Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Kompass

Suunto EON Core inkluderar en lutningskompenserad digital kompass, tillgänglig som huvudvy.

View compass Core

Kalibrering av kompass

När du börjar använda Suunto EON Core, och efter varje gång den laddats, måste kompassen kalibreras och det krävs för att aktivera den. Suunto EON Core visar kalibreringsikonen när du går till kompassläget.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att du kalibrerar kompassen före varje dyk.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. Ta av din Suunto EON Core.
 2. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till menyn.
 3. Bläddra till Allmänna » Kompass.
 4. Tryck på mittknappen för att gå till Kompass.
 5. Skrolla upp eller ner för att välja Kalibrera.
 6. Börja kalibrera enheten genom att rotera den runt koordinatsystemets xyz-axlar (som om du ritade en liten cirkel), så att magnetfältet är så stabilt som möjligt under kalibreringen. Försök att hålla Suunto EON Core på samma plats och gör inga stora rörelser.
 7. Upprepa rotationen så länge kalibreringen av kompassen går bra.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. En ljudsignal indikerar när kalibreringen lyckats, och skärmen återgår till Kompass-menyn.
OBS:

Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kanske du befinner dig i ett område med starka magnetkällor, t.ex. stora metallföremål. Flytta då till en annan plats och försök att kalibrera kompassen igen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto EON Core.

Så ställer du in deklination:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass (Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Tryck på mittknappen igen för att öppna Declination (Deklination).
 5. Skrolla uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för deklinationen: Med utgångspunkt vid 0,0º skrollar du uppåt mot östlig deklination eller nedåt mot västlig deklination. Stäng av deklinationen genom att ställa in deklinationsvinkeln på 0,0º.
 6. Tryck på mittknappen för att spara ändringar och gå tillbaka till menyn Compass (Kompass).
 7. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Låsa bäringen

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.

Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett bäringslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Du kan återställa bäringslåset när som helst, men du kan bara ta bort det vid ytan.

Så här ställer du in ett riktningslås:

 1. Tryck på mittknappen för att växla till kompassvyn.
 2. Håll Suunto EON Core i nivå framför dig och rikta den översta delen mot ditt mål.
 3. Håll in den nedersta knappen tills aviseringen Bäring låst visas.

Bearing locked EonCore

När du har låst riktningen visas låsningspositionen på kompassrosen som nedan.

Bearing Lock Core

Under din kompassriktning (det stora numret i mitten av kompassen) visas även den relativa skillnaden mellan din låsta riktning och den riktning du färdas i. Om du till exempel vill färdas i exakt samma riktning som ditt riktningslås bör det lägre numret vara 0°.

Ställ in ett nytt bäringslås genom att följa proceduren ovan. Varje bäringslås registreras i dykloggen med en tidsstämpel.

För att ta bort bäringslåset från din kompassvy måste du återvända till ytan.

Så här tar du bort ett bäringslås:

 1. När du är vid ytan håller du in mittknappen för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Allmänna med de övre eller lägre knapparna och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på mittknappen för att gå till Kompass.
 4. Välj Ta bort bäring med mittknappen.
 5. Håll in mittknappen för att gå tillbaka till dykskärmen.

Innehållsförteckning