dostosować głębokość ostatniego przystanku dla nurkowań dekompresyjnych w Ustawienia nurkowania » Parametry » Gł. ost Przyst. Dostępne są dwie opcje: 3 m i 6 m (9,8 ft i 19,6 ft).

Głębokość ostatniego przystanku domyślnie ustawiona jest jako 3 m (9,8 ft). Jest to zalecana głębokość ostatniego przystanku.

UWAGA:

To ustawienie nie wpływa na głębokość górnego pułapu dekompresji podczas nurkowania dekompresyjnego. Głębokość ostatniego pułapu wynosi zawsze 3 m (9,8 ft).

PORADA:

Rozważ ustawienie głębokości ostatniego przystanku na 6 m (19,6 ft), gdy nurkujesz na wzburzonym morzu, a zatrzymanie się na 3 m (9,8 ft) jest trudne.

Spis treści