Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Kompas

Wielokrotne krótkie naciśnięcie środkowego przycisku powoduje wyświetlenie kompasu. Najpierw należy go skalibrować. Patrz: Kalibracja kompasu.

Informacje przedstawione na wyświetlaczu są zależne od ustawionego trybu.

W trybie Air/Nitrox w widoku kompasu dostępne są następujące informacje:

airnitrox compass

W przełączanym oknie wyświetlany jest kurs w formacie numerycznym.

W menu Ogólne » Kompas możesz włączyć lub wyłączyć namiar, skalibrować kompas i ustawić deklinację.

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym użyciem komputera nurkowego Suunto D5 i po każdym naładowaniu konieczne jest skalibrowanie kompasu, aby możliwe było jego uruchomienie. Suunto D5 wyświetla ekran kalibracji po wejściu do widoku kompasu.

Podczas procesu kalibracji kompas dostosuje się do otaczającego pola magnetycznego.

Z uwagi na zmiany zachodzące w otaczającym polu magnetycznym zaleca się ponowną kalibrację kompasu przed każdym nurkowaniem.

Aby ręcznie rozpocząć kalibrację:

 1. Zdejmij urządzenie Suunto D5.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 3. Przejdź do obszaru Ogólne » Kompas.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do funkcji Kompas.
 5. Przewijaj w dół lub w górę aż do opcji Kalibracja.
 6. Rozpocznij kalibrację urządzenia, próbując przesuwać je wokół osi XYZ układu współrzędnych (niczym rysowanie małego okręgu) w taki sposób, aby podczas kalibracji pole magnetyczne było jak najbardziej stabilne. Aby to osiągnąć, spróbuj trzymać Suunto D5 w tym samym położeniu i nie poruszaj nim, wykonując energiczne ruchy.
 7. Powtarzaj obroty, aż do pomyślnego przeprowadzenia kalibracji.

  Calibrate D5

 8. Sygnał dźwiękowy oznacza, że kalibracja została przeprowadzona pomyślnie i ekran powraca do opcji menu Kompas.
UWAGA:

Kilka nieudanych procesów kalibracji z rzędu może oznaczać bliskość źródeł oddziaływania magnetycznego takich jak duże metalowe obiekty. Należy zmienić lokalizację i podjąć ponowną próbę kalibracji kompasu.

Ustawianie deklinacji

Deklinację kompasu należy zawsze dostosowywać do obszaru nurkowania, aby zapewnić dokładne odczyty kursu. Należy sprawdzić lokalną deklinację w zaufanym źródle i ustawić jej wartość w komputerze nurkowym Suunto D5.

Aby ustawić deklinację:

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne / Kompas.
 3. Wcisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Deklinacja.
 5. Przewijać w górę lub w dół, aby ustawić kąt deklinacji: Zaczynając od 0,0º przewijać w górę w kierunku wschodniej deklinacji lub w dół w kierunku deklinacji zachodniej. Aby wyłączyć deklinację, ustawić kąt deklinacji w pozycji 0,0º.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk w celu zachowania zmian i powrotu do opcji menu Kompas .
 7. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.

Blokowanie namiaru

Namiar kompasu to kąt pomiędzy północą a Twoim celem. W uproszczeniu jest to kierunek, w którego stronę chcesz się poruszać. Z kolei kurs to Twój faktyczny kierunek poruszania się.

Możesz ustawić blokadę namiaru kompasu, aby orientować się pod wodą oraz utrzymywać właściwy kierunek przemieszczania się. Przed opuszczeniem łodzi można na przykład ustawić blokadę namiaru tak, aby kompas wskazywał kierunek do rafy.

Blokadę namiaru kompasu można w dowolnym momencie zresetować, ale można ją usunąć tylko przebywając na powierzchni.

Aby zablokować namiar:

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby zmienić na widok kompasu.
 2. Trzymaj Suunto D5 w poziomie przed sobą, przód zwrócony w kierunku do swojego celu.
 3. Przytrzymaj naciśnięty dolny przycisk aż do wyświetlenia się powiadomienia Bearing locked (Zablokowano namiar).

  Bearing locked D5

Po zablokowaniu namiaru widoczne są żółte słupki, wskazujące kąt zablokowania namiaru:

Bearing Left

Kiedy namiar jest ustawiony na 0°, nie wyświetlane są żadne strzałki, tylko wartość, jak na ilustracji powyżej. Kiedy namiar jest ustawiony na 180°, wyświetlane są dwie żółte strzałki oraz wartość, jak na ilustracji powyżej.

Bearing both arrows D5

Jedna żółta strzałka wskazuje kierunek, w jakim należy skręcić:

Bearing Left

Jeśli chcesz ustawić nową blokadę namiaru, po prostu ponownie wykonaj procedurę opisaną powyżej. Każda blokada namiaru jest zapisywana w rejestrze nurkowań z oznaczeniem czasu.

Aby usunąć blokadę namiaru z widoku kompasu, musisz wrócić na powierzchnię.

Aby usunąć blokadę namiaru kompasu:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk aby wejść do menu głównego.
 2. Przejdź do sekcji General (Ogólne), używając do tego górnego lub dolnego przycisku oraz naciśnij przycisk środkowy.
 3. Wciśnij środkowy przycisk aby wejść do sekcji Compas (Kompas).
 4. Wybierz opcję Clear bearing (Wyczyść namiar), naciskając środkowy przycisk.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk aby wyjść.

Spis treści