Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Kompass

Suunto EON Steel inkluderar en lutningskompenserad digital kompass, tillgänglig som huvudvy.

view compass

Kalibrera kompassen

När du först börjar använda Suunto EON Steel måste kompassen kalibreras. Suunto EON Steel visar kalibreringssymbolen när du öppnar kompassvyn. Kalibrera kompassen genom att långsamt rotera enheten i din hand i stora rörelser formade som åttor.

Se videon på YouTube.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

view compassCalibrate

På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att du kalibrerar kompassen före varje dyk.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass(Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Välj Calibrate (Kalibrera) genom att bläddra uppåt eller nedåt.
 5. Starta kalibreringen genom att röra datorn i en 3D-figur som en 8 som bilden visar.
 6. Ett ljud indikerar att kalibreringen lyckats och skärmen går tillbaka till menyn Compass (Kompass).
OBS:

Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kanske du befinner dig i ett område med starka magnetkällor, t.ex. stora metallföremål. Förflytta dig då till en annan plats och försök att kalibrera kompassen igen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto EON Steel.

Så ställer du in deklination:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass (Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Tryck på mittknappen igen för att öppna Declination (Deklination).
 5. Skrolla uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för deklinationen: Med utgångspunkt vid 0,0º skrollar du uppåt mot östlig deklination eller nedåt mot västlig deklination. Stäng av deklinationen genom att ställa in deklinationsvinkeln på 0,0º.
 6. Tryck på mittknappen för att spara ändringar och gå tillbaka till menyn Compass (Kompass).
 7. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Låsa bäring

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du vill färdas i. Din kurs, å andra sidan, är den faktiska färdriktningen.

En bäring kan låsas för att hjälpa dig att orientera dig under vattnet och se till att du behåller din färdriktning. Du kan till exempel låsa bäringen i riktningen mot revet innan du lämnar båten.

Du kan nollställa den låsta bäringen när som helst, men du kan bara ta bort ett bäringslås när du är vid ytan.

För att låsa bäring:

 1. Tryck på mittknappen för att ta fram kompassvyn.
 2. Håll Suunto EON Steel vågrätt framför dig, så datorn ligger i syftlinje mot ditt mål.
 3. Håll den nedre knappen nedtryckt tills du ser meddelandet Bearing locked (Bäring låst).

När du har låst bäringen visas det låsta läget på kompassrosen, så som visas nedan.

bearing lock

Under kursriktning (stora siffrorna i mitten av kompassen) ser du också också den relativa skillnaden mellan din bäring och din kurs. Om du till exempel vill färdas i exakt riktning mot din bäring, bör det undre värdet vara 0 °.

Om du vill låsa en ny bäring upprepar du samma procedur som ovan. Varje låst bäring registreras i din dyklogg med en tidstämpel.

För att ta bort bäringlåset från kompassen måste du gå tillbaka till ytan.

För att ta bort bäringlås:

 1. När du befinner dig i ytläge håller du den mittersta knappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
 2. Bläddra till GENERAL (ALLMÄNT) med övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Välj Clear bearing med mittknappen.
 5. Håll mittknappen nedtryckt för att avsluta.