Suunto EON Steel - Funktioner - Syrgasberäkningar

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Syrgasberäkningar

Syrgasberäkningar

Under ett dyk beräknar Suunto EON Steel syrets partialtryck (pO2), toxicitet i centrala nervsystemet (CNS%) och luftvägsbaserad syrgasförgiftning beräknad mot OTU (daglig tillåten syrgasdos). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för tidsgränser och principer.

Som standard i luft-/nitrox dykläge visas inte CNS%- och OTU- värden förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränsvärden. När endera värdet når 80 % meddelar EON Steel dig och värdet blir kvar i vyn. I standard trimixläge visas CNS%- och OTU-värden i fältet i det nedre högra hörnet som bläddringsbar information.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.