Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Kompass

Om du trycker snabbt på mittknappen flera gånger visas kompassen. Först måste du kalibrera den. Se Kalibrering av kompass.

Informationen på skärmen beror på vilket läge du är i.

I Air/Nitrox-läget kan du se följande information i kompassvyn:

airnitrox compass

I växelfönstret ser du rubriken i numeriskt format.

I Allmänna » Kompass-menyn kan du sätta på eller stänga av bäringen, kalibrera kompassen och ställa in lutning.

Kalibrering av kompass

När du börjar använda Suunto D5, och efter varje gång den laddats, måste kompassen kalibreras och det krävs för att aktivera den. Suunto D5 Visar kalibreringsikonen när du går till kompassläget.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att du kalibrerar kompassen före varje dyk.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. Ta av din Suunto D5.
 2. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till menyn.
 3. Bläddra till Allmänna » Kompass.
 4. Tryck på mittknappen för att gå till Kompass.
 5. Skrolla upp eller ner för att välja Kalibrera.
 6. Börja kalibrera enheten genom att rotera den runt koordinatsystemets xyz-axlar (som om du ritade en liten cirkel), så att magnetfältet är så stabilt som möjligt under kalibreringen. Försök att hålla Suunto D5 på samma plats och gör inga stora rörelser.
 7. Upprepa rotationen så länge kalibreringen av kompassen går bra.

  Calibrate D5

 8. En ljudsignal indikerar när kalibreringen lyckats, och skärmen återgår till Kompass-menyn.
OBS:

Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kanske du befinner dig i ett område med starka magnetkällor, t.ex. stora metallföremål. Flytta då till en annan plats och försök att kalibrera kompassen igen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto D5.

Så ställer du in deklination:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass (Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Tryck på mittknappen igen för att öppna Declination (Deklination).
 5. Skrolla uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för deklinationen: Med utgångspunkt vid 0,0º skrollar du uppåt mot östlig deklination eller nedåt mot västlig deklination. Stäng av deklinationen genom att ställa in deklinationsvinkeln på 0,0º.
 6. Tryck på mittknappen för att spara ändringar och gå tillbaka till menyn Compass (Kompass).
 7. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Låsa bäringen

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.

Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett bäringslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Du kan återställa bäringslåset när som helst, men du kan bara ta bort det vid ytan.

Så här låser du bäringen:

 1. Tryck på mittknappen för att växla till kompassvyn.
 2. Håll din Suunto D5 horisontellt framför dig, med toppen i riktning mot ditt mål.
 3. Håll den nedre knappen nedtryckt tills meddelandet Bearing locked (Bäring låst) visas.

  Bearing locked D5

När du har låst bäringen visar de gula staplarna vinkeln där du låste bäringen:

Bearing Left

När bäringen är 0° visas inga pilar tillsammans med värdet, som på bilden ovan. När bäringen är 180° visas två gula pilar förutom värdet:

Bearing both arrows D5

En gul pil anger riktningen som du måste vända dig mot:

Bearing Left

Ställ in ett nytt bäringslås genom att följa proceduren ovan. Varje bäringslås registreras i dykloggen med en tidsstämpel.

För att ta bort bäringslåset från din kompassvy måste du återvända till ytan.

Så här tar du bort ett bäringslås:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn medan du är i ytläge.
 2. Skrolla till General (Allmänt) med den övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Välj Clear bearing (Rensa bäring) med mittknappen.
 5. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Innehållsförteckning