Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Säkerhet

Typer av säkerhetsåtgärder

Varning:
 • används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING:
 • används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.
OBS:
 • används för att understryka viktig information.
TIPS:
 • används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.
Varning:

Det uppstår fel på alla datorer. Det är möjligt att denna enhet plötsligt inte kan ge korrekt information under ditt dyk. Använd alltid en reservdykenhet och dyk endast med en parkamrat. Endast dykare som har genomgått en utbildning i korrekt användning av dykutrustning får använda denna dykenhet. DU MÅSTE LÄSA all tryckt information som medföljer produkten samt användarhandboken online innan du dyker. Underlåtenhet att göra detta kan leda till felaktig användning, allvarliga skador eller dödsfall.

OBS:

Se till att din Suunto-dykdator alltid har den senaste programvaran med uppdateringar och förbättringar. Före varje dyk kontrollerar du på www.suunto.com/support om Suunto har släppt en ny programuppdatering för din enhet. När en programuppdatering finns tillgänglig måste du installera den innan du dyker. Uppdateringar görs tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse och är en del av Suuntos filosofi för kontinuerlig produktutveckling och förbättring.

Innan du dyker

Se till att du förstår hur dykinstrumenten ska användas och vilka begränsningar de har. Om du har några frågor om dykinstrumentet eller dess användarhandbok ska du kontakta din Suunto-återförsäljare innan du dyker. Kom ihåg att DU ANSVARAR FÖR DIN EGEN SÄKERHET!

Innan du ger dig av på ett dyk måste du inspektera din dykdator noggrant för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

På platsen för dyket genomför du en manuell förkontroll på varje enhet innan du går i vattnet.

Förkontroll av dykdator

Säkerställ att

 1. Suunto EON Steel är i rätt dykläge och att skärmen fungerar som den ska
 2. höjdinställningen är korrekt
 3. den personliga inställningen är korrekt
 4. dykstopp är korrekt inställda
 5. enhetssystemet är korrekt
 6. kompassen är kalibrerad. Starta kalibreringen manuellt i menyn under Allmänna (Allmänna inställningar) » Kompass (Kompass) » Kalibrera (Starta kalibrering av kompass) för att kontrollera att dykdatorns ljud fungerar. Efter en lyckad kalibrering ska du höra ett ljud.
 7. Batteriet är helt laddat.
 8. Alla huvudsakliga mätare och reservmätare för tid, tryck och djup, både digitala och mekaniska, visar korrekta avläsningar.
 9. Om Suunto Tank POD-enheter används kontrollerar du att de är installerade på rätt sätt och att flaskventilen är öppen. Läs användarguiden för Suunto Tank POD för detaljerad information och korrekt bruk.
 10. Om Suunto Tank POD-enheter används kontrollerar du att anslutningarna fungerar och att gasvalen är korrekta.
OBS:

Relaterad information om Suunto Tank POD finns i anvisningarna som medföljer produkten.

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

ENDAST UTBILDADE DYKARE SKA ANVÄNDA EN DYKDATOR. Otillräcklig utbildning inom dykning, inklusive fridykning, kan leda till att en dykare begår misstag, till exempel felaktig användning av gasblandningar eller olämplig dekompression. Dessa misstag kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Varning:

DET FINNS RISK FÖR TRYCKFALLSSJUKA (DECOMPRESSION SICKNESS, DCS) FÖR ALLA DYKPROFILER, ÄVEN OM DU FÖLJER DYKPLANEN SOM FÖRESKRIVS AV EN DYKTABELL ELLER DYKDATOR. INGEN PROCEDUR, DYKDATOR ELLER DYKTABELL KAN FÖRHINDRA RISKEN FÖR DCS ELLER SYRGASFÖRGIFTNING! En individs fysiologiska tillstånd kan variera från dag till dag. Dykdatorn kan inte räkna med dessa variationer. Du tillråds starkt att hålla dig väl inom de exponeringsgränser som instrumentet tillhandahåller så att risken för DCS minimeras. Som extra säkerhetsåtgärd bör du rådfråga läkare angående din hälsa innan du dyker

Varning:

DU TILLRÅDS ATT ALLTID UNDVIKA FLYGNING NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID FÖRE FLYGNING! Att flyga eller stiga till högre höjd inom flygförbudstiden kan kraftigt öka risken för DCS. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det finns ingen regel för flygning efter dykning som garanterat förhindrar tryckfallssjuka helt.

Varning:

Vi rekommenderar att du inte dyker om du har en pacemaker. Dykning kan påverkar kroppen fysiskt på ett sätt som kan vara olämpligt för personer med pacemakers.

Varning:

Om du har en pacemaker bör du rådfråga en läkare innan du dyker. Den induktiva frekvensen som används av enheten kan störa pacemakern.

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDS. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

Inte avsedd för yrkesmässig användning! Suuntos dykdatorer är endast avsedda för fritidsdykning och har ett maximalt användningsdjup på 80 meter. Kraven på kommersiell eller yrkesmässig dykning kan utsätta dykaren för djup och förhållanden som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka (DCS). Därför rekommenderar Suunto starkt att enheten inte används för kommersiell eller yrkesmässig dykning.

Varning:

ANVÄND BACKUP-INSTRUMENT! Se till att alltid ha med reservinstrument som djupmätare, manometer, timer eller klocka och ha tillgång till dekompressionstabeller när du dyker med en dykdator.

Varning:

Av säkerhetsskäl bör du aldrig dyka ensam. Dyk med en utsedd parkamrat. Du bör också befinna dig i sällskap av andra under en längre tid efter ett dyk eftersom utveckling av eventuell DCS (dykarsjuka) kan fördröjas eller utlösas av aktiviteter vid ytan.

Varning:

Utför säkerhetskontroller före varje dyk! Kontrollera alltid att din dykdator fungerar som den ska och att den har rätt inställningar innan du dyker. Kontrollera till exempel att skärmen fungerar, att batterinivån är ok och att flasktrycket är korrekt.

Varning:

Kontrollera din dykdator regelbundet under ett dyk. Om du tror eller vet att någon funktion inte fungerar som den ska avbryter du dyket direkt och återvänder till ytan på ett säkert sätt. Ring Suuntos kundsupport och lämna in dykdatorn till ett auktoriserat serviceställe.

Varning:

DYKDATORN SKA ALDRIG LÅNAS UT ELLER DELAS MELLAN ANVÄNDARE NÄR DEN ÄR IGÅNG! Informationen kommer inte att vara tillämplig på den som inte burit instrumentet under ett helt dyk eller en sekvens av upprepade dyk. Dykprofilerna på den måste matcha användarens. Om dykdatorn lämnas kvar vid ytan under ett dyk kommer den att ge felaktig information under efterföljande dyk. Ingen dykdator kan ta hänsyn till dyk som gjorts utan datorn. Därmed kan alla dyk som gjorts upp till fyra dagar före första användning av datorn ge felaktig information och måste undvikas.

Varning:

DYK INTE MED EN GAS OM DU INTE SJÄLV HAR KONTROLLERAT DESS INNEHÅLL OCH FÖRT IN DE ANALYSERADE VÄRDENA I DYKDATORN! Om du inte kontrollerar flaskinnehållet och för in korrekta gasvärden på rätt plats i dykdatorn kommer datorn att lämna felaktig information vid dykplaneringen.

Varning:

Att använda mjukvara för dykplanering ersätter inte en riktig dykutbildning. Dykning med blandade gaser innebär faror som inte är bekanta för dykare som dyker med luft. För att dyka med trimix, heliox och nitrox eller alla dessa måste en dykare ha särskild utbildning för den typ av dykning de gör.

Varning:

Om du använder skyddsfodralet ska du alltid se till att det inte finns luft eller smuts under det. Avlägsna luften runt knappområdet innan du dyker. Underlåtenhet att göra det kan leda till fel, till exempel genom att knapparna oavsiktligt trycks in under ett dyk.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabel i områden med brandfarliga gaser. Det kan orsaka en explosion.

Varning:

Ta inte isär Suunto USB-kabel eller modifiera den på något sätt. Det kan ge upphov till elektriska stötar eller brand.

Varning:

Använd inte Suunto USB-kabeln om kabel eller kontakter är skadade.

Varning:

Enheten får endast laddas med hjälp av USB-adaptrar som uppfyller kraven i standarden IEC 62368-1 och har en maximal uteffekt på 5 V. Adaptrar som inte uppfyller kraven utgör en brandrisk och en risk för personskador, och kan skada Suunto-enheten.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Nöduppstigningar

I det osannolika fall att dykdatorn får tekniska problem under ett dyk följer du nödåtgärderna som tillhandahålls av din certifierade dykorganisatör för att omedelbart gå upp till ytan på ett säkert sätt.

Innehållsförteckning