Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Funktioner

Funktioner

Larm, varningar och meddelanden

Suunto EON Steel har färgkodade larm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.

När larm, varning eller meddelande inträffar, visas ett meddelande som extrafönster. Meddelanden i extrafönster kvitteras med tryck på valfri knapp. Den information som behöver uppmärksammas finns kvar på skärmen eller som rullbara inslag i det nedre fältet tills situationen återgått till det normala.

Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.

LarmFörklaring
AscSpeedAlertUppstigningshastighet överskrider säker hastighet på 10 m per minut under minst fem sekunder.
ErrorConditionDekompressionstaket brutet med mer än 0,6 m vid dekompressionsdyk. Gå omedelbart tillbaka under takdjupet och fortsätt att stiga normalt.
alarm pO2highSyrepartialtryck överstiger säker nivå (> 1,6). Stig omedelbart eller byta till gas med lägre syrehalt.
alarm pO2low newSyrepartialtryck under säker nivå (<0,18). Gå omedelbart ner eller byt till gas med högre syrehalt.

Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.

varningFörklaring
CNS100% (CNS100 %)Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 100 %-gränsen
OTU300 (OTU300)Rekommenderad daglig gräns för syretoleransenhet uppnådd
Depth (Djup)Djup överskrider din djuplarmgräns
Dive time (Dyktid)Dyktiden överskrider din gräns för dyktidslarm
Diluent high PO2 (Utspädningsgas hög pO2)Syrepartialtrycket (utspädningsgas) överskrider säkerhetsnivån (> 1,6). Ingen omedelbar fara om inte utspädningsgas används vid till exempel bailout
Diluent low PO2 (Utspädningsgas låg pO2)Syrepartialtrycket (utspädningsgas) understiger säkerhetsnivån (< 0,18). Ingen omedelbar fara om inte utspädningsgas används vid till exempel bailout
Gas time (Gastid)Gastiden överstiger din alarmgräns för gastid, eller så är flasktrycket under 35 bar (~510 psi), och i så fall är gastiden noll
Safety stop broken (Säkerhetsstopp brutet)Säkerhetsstoppets tak brutet med mer än 0,6 m
Tank pressure (Flasktryck)Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm

Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.

MeddelandeFörklaring
CNS80% (CNS80 %)Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 80%-gränsen
OTU250 (OTU250)Ungefär 80 % av rekommenderad daglig gräns för OTU har uppnåtts
Change gas (Byta gas)Vid multigasdyk är det vid uppstigning säkert att för optimal dekompressionsprofil byta till nästa tillgängliga gas
Low battery (Låg batterinivå)Ungefär tre timmars dyktid kvar
Re-charge needed (Omladdning behövs)Ungefär två timmars batteritid kvar; omladdning krävs före nästa dyk
Setpoint switched (Setpoint har växlats)Setpoint växlas automatiskt vid rebreather-dyk. Se Setpoints
Tank POD low battery (Tank POD låg batterinivå)Tankpåse batteriets livstid låg; batteribyte krävs

Justerbara larm

Det finns fyra larm som kan ställas in: djuplarm, dyktidslarm, flasktryckslarm och gastidslarm. Dessa larminställningar finns under Diving settings (Dykinställningar)/Alarms(Larm). Vart och ett av dessa larm kan ha sin egen gräns och slås på eller stängas av separat.

OBS:

Flasktrycksavläsningen blir röd om den går under 50 bar (720 psi).

OBS:

Gastidens värde visar noll och blir röd om flasktrycket går under 35 bar (500 psi).