Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Dyktermer

TermFörklaring
Dykning på hög höjdDykning på högre höjd än 300 m (1000 ft) över havets yta.
UppstigningshastighetDen hastighet med vilken dykaren stiger upp mot ytan.
UppstigningstidKortaste tid som behövs för att nå ytan på ett dyk med dekompressionsstopp.
TakUnder ett dyk med dekompressionsstopp är detta det grundaste djup som en dykare kan stiga till, baserat på beräknad inert gas.
CNSCentrala nervsystemets toxicitet. Toxicitet orsakas av syre. Det kan ge flera olika neurologiska symtom. Det viktigaste av dessa är epilepsiliknande kramp som kan leda till att dykare drunknar.
CNS %Centrala nervsystemets toxicitetsgränsfraktion.
VävnadsrumSe Vävnadsgrupp
DCSTryckfallssjuka Någon av flera olika sjukdomar som uppstår antingen direkt eller indirekt genom att det, till följd av otillräckligt kontrollerad dekompression, bildas kvävebubblor i vävnader eller kroppsvätskor.
DekompressionTid vid ett dekompressionsstopp (eller ett intervall) innan du går upp till ytan, så att absorberat kvävet försvinner naturligt ur vävnaderna.
DekompressionsintervallVid dyk med dekompressionsstopp, det djupintervall mellan golv och tak, inom vilket en dykare måste stanna någon tid under uppstigning.
DykserierEn grupp upprepade dyk mellan vilka dykdatorn anger förekomst av en viss kvävemängd. När kvävemängden når noll inaktiveras datorn.
DyktidTid från det du lämnar ytan för nedstigning till dess du återvänder till ytan vid slutet av ett dyk.
GolvStörsta djupet vid vilket dekompression sker under dyk med dekompressionsstopp.
MODMaximalt användningsdjup för en andningsgas är det djup där syrets partialtryck (pO2) i gasblandningen överskrider en säker gräns.
MultinivådykEtt enstaka dyk eller ett upprepat dyk som inkluderar tid på olika djup och därför inte har några dekompressionsgränser som inte bestäms enbart av det maximala djup som nåtts.
Nitrox (Nx)Avser inom sportdykning alla blandningar med högre andel syre än vanlig luft.
No decoTid utan dekompression Den maximala tid som en dykare får stanna på ett visst djup utan att behöva göra dekompressionsstopp stannar under den efterföljande uppstigningen.
Dyk utan dekompressionAlla dyk som hela tiden tillåter direkt, oavbruten uppstigning till ytan.
No deco-tidFörkortning för tidsgräns utan dekompression.
OTUEnhet för syretolerans. Används för att mäta hela kroppens toxicitet, som orsakats av långvarig exponering för höga syrepartialtryck. De vanligaste symptomen är irritation i lungorna, brännande känsla i bröstet, hosta och minskning av vitalkapaciteten.
O2%Procentuell andel syre eller syrefraktion i andningsgasen. Vanlig luft har 21% syre.
pO2Partialtryck av syre. Begränsar det maximala djup på vilket nitrox-blandningen kan användas. Maximal partialtrycksgräns för syreberikad luftdykning är 1,4 bar. Gränsen för partialtryck i beredskap är 1,6 bar. Dyk utöver denna gräns medför risk för omedelbar syretoxicitet.
Upprepat dykVilket dyk som helst vars tidsgränser för dekompression påverkas av kvarvarande kväve som absorberats under tidigare dyk.
Kvarvarande kväveMängden överskottskväve som finns kvar i dykaren efter ett eller fler dyk.
RGBMReducerad modell för gradient bubbla Modern algoritm för att spåra såväl upplöst som fri gas hos dykare.
ScubaSluten enhet för andning under vatten.
YttidTid från uppstigning till ytan fram till början av nedstigning för efterföljande dyk.
VävnadsgruppTeoretiskt begrepp som används för modeller av kroppsvävnader för att skapa dekompressionstabeller eller göra beräkningar.

Innehållsförteckning