Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Dyktermer

TermFörklaring
Dykning på hög höjdEtt dyk på högre höjd än 300 m (1000 ft) över havsnivån.
UppstigningshastighetDen hastighet med vilken dykaren stiger upp mot ytan.
UppstigningstidDen minsta tid som behövs för att nå ytan under ett dekompressionsdyk.
CCRÅterandning med slutet system (Closed-Circuit Rebreather). Dykapparat som återvinner all gas som andas ut.
TakDet grundaste djup som en dykare kan stiga till under ett dekompressionsdyk, baserat på beräknad inertgas.
CNSCentrala nervsystemets toxicitet. Toxicitet orsakas av syre. Det kan ge flera olika neurologiska symtom. Det allvarligaste symtomet är epileptiska konvulsioner som kan orsaka drunkning.
CNS%Centrala nervsystemets toxicitetsgränsfraktion.
RumSe Vävnadsgrupp
DCSDykarsjuka/tryckfallssjuka Alla varianter av sjukdomar som orsakas antingen direkt eller indirekt av uppkomsten av kväve- eller heliumbubblor i vävnader eller kroppsvätskor, som ett resultat av otillräckligt kontrollerad dekompression.
DekompressionTid vid ett dekompressionsstopp eller inom ett område innan du går upp till ytan för att låta absorberat kväve försvinner naturligt ur vävnaderna.
DekompressionsfönsterDjupintervallet under ett dekompressionsdyk mellan golvet och taket inom vilket dykaren måste stanna en tid under uppstigningen.
DykserieEn grupp upprepade dyk mellan vilka dykdatorn indikerar att kväveuppbyggnad pågår. När kväveuppbyggnaden når noll avaktiveras dykdatorn.
DyktidTiden från det att dykaren lämnar ytan för nedstigning till att hen kommer tillbaka till ytan vid slutet av dyket.
ENDEkvivalent narkosdjup (END) används som ett sätt att uppskatta den narkotiska effekten av en andningsgas, vanligtvis med trimix-gasblandningar. För en viss gasblandning och ett visst djup anger END djupet som skulle ge upphov till samma narkotiska effekt som inandning av tryckluft.
GolvDen lägsta punkten under ett dekompressionsdyk där det rekommenderas att du stannar för att möjliggöra en effektiv dekompression.
He %Procentuell andel helium eller heliumfraktion i andningsgasen.
MODMaximalt operativt dykdjup för en andningsgas är det djup där syrets partialtryck (pO2) i gasblandningen överskrider säkerhetsgränsen.
MultinivådykEtt enda eller upprepat dyk som inkluderar tid på olika djup och därför inte har några dekompressionsgränser som inte bestäms enbart av det maximala djup som nåtts.
Nitrox (Nx)Avser inom sportdykning alla blandningar med högre andel syre än vanlig luft.
No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)Dyktid utan dekompressionsstopp Maxtiden under vilken en dykare kan stanna på ett visst djup utan att behöva göra dekompressionsstopp under efterföljande uppstigning.
Dyk utan dekompressionAlla dyk som tillåter direkt, oavbruten uppstigning till ytan när som helst.
Tid för gräns utan dekompressionFörkortning för tidsgräns utan dekompression.
OCÖppet system (open-circuit). Dykutrustning som blåser ut all gas som andas ut.
OTUEnhet för syretolerans. Används för att mäta hela kroppens toxicitet, som orsakats av långvarig exponering för höga syrepartialtryck. De vanligaste symtomen är irritation i lungorna, en brännande känsla i bröstet, hosta och en allmän trötthetskänsla.
O2 %Procentuell andel syre eller syrefraktion i andningsgasen. Standardluft har 21 % syre.
pO2Partialtryck av syre. Begränsar maxdjupet på vilket gasblandningen kan användas säkert, Gränsen för partialtryck i beredskap är 1,6 bar. Dyk utöver denna gräns medför risk för omedelbar syretoxicitet.
Upprepat dykAlla dyk vars tidsgränser för dekompression påverkas av kvarvarande kväve som absorberats under tidigare dyk.
Kvarvarande kväveMängden överskottskväve som finns kvar i dykaren efter ett eller fler dyk.
RGBMReduced gradient bubble model (minskad tryckskillnads bubbelmodell) Modern algoritm för att spåra både upplöst och fri gas i dykare.
SCUBASluten andningsapparat för andning under vatten.
YttidTiden som gått från det att dykaren nått ytan efter ett dyk och början på en nedstigning under nästa dyk.
VävnadsgruppTeoretiskt koncept som används för att modellera kroppsvävnader för att skapa dekompressionstabeller och göra beräkningar.
TrimixEn andningsgasblandning av helium, syre och kväve.

Innehållsförteckning