Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Internationell begränsad garanti

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten, i enlighet med villkoren i denna internationella begränsade garanti. Den här internationella begränsade garantin är giltig och verkställbar oavsett vilket land produkten köptes i. Den internationella begränsade garantin påverkar inte dina juridiska rättigheter som beviljas under tillämpliga nationella konsumentlagar.

Garantiperiod

Garantiperioden för den internationella begränsade garantin börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten.

Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, dykdatorer, pulssändare, sändare för tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto pulsbälten som bärs över bröstet, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och slangar.

Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup/tryck-mätningssensorn på Suuntos dykdatorer.

Undantag och begränsningar

Den här internationella begränsade garantin täcker inte:

    1. normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller klämts.
  1. trycksaker och förpackningsmaterial
  2. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
  3. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Den här internationella begränsade garantin är inte verkställbar om:

  1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
  2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
  3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande, eller
  4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till, solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Du måste även registrera produkten online på www.suunto.com/register för att omfattas av den internationella begränsade garantin globalt. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag utgör denna internationella begränsade garanti din enda gottgörelse och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade förmåner, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

Innehållsförteckning